معنی فارسی متن ریدینگ درس هفتم High 2 – بخش دوم

متن زیر شامل ترجمه‌ی بخش دوم متن Reading یونیت هفت High 2 است. برای مشاهده ترجمه‌ی بخش اول متن این ریدینگ High 2 اینجا کلیک کنید.

A few minutes later, Cooper ordered the flight attendant to go to the cockpit and stay there.

چند دقیقه بعد، کوپر به مهماندار دستور داد که به کابین خلبان برود و آنجا بماند.

 • orderorderˈɔrdərدستور دادن، فرمان دادن
 • cockpitcockpitˈkɑkˌpɪtکابین خلبان، اتاقک خلبان در هواپیما

As she was leaving, she noticed him trying to tie something around his waist - presumably the bag of money.

همانطور که او (مهماندار) داشت می‌رفت، دید که او (کوپر) داشت تلاش می‌کرد چیزی را دور کمرش ببندد - احتمالاً کیسه‌ی پول را.

 • noticenoticeˈnoʊtəsمتوجه شدن که، دیدن که، متوجه چیزی شدن
 • tietietaɪگره زدن، بستن
 • waistwaistweɪstکمر، دور کمر
 • presumablypresumablyprəˈzuməbliاحتمالاً

Then he opened the plane’s rear stairway and jumped out of the plane.

سپس او پلکان عقبی هواپیما را باز کرد و از هواپیما بیرون پرید.

 • rearrearrɪrعقب، پشت
 • stairwaystairwayˈstɛrˌweɪپلکان، راه‌پله
 • jumpjumpʤʌmpپریدن

The crew felt pressure bumps which were probably caused by Cooper’s jumping off the stairway.

خدمه چاله‌های هوایی را احساس کردند که احتمالاً توسط پریدن کوپر از پلکان ایجاد شده بود.

 • crewcrewkruخدمه، کارکنان هواپیما یا کشتی
 • bumpbumpbʌmpدست‌انداز، چاله چوله، ناهمواری
 • pressure bumpˈprɛʃər bʌmpچاه هوایی، چاله‌ی هوایی

When Cooper jumped, into wind and freezing rain, the air temperature was seven degrees below zero.

وقتی کوپر پرید، داخل باد و باران بسیار سرد، دمای هوا هفت درجه زیر صفر بود.

 • freezingfreezingˈfrizɪŋبسیار سرد، خیلی سرد
 • temperaturetemperatureˈtɛmprəʧərدما
 • degreedegreedɪˈgriدرجه
 • belowbelowbɪˈloʊزیر

He was wearing no survival gear and only loafers on his feet.

او هیچ لباس نجاتی نپوشیده بود و فقط کفش راحتی به پایش بود.

 • geargeargɪrلوازم، لباس، رخت، تجهیزات
 • survival gearsərˈvaɪvəl gɪrلباس نجات، لباس بقا
 • loaferloaferˈloʊfərکفش راحتی، کفش تخت

Cooper has not been seen or heard from since that night.

از آن شب کوپر دیده نشده یا چیزی از او شنیده نشده است.

Who was Cooper?

کوپر که بود؟

Did he get away with his escapade?

آیا او از ماجراجویی‌اش قسر در رفت؟

 • escapadeescapadeˈɛskəˌpeɪdماجراجویی

Or did he get killed in the process of trying to commit the perfect crime?

یا در جریان تلاش برای مرتکب شدن جرم فوق‌العاده کشته شد؟

 • processprocessˈprɑˌsɛsروند، فرایند، جریان
 • commitcommitkəˈmɪtمرتکب شدن
 • perfectperfectˈpɜrˌfɪktبی‌عیب، کامل، عالی، فوق‌العاده، محشر

Authorities speculate that Cooper landed near Ariel, a small town near the Columbia River north of Portland.

مقامات حدس می‌زنند کوپر کنار اریل، یک شهر کوچک کنار رود کلمبیا در شمال پورتلند، فرود آمده است.

 • authoritiesəˈθɔrətizمقامات، اولیای امور، صاحبان قدرت
 • speculatespeculateˈspɛkjəˌleɪtحدس زدن
 • landlandlændفرود آمدن

Only one real clue has been discovered.

فقط یک سرنخ واقعی کشف شده است.

 • cluecluekluسر نخ، مدرک

Eight and a half years later, in 1980, an eight-year-old boy who was digging in a sand-bank unearthed $5800 of Cooper’s loot.

هشت سال و نیم بعد، در 1980، یک پسر هشت ساله که داشت در یک ساحل شنی چاله می‌کند، ۵۸۰۰ دلار از اموال مسروقه‌ی کوپر را از زیر خاک درآورد.

 • digdigdɪgحفاری کردن، زمین را کندن، چاله کندن
 • sand-banksand-banksænd-bæŋkساحل شنی
 • unearthunearthəˈnɜrθاز زیر خاک درآوردن
 • lootlootlutاموال غارت‌شده، اموال مسروقه، غنیمت

The money was only a few inches below the surface of the earth, but it had been eroded so badly that only the picture and the serial numbers on the bills were visible.

پول فقط چند اینچ زیر سطح زمین بود، اما به طوری زیاد فرسوده شده بود که فقط عکس و شماره سریال‌های روی اسکناس‌ها قابل رؤیت بود.

 • surfacesurfaceˈsɜrfəsسطح
 • erodeerodeɪˈroʊdفرسودن
 • visiblevisibleˈvɪzəbəlقابل رؤیت، نمایان، پدیدار

Rotting rubber bands were found along with the money, indicating that the cash must have been deposited there before the bands fell apart.

نوارهای لاستیکی پوسیده با پول پیدا شده بود که نشان می‌داد پول باید قبل از اینکه نوارها پاره شوند آنجا گذاشته شده باشد.

 • rottingˈrɑtɪŋپوسیده
 • rubberrubberˈrʌbərلاستیک
 • rubber bandˈrʌbər bændنوار لاستیکی، کش لاستیکی
 • indicateindicateˈɪndəˌkeɪtنشان دادن
 • cashcashkæʃپول، پول نقد
 • depositdepositdəˈpɑzɪtامانت گذاشتن، گرو گذاشتن، ودیعه گذاشتن، سپردن
 • fall apartfɔl əˈpɑrtتکه تکه شدن، خرد شدن، از هم پاشیدن

Since then, the area has been searched thoroughly, but no trace of Cooper has been found.

از آن زمان، منطقه کاملاً جستجو شده است، اما هیچ ردّی از کوپر پیدا نشده است.

 • searchsearchsɜrʧجستجو کردن، گشتن، بازرسی کردن، کاویدن
 • thoroughlythoroughlyˈθɜroʊliکاملاً، به طور کامل
 • tracetracetreɪsاثر، رد، نشان

So what really happened?

پس واقعاً چه اتفاقی افتاد؟

اگر ما را لایق حمایت می‌دانید، اینجا کلیک کنید

متن بالا شامل ترجمه‌ی بخش دوم متن ریدینگ درس ۷ ترم high 2 بود. برای دسترسی به ترجمه‌ی بخش سوم متن ریدینگ این درس اینجا کلیک کنید.

یک دیدگاه

 1. سلام خواهشاترجمه ریدینگ یونیت اول های دو رابزارید ما یکشنبه کلاسمون شروع میشه که فرصت باشه یه نگاهی بکنیم.قبلا اززحمات شما عزیزان خیلی خیلی سپاسگزارم من خیلی استفاده میکنم ازمطالبتون انشاالله تندرست وموفق باشید ضمنا لطفا توضیحات راجع به حل تستهای بخش گرامرل ۴ تایی که توکتاب هست توضیحات بخش mid tirm selfe وبخش remedial test 3هم اصلا لودنمیشه لطفا برطرف کنید توضیحات این بخشهای گرامرتستها خیلی توفاینال بمن کمک کرده سپاس بابت مهربانیتان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *