معنی متن ریدینگ درس چهارم ترم High 3 – بخش سوم

آنچه در زیر مشاهده می‌کنید، ترجمه بخش سوم متن ریدینگ درس ۴ ترم High 3 است. برای دسترسی به ترجمه بخش اول متن اینجا کلیک کنید.

I’d have to sink pilings into the ocean floor...

و من مجبور هستم ستون‌ها را در کف اقیانوس فرو کنم...

 • sink: فروبردن
 • pilings: ستون، تیرهای مخصوص ستون‌بندی

Do you know how much cement that would take?

می‌دانی آن چقدر سیمان نیاز دارد؟

 • cement: سیمان

And I’d probably have to attach all kinds of pontoons, and it would take months just to do a geologic survey and prepare an environmental impact statement.

من احتمالاً مجبور خواهم بود انواع مختلف قطعات پل‌های شناور را به هم وصل کنم، و ماه‌ها طول می‌کشد تا فقط مطالعات زمین‌شناسی را انجام دهم و یک اظهارنامه‌ی تأثیرات زیست محیطی آماده کنم.

 • attach: متصل کردن، پیوستن
 • pontoon: هر یک از قطعاتی که به هم متصل می‌شوند و یک پل شناور را می‌سازند
 • geologic: وابسته به زمین‌شناسی
 • survey: مطالعه، تحقیق
 • impact: اثر، تأثیر
 • statement: اظهارنامه، بیانیه

I’m tired after all those centuries inside that lamp.

بعد از آن همه قرن داخل آن چراغ (بودن) من خسته‌ام.

 • century: قرن، سده

I don’t think I have the energy...

فکر نمی‌کنم انرژی داشته باشم...

No, this request is simply out of the question.

نه، این درخواست واقعاً امکانپذیر نیست.

 • out of the question: غیرممکن یا غیرمجاز بودن

Ask me something else.

چیز دیگری از من درخواست کن.

I’ll give you another chance.

به تو یک فرصت دیگر می‌دهم.

Is there someone special you want to see?

آیا شخص خاصی هست که بخواهی ببینی؟

I can transport whomever you’d like right here in the twinkling of an eye.

من میتوانم هر کسی را که می‌خواهی در یک چشم به هم زدن به اینجا منتقل کنم.

 • transport: حمل کردن، منتقل کردن
 • twinkle: چشمک زدن، چشم به هم زدن

The queen of England. Madonna. Whomever.

ملکه‌ی انگلستان. مریم مقدس. هر کس.

 • queen: ملکه
 • Madonna: مریم مقدس، مادر حضرت عیسی

I can bring however many people you want - a whole army.

میتوانم هر چقدر آدم را که می‌خواهی بیاورم - یک ارتش کامل.

 • however: هر قدر
 • army: ارتش

Or maybe there’s some possession you desire.

یا شاید مال و اموالی باشد که آرزو داشته باشی.

 • possession: دارایی، ثروت، مال و اموال
 • desire: خواستن، آرزو کردن، میل داشتن

A Rolls-Royce, perhaps?

شاید یه رولز رویس؟

Money is no object.”

پول مسئله‌ای نیست.

 • be no object: وقتی مقدار زیادی از چیز ارزشمندی مانند پول داریم و لازم نیست نگرانش باشیم این اصطلاح به کار می‌رود

Again the young man cogitated for a considerable time.

مرد جوان بار دیگر برای زمان معتنابهی به فکر فرو رفت.

 • cogitate: در فکر فرو رفتن، اندیشه کردن
 • considerable: معتنابه، قابل اعتنا، قابل توجه

Finally, he said, “Yes, I do have one more wish.”

سرانجام او گفت: «بله، من یک آرزوی دیگر دارم»

“All right,” responded the genie.

جن پاسخ داد: «بسیار خب»

“Now we’re getting somewhere. Make it; make it.”

«تازه داریم به جایی می‌رسیم . آرزو کن ؛ آرزو کن»

“Well,” said the young man, “I’ve always been fascinated by the mysteriousness and the unpredictability of women.

مرد جوان گفت: «بسیار خب، من همیشه مجذوب مرموزی و غیر قابل پیش‌بینی بودن زن‌ها بودم.

 • fascinated: مجذوب، علاقه‌مند
 • mysteriousness: اسرارآمیز بودن، مرموز بودن
 • unpredictability: غیرقابل پیش‌بینی بودن

Have you ever been able to figure them out? I haven’t.

آیا تا حالا قادر به فهمیدن آن‌ها بوده‌ای؟ من نبوده‌ام.

So that’s my wish.”

پس این آرزوی من است»

“What?” said the genie.

جن گفت: «چی؟»

“To understand them.

«که آن‌ها را بفهمم.

I’ve always wanted to know what makes women tick.

من همیشه میخواستم بدانم که منشأ رفتاری زن‌ها چه چیزی است؟

 • what make sb tick: افکار، احساسات و عقایدی که شخصیت افراد را می‌سازد و یا باعث می‌شود به شکل خاصی رفتار کنند

I’ll be satisfied if you can answer that question for me.

خوشحال می‌شوم اگر بتوانی این سوال را برای من پاسخ بدهی.

 • satisfied: راضی، خشنود، خوشحال

That’ll be my wish.”...

این آرزوی من خواهد بود»...

“So did you want two lanes or four on the bridge?” the genie said.

جن گفت:‌ «بسیار خب پل را دو بانده میخواهی یا چهار بانده؟»

 • lanes: هر یک از راه‌‌های موجود در یک جاده‌ی عریض، باند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *