ترجمه متن ریدینگ یونیت دوم High 2 – بخش دوم

این پست مربوط به ترجمه بخش دوم Reading یونیت دوم High 2‌ است. برای مشاهده ترجمه بخش اول متن اینجا کلیک کنید.

When he got to the sea, it was all green and yellow.

وقتی او به دریا رسید، آن (دریا) کاملا سبز و زرد بود.

 • get: رسیدن

“My wife wishes we had a cottage,” said the fishermen.

ماهیگیر گفت «همسر من آرزو دارد ما یک کلبه داشتیم».

“Just go on back,” said the fish.

ماهی گفت «فقط برگرد.»

“She already has it.”

«او الان آن را دارد.»

When he returned home, the fishermen found his wife sitting outside a lovely little cottage.

وقتی او به خانه برگشت، ماهیگیر همسرش را دید که بیرون از یک کلبه‌ی دوست‌داشتنی کوچک نشسته است.

 • lovely: دوست‌داشتنی، دلپذیر

The kitchen was filled with food and all types of cooking utensils.

آشپزخانه با غذا و همه انواع لوازم‌آشپزی پر شده بود.

 • utensil: وسایل آشپزی، ظروف آشپزخانه

Outside was a little garden with vegetables, fruit trees hands, and ducks.

بیرون باغچه‌ی کوچکی با سبزیجات، درختان میوه و مرغابی‌ها بود.

 • duck: مرغابی، اردک

Things were fine for a week or two.

چیزها برای یک یا دو هفته خوب بود.

Then the wife said, “This cottage is much too crowded.

سپس زن گفت «این کلبه خیلی زیادی شلوغ است.

 • crowded: شلوغ، پر ازدحام
 • too: بیش از حد، زیادی

I wish we lived in a bigger house.

من آرزو دارم ما در یک خانه‌ی بزرگ‌تر زندگی می‌کردیم.

If we lived in a big stone castle, I would be much happier.

اگر ما در یک قصر بزرگ سنگی زندگی می‌کردیم، من بسیار خوشحال‌تر بودم.

 • castle: قصر، قلعه

Go and ask the fish for it.”

برو و از ماهی آن را درخواست کن.»

The fishermen didn’t want to go, but he did.

ماهیگیر نمی‌خواست برود، اما رفت.

When he got to the sea, it was dark blue and gray.

وقتی به دریا رسید، آن (دریا) آبی تیره و خاکستری بود.

 • dark: تیره
 • gray: خاکستری

“My wife wishes we lived in a big stone castle,” he said to the fish.

او به ماهی گفت «زن من آرزو دارد ما در یک قصر بزرگ سنگی زندگی می‌کردیم.»

“Just go on back. She’s standing in front of the door,” said the fish.

ماهی گفت «فقط برگرد. او مقابل در ایستاده است.»

When he returned home, the fishermen found his wife on the steps of a great big stone castle.

وقتی او به خانه برگشت، ماهیگیر همسرش را روی پله‌های یک قصر بسیار بزرگ سنگی یافت.

 • step: پله
 • great: عالی، بزرگ، بلندمرتبه

The inside was filled with beautiful gold furniture, chandeliers, and carpets, and there were servants everywhere.

داخل با مبلمان‌های طلایی زیبا، لوسترها و فرش‌ها پر شده بود و خدمتکارها همه جا بودند.

 • furniture: اسباب و اثاثیه منزل، مبلمان
 • chandelier: لوستر، چلچراغ
 • carpet: قالی، فرش
 • servant: خدمتکار

The next morning the wife woke up and said, “I wish I were king of all this land.”

صبح بعد زن بیدار شد و گفت «من آرزو دارم پادشاه تمام این سرزمین بودم.»

“What would you do if you were king?” asked her husband.

شوهرش پرسید «اگر پادشاه بودی چه کاری می کردی؟»

“If I were King, I would own all this land.

«اگر من پادشاه بودم، مالک تمام این سرزمین بودم.

 • own: داشتن، دارا بودن، در مالکیت خود داشتن
 • land: سرزمین

Go on back and asked the fish for it.”

برگرد و از ماهی آن را درخواست کن.»

This time, the sea was all blackish gray, and the water was rough and smelled terrible.

این بار دریا کاملا خاکستری متمایل به سیاه بود، و آب خشن بود و بوی بسیار بدی می‌داد.

 • blackish: تیره، متمایل به سیاه
 • rough: خشن، ناهموار
 • smell: بو دادن
 • terrible: وحشتناک، بسیار بد

“What does she want now?” asked the fish.

ماهی پرسید «او اکنون چه می خواهد؟»

“She wants to be to be king,” said the embarrassed fishermen.

ماهیگیر شرمسار گفت «او می خواهد پادشاه باشد»

 • embarrassed: خجالت‌زده، شرمگین

“Just go on back. She already is.”

«فقط برگرد. او الان (پادشاه) است.»

When the fishermen returned home, he found an enormous palace.

وقتی ماهیگیر به خانه برگشت، یک کاخ بسیار بزرگ را یافت.

 • enormous: خیلی بزرگ، عظیم
 • palace: کاخ،‌ قصر

Everything inside was made of marble and pure gold, and it was surrounded by soldiers with drums and trumpets.

همه چیز داخل از سنگ مرمر و طلای خالص ساخته شده بود، و کاخ توسط سربازانی با طبل و شیپور احاطه شده بود.

 • marble: مرمر
 • pure: خالص
 • surround: احاطه کردن، محاصره کردن، در بر گرفتن
 • drum: طبل
 • trumpet: شیپور، ترومپت

این پست مربوط به ترجمه بخش دوم Reading یونیت دوم High 2‌ بود. برای مشاهده ترجمه بخش سوم متن اینجا کلیک کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *