معنی فارسی ریدینگ یونیت ۲ اینتر ۱ – بخش اول

Exam Fitness

آمادگی جسمانی (برای) امتحان

Research has shown that success in exams depends on physical as well as intellectual fitness, and while there is no substitute for studying, keeping yourself in good physical shape will help you make the most of what you’ve learned.

تحقیقات نشان داده است که موفقیت در امتحانات همانند آمادگی ذهنی به آمادگی جسمانی (نیز) بستگی دارد، و با این وجود که جایگزینی برای درس خواندن نیست، نگه داشتن خود در وضعیت جسمانی خوب به شما کمک خواهد کرد نهایت استفاده را از چیزی که یاد گرفته‌اید ببرید.

 • As well as: همچنین، همانند
 • Intellectual: عقلانی، ذهنی
 • Substitute: جایگزین
 • Make the most of: نهایت استفاده را از چیزی بردن

The following advice will enable you to perform at your best at exam time.

توصیه‌های ذیل شما را قادر به انجام بهترین عملکرد در زمان امتحان می کند.

 • advice: توصیه
 • perform: عمل کردن

Exercise

ورزش کردن

Many people believe that there are two kinds of students: the fit, sun-tanned type with bulging muscles and a low IQ, and the weak, pasty academics, who wear thick glasses and pass all their exams.

بسیاری از مردم فکر می کنند دو نوع دانشجو (یا دانش‌آموز) وجود دارد: دانشجویان خوش‌هیکل، آفتاب‌سوخته با عضلات برآمده و ضریب هوشی پایین، و دانشگاهیان ضعیف و رنگ‌پریده که عینک‌های ضخیم می‌زنند و تمام امتحاناتشان را قبول می‌شوند.

 • Sun-tanned: برنزه، آفتاب‌سوخته
 • Bulging: پف کرده، برآمده
 • Pasty: رنگ‌پریده
 • academic: کسی که در دانشگاه تحصیل یا تدریس می‌کند

The implication is that students are either intellectual or physical, which is not in fact the case.

باور عمومی این است که دانش آموزان یا جسمانی و یا عقلانی هستند، که در حقیقت اینچنین نیست.

 • Implication: باور (چیزی که شما بدون دلیل و مدرک پذیرفته‌اید)
 • It’s not the case: این شرایط وجود ندارد، اینچنین نیست

Recent studies have found that students who take regular exercise generally do better at school than those who don’t.

مطالعات اخیر دریافته است که دانش آموزانی که به صورت منظم ورزش می کنند، عموما در مدرسه بهتر از کسانی که این کار را نمی‌کنند عمل می‌کنند.

 • Regular: منظم، متداول
 • Generally: عموما، معمولا

For example, twenty minutes of aerobic exercise will immediately bring about

برای مثال بیست دقیقه ورزش هوازی (ایروبیک) بلافاصله سبب وقوع این موارد می شود

 • Aerobic exercise: ورزش هوازی (ورزشی که سبب افزایش تنفس می‌شود)
 • Immediately: بلافاصله، فورا
 • Bring about: سبب وقوع امری شدن

an improved performance in IQ tests,

بهبود عملکرد در تست‌های ضریب هوشی،

 • Performance: عملکرد

a reduction in stress,

کاهش اضطراب،

 • Reduction: کاهش

improved levels of alertness and concentration,

بهبود سطح هشیاری و تمرکز،

 • Alertness: هشیاری
 • Concentration: تمرکز

faster, clearer, more creative thinking,

تفکر سریع تر و واضح تر و خلاق تر،

 • Creative: خلاق

an improvement in memory.

بهبود حافظه.

 • Improvement: بهبود، ارتقا

So, try to do some aerobic exercise at least three times a week.

بنابراین تلاش کنید حداقل سه بار در هفته کمی ورزش هوازی انجام دهید.

 • At least: حداقل، دست‌کم

But remember, as exercise peps you up, it’s better not to do it near bedtime.

ولی به یاد داشته باشید چون ورزش شما را سرحال و فعال می کند بهتر است آن را نزدیک به زمان خواب انجام ندهید.

 • Pep up: سرحال و فعال کردن

It could cause insomnia.

این کار می تواند باعث بیخوابی شود.

 • Insomnia: بیخوابی

And on the exam day, exercise before your exam starts, preferably outdoors.

و در روز امتحان قبل از شروع امتحان ورزش کنید، ترجیحا خارج از خانه.

 • Preferably: ترجیحا

Body clocks and sleep

ساعت‌های بدن و خواب

Our bodies and minds are programmed to run to a particular schedule and our mental and physical abilities change dramatically during a day.

بدن و ذهن ما برنامه ریزی شده‌اند تا یک برنامه مشخص را اجرا کنند و توانایی های ذهنی و بدنی شما به طور چشمگیری در طول یک روز تغییر می کند.

 • Programmed: برنامه ریزی شده
 • particular: بخصوص، منحصر به فرد
 • Schedule: برنامه
 • Dramatically: به طور چشمگیر

For example, concentration, memory and the ability to work with our hands, all reach a peak in the afternoon, and fall to a low in the middle of the night.

برای مثال تمرکز، حافظه و توانایی کار با دستانمان همگی در عصر به یک اوج می‌رسند و در میانه‌ی شب به یک مقدار پایین سقوط می کند.

 • Peak: قله

ترجمه بخش اول متن ریدینگ یونیت دوم Inter 1‌ را مشاهده کردید. برای مشاهده ترجمه بخش دوم متن Reading اینجا کلیک کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *