معنی فارسی متن ریدینگ یونیت ۸ اینتر ۱ – بخش دوم

متن زیر مربوط به ترجمه بخش دوم متن Reading درس ۸ است. برای مشاهده ترجمه بخش اول متن ریدینگ این یونیت اینتر۱، اینجا کلیک کنید.

Because most of us ignore our psychic sense for so long, it takes some time to develop it.

چون اکثر ما به مدت طولانی حس فراروانی خود را نادیده می‌گیریم، زمان می‌برد تا پرورشش بدیم.

 • ignoreignoreɪgˈnɔrنادیده گرفتن، محل نگذاشتن، اعتنا نکردن، چشم پوشیدن از

If you have never played soccer before, you cannot expect to be a good player after three lessons.

اگر قبلاً هرگز فوتبال بازی نکرده‌اید، نمی‌توانید انتظار داشته باشید که بعد از سه جلسه درس، یک بازیکن خوب باشید.

 • soccersoccerˈsɑkərفوتبال
 • expectexpectɪkˈspɛktانتظار داشتن، توقع داشتن
 • lessonlessonˈlɛsənدرس، جلسه‌ی درس، کلاس

It might take years to become really good.

ممکن است سال‌ها طول بکشد تا واقعاً (یک فوتبالیست) خوب شوید.

Psychic ability works the same way.

توانایی فراروانی به همین شیوه عمل می‌کند.

To prepare yourself to work on your psychic development, you will need to do several things, including the following:

برای آماده کردن خود برای کار بر روی پرورش فراروانی‌تان، نیاز خواهید داشت چندین کار را انجام دهید، که شامل موارد زیر است:

 • preparepreparepriˈpɛrآماده کردن
 • developmentdevelopmentdɪˈvɛləpməntرشد، پرورش، تکوین؛ توسعه، پیشرفتن
 • severalseveralˈsɛvrəlچندین، چند
 • includeincludeɪnˈkludشامل شدن، در بر داشتن
 • followingfollowingˈfɑloʊɪŋبعدی، زیر، ذیل، که در ادامه می‌آید

Make time to be alone.

برای تنها بودن زمان بگذارید.

 • alonealoneəˈloʊnتنها

It is difficult to concentrate with other people around.

با (وجود) دیگران در اطراف، تمرکز کردن دشوار است.

 • concentrateconcentrateˈkɑnsənˌtreɪtتمرکز کردن، حواس خود را جمع کردن
 • aroundaroundəˈraʊndاطراف، پیرامون

Pay attention to nature.

به طبیعت توجه کنید.

 • naturenatureˈneɪʧərطبیعت

Nature will give you more inspiration than man-made objects.

طبیعت نسبت به اشیای مصنوعی الهام بیشتری به شما می‌دهد.

 • inspirationinspirationˌɪnspəˈreɪʃənالهام، وحی؛ الهام‌بخش، منبع الهام
 • man-mademan-mademən-meɪdمصنوعی، ساخته‌ی دست بشر
 • objectobjectˈɑbʤɛktچیز، شیء

Learn to trust your gut feelings.

یاد بگیرید به احساسات درونی خود اعتماد کنید.

 • trusttrusttrʌstاعتماد کردن
 • gut feelinggʌt ˈfilɪŋاحساس درونی، حسی که ما می‌گوید چیزی درست است در حالی که شواهدی برای آن وجود ندارد

As adults, we have often lost touch with our gut feelings.

ما، به عنوان بزرگسال، اغلب ارتباطمان با احساسات درونی‌مان قطع شده است.

 • adultadultəˈdʌltبزرگسال، بالغ
 • lose touch withluz tʌʧ wɪðاز ... بی‌خبر بودن، ارتباط (کسی) با ... قطع شده بودن

To develop your psychic powers, you need to try to turn off your brain, eyes, ears, etc., and feel those gut feelings again.

برای پرورش قدرت فراروانی‌تان، نیاز دارید که مغزتان، چشم‌هایتان، گوش‌هایتان و امثال آن را خاموش کنید، و دوباره آن احساسات درونی را حس کنید.

 • turn offtɜrn ɔfخاموش کردن

Develop your imagination.

قدرت تخیلتان را پرورش دهید.

 • imaginationimaginationɪˌmæʤəˈneɪʃənتخیل، تصور، قدرت تخیل

Developing your imagination will help you develop your psychic ability.

پرورش دادن قدرت تخیلتان به شما کمک خواهد کرد تا توانایی فراروانی‌تان را پرورش دهید.

An important step is to turn off your TV.

یک گام مهم این است که تلویزیون خود را خاموش کنید.

 • stepstepstɛpقدم، گام؛ اقدام، عمل؛ پله

When we watch TV, our imagination and our psychic sense grow very lazy.

وقتی ما تلویزیون تماشا می‌کنیم، تخیل ما و حس فراروانی ما خیلی تنبل می‌شود.

 • growgrowgroʊشدن، به تدریج...شدن
 • lazylazyˈleɪziتنبل،‌ بیکار، بیعار

A good teacher or book can give you some exercises to gradually develop and control your psychic ability.

یک کتاب یا معلم خوب می‌تواند به شما تمریناتی بدهد تا رفته رفته توانایی فراروانی‌تان را پرورش دهید و کنترل کنید.

 • exerciseexerciseˈɛksərˌsaɪzتمرین، ورزش
 • graduallyˈgræʤuəliاندک اندک، کم کم، به تدریج، رفته رفته

You may be surprised at the things you can “see” in people, places, or situations once you know how to look with your psychic “third eye”.

شما وقتی که بدانید چگونه با «چشم سوم» فراروانی خود نگاه کنید، ممکن است از چیزهایی که می‌توانید در مردم، مکان‌ها، یا شرایط «ببنید» شگفت‌زده شوید.

 • surprisedsurprisedsərˈpraɪzdشگفت‌زده، حیرت‌زده، متعجب
 • onceoncewʌnsوقتی که، هنگامی که
 • thirdthirdθɜrdسوم

برای دانلود خلاصه (سامری) و سوال از متن این درس اینجا کلیک کنید

اگر ما را لایق حمایت می‌دانید، اینجا کلیک کنید

۱۲ دیدگاه

 1. واقعا ازتون ممنونم که ترجمه این درس رو گذاشتین

 2. مررسی واقعا خیلی درس خوندن داحت میشه 😋

 3. از اینکه ترجمه ریدینگ هارو میذارید واقعا متشکرم
  اگر امکان داره جواب دو صفحه ی تست بعد هر ریدینگ را هم بگذارید
  متشکرم

 4. خیلی عالی بود واقعا کمک کرد فقط اگه میشه خلاصه ریدینگ هارو هم بگذارید

 5. سلام
  من اینتر یک رو افتادم یکبار و واقعا ریدینگش برام سخت بود
  میشه یسری نمونه تست ریدینگ توی سایت برای اینتر یک بذارید تا به قوی شدن ریدینگ کمک کنه
  مرسی

 6. واقعا مطالبی که میزارید خیلی خوبن ولی اگه امکانش هست نمونه سوال فاینال هم بزارید .هر قیمتی که خودتون صلاح میدونید

 7. اقا تو رو خدا یه ۲۰ ۳۰ تا تست واسه هر ریدینگی بزارید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *