معنی متن ریدینگ درس چهارم ترم High 3 – بخش دوم

آنچه در زیر مشاهده می‌کنید، ترجمه بخش دوم متن ریدینگ درس ۴ ترم High 3 است. برای دسترسی به ترجمه بخش اول متن اینجا کلیک کنید.

What’s your fondest wish?”

بهترین آرزویت چیست؟

 • fond: علاقمند، خواهان

The young man pondered the question.

مرد جوان خوب درباره‌ی سؤال فکر کرد.

 • ponder: خوب درباره‌ی چیزی فکر کردن، سبک و سنگین کردن، سنجیدن،‌ تعمق کردن

He took so long that the genie finally said, exasperated, “Hey, man, come on. I haven’t got all day. What do you want?”

او آنقدر طولش داد تا آخر جن، با اوقات تلخ، گفت: «هی، مرد، زود باش. تموم روز را (وقت) ندارم! چه می‌خواهی؟»

 • exasperated: آزرده‌خاطر و ناراحت، با اوقات تلخ

“You’ll grant me whatever I wish?”

«تو هر چیزی که بخواهم را برایم برآورده می‌کنی؟»

“Whatever.”

«هر چیزی»

“I’m having a real problem figuring out what I want.

من برای فهمیدن اینکه چه چیزی می‌خواهم مشکل حسابی دارم.

 • figure out: فهمیدن، بعد از فکر کردن زیاد چیزی را فهمیدن

The fact that you’re restricting me to one wish really isn’t kosher, you know... But... if you insist... here it is.

می‌دانی، این موضوع که تو من را محدود به یک آرزو می‌کنی واقعاً درست نیست... ولی... اگر اصرار می‌کنی... (آرزویم) ایناهاش.

 • restrict: محدود کردن، منحصر کردن
 • kosher: حلال، صادقانه، درست
 • insist: اصرار کردن

What I want is for you to build me a bridge to Hawaii.”

چیزی که ازت می‌خواهم این است که برای من یک پل به هاوایی بسازی»

“Say what?” the genie replied.

جن پاسخ داد: «چه گفتی؟»

“I thought you said you wanted a bridge to Hawaii.

«فکر کردم گفتی که یک پل به هاوایی می‌خواهی.

I’m going to have to get my hearing checked.”

باید بدهم شنواییم را چک کنند»

 • hearing: شنوایی

“I did say that.

«من دقیقاً آن را گفتم

I want a bridge to Hawaii.

من یک پل به هاوایی می‌خواهم

You see, I’m afraid of flying.

میدانی، من از پرواز می‌ترسم.

I flew one time, and I almost had a nervous breakdown, what with the possibility of plane crashes, and the airline food, and all.”

من یک بار پرواز کردم، و تقریباً یک فروپاشی عصبی داشتم، چیزی با احتمال سقوط‌های هواپیما و غذای خطوط هواپیمایی و همه.‌

 • nervous breakdown: فروپاشی عصبی، نوعی بیماری که شخص بیش از حد مضطرب و خسته است و نمی‌تواند کارهای معمولش را انجام دهد
 • crash: سقوط هواپیما

“So take a boat.”

پس یک قایق بگیر.

“I get seasick on boats.

من روی قایق دریازده می‌شوم.

 • seasick: دریازده

Deathly ill.

مریض مرگبار.

 • Deathly: به گونه‌ای که انسان را یاد مرده می‌اندازد

I can’t travel on boats.

من نمی‌توانم با قایق سفر کنم.

But if you build me a bridge to Hawaii, I can drive there.

ولی اگر برای من یک پل به هاوایی بسازی، می‌توانم تا آنجا رانندگی کنم.

And I really need to go to Hawaii.”

و من واقعاً نیاز دارم که به هاوایی بروم.»

Chagrined, the genie asked, “Do you understand what you’re asking me to do?

جن آزرده‌خاطر پرسید

 • «آیا می‌فهمی داری از من می‌خواهی چه کار کنم؟: chagrined
 • آزرده و ناامید:

I can’t do that.

من نمی‌توانم آن را انجام دهم.

Do you realize how far it is to Hawaii?

میدانی تا هاوایی چقدر راه است؟

It’s 2,000 miles.

۲۰۰۰ مایل است.

متن بالا شامل ترجمه بخش دوم متن ریدینگ درس ۴ ترم High 3 بود. برای دسترسی به ترجمه بخش سوم متن اینجا کلیک کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *