معنی فارسی Reading یونیت ۱ ادونس۱ – بخش دوم

متن زیر شامل ترجمه بخش دوم متن ریدینگ درس اول Advanced 1 است. برای مشاهده ترجمه بخش اول متن این درس ادونس۱، اینجا کلیک کنید.

“In the past, an overnight letter used to be a big deal.

«در گذشته ارسال نامه در طول شب هنر بود.

 • big deal: هنر کردن، شق‌القمر کردن، کار خیلی سخت را انجام دادن

Now if you can’t send an e-mail attachment, there’s something wrong.

اما امروزه اگر نتوانی یک ضمیمه‌ی ایمیل بفرستی، مشکلی وجود دارد.

 • attachment: ضمیمه، پیوست

Because the technology is available to us, there is an irresistible urge to use it.”

چون تکنولوژی در دسترس است، یک تمایل شدید برای استفاده از آن وجود دارد.»

 • irresistible: وسوسه‌انگیز، چیزی که نمی‌شود در مقابلش مقاومت کرد، (در مورد وسوسه، میل و غیره:) شدید، مقاومت‌ناپذیر
 • urge: میل شدید، اشتیاق؛ نیاز مبرم؛ انگیزه، کشش

What about those annoying people who shout into their cell phones, oblivious to those around them?

نظرت درباره‌ی افراد آزاردهنده‌ای که بی‌توجه به کسانی اطرافشان هستند، با موبایل بلند بلند صحبت می‌کنند چیست؟

 • what about?: درباره ... چه فکر می‌کنی؟، نظرت درباره‌ی ... چیست؟، درباره‌ی ... چه؟
 • annoying: آزاردهنده‌، مزاحم، ناراحت‌کننده
 • shout: فریاد زدن، داد زدن، بلند بلند حرف زدن
 • oblivious: بی‌توجه، بی‌خبر، غافل

Stein says that self-centered behavior is related to larger social trends as well as technology.

استاین می‌گوید که رفتار خودخواهانه هم به گرایش‌های بزرگتر اجتماعی و هم به تکنولوژی مرتبط است.

 • self-centered: خودخواه، خودبین، (رفتار) خودخواهانه
 • trend: گرایش، تمایل، روند
 • as well as: هم...هم...، نه تنها...بلکه

“There is a breakdown of the nuclear family, of community, of belonging; and an increased alienation and sense that we’re all disconnected from one another.

«یک فروپاشی خانواده، جامعه و وابستگان؛ و بیگانگی شدید و احساس اینکه همه‌ی ما جدا (از دیگری) هستیم، وجود دارد.

 • breakdown: فروپاشی
 • nuclear family: خانواده، خانواده‌ی هسته‌ای (اصطلاحی در علوم اجتماعی)، خانواده‌ای متشکل از زن و شوهر و فرزندانشان
 • community: جامعه
 • belonging: وابستگان، خویشاوندان
 • alienation: بیگانگی، دل‌کندگی، بریدگی
 • disconnected: منقطع، جدا

This breakdown came before the technology, but the technology has exacerbated it.”

این فروپاشی قبل از تکنولوژی (به وجود) آمد، اما تکنولوژی آن را تشدید کرده است.

 • exacerbate: تشدید کردن، وخیم‌تر کردن، حاد کردن

Now we connect through this technology, says Stein, and we don’t have face-to-face interaction.

استاین می‌گوید امروزه ما از طریق این تکنولوژی رابطه برقرار می‌کنیم، و تعامل رو در رو نداریم.

 • connect: متصل کردن، رابطه برقرار کردن
 • interaction: تعامل، روابط متقابل

Ironically, as people pull their cell phones out in the most unlikely venues, our personal lives are available on a public level as never before.

عجیب آن که همچنان که مردم از تلفن همراهشان در غیرمحتملترین مکان‌ها استفاده می‌کنند، زندگی شخصی ما در سطح چنان عمومی‌ای در دسترس است که قبلاً هرگز نبوده است.

 • Ironically: عجیب آن که، از قضای روزگار، برای بیان شرایطی به کار می‌رود که خلافش را انتظار داریم یا خنده‌دار است
 • pull out: بیرون کشیدن (بیشتر درباره‌ی اسلحه به کار می‌رود)، بیرون آوردن
 • venue: محل (در مورد کنسرت، مسابقه، کنفرانس و...)، جایگاه

People are having work meetings and conversations about their spouses and their therapy sessions with complete impunity.

مردم با مصونیت کامل دارند گفتگوها و جلسات کاری در مورد همسرانشان و جلسات درمانشان برگزار می‌کنند.

 • spouse: همسر
 • therapy: درمان، معالجه، مداوا
 • session: جلسه، نشست، اجلاس
 • with impunity: با مصونیت، بدون این که مجازات شوند

Ordinarily we’d never be exposed to this information, says Stein.

استاین می‌گوید ما به طور معمول هرگز در معرض این اطلاعات قرار نمی‌گیریم.

 • ordinarily: به طور معمول، معمولاً؛ به طور عادی
 • expose to: در معرض چیزی قرار دادن

Sparagon claims that there is more a sense of entitlement now than ever (“Why should anyone slow me down?”).

اسپرگان ادعا می‌کند که امروزه احساس محق بودن بیش از همیشه وجود دارد («اصلا چرا باید کسی سرعت مرا پایین بیاورد؟»)

 • claim: ادعا کردن، مدعی شدن
 • entitlement: استحقاق؛ حق، اجازه

But he warns that there is more than civility at stake.

اما او اخطار می‌دهد که چیزی فراتر از ادب در معرض خطر است.

 • civility: ادب، تربیت، فرهنگ، تمدن
 • at stake: در خطر، در معرض خطر

“This chronic impatience is damaging not only to our social environment, but to our physical health.

«این بی‌صبری مزمن نه تنها برای محیط اجتماعی ما، بلکه برای سلامت جسمانی ما نیز مضر است.

 • chronic: مزمن، (بیماری) کهنه؛ (بیمار) همیشگی، دائم، مستمر، شدید
 • impatience: بی‌صبری، بی‌قراری، بی‌طاقتی، ناشکیبایی؛ بی‌حوصلگی
 • not only… but (also): نه تنها...بلکه
 • environment: محیط

It builds, and then it doesn’t take much to explode.

آن (بی‌صبری) جمع می‌شود و زیاد طول نمی‌کشد تا لبریز شود.

 • build (also Build up): به تدریج افزایش یافتن (در مورد احساسات)، جمع شدن
 • explode: منفجر شدن، ترکیدن؛ (در مورد احساسات:) لبریز شدن، فوران کردن

And for those who repress it, it’s equally damaging.”

و برای افرادی که آن (احساس بی‌صبری) را سرکوب می‌کنند، به همان اندازه زیان‌بار است.

 • repress: فروخوردن، (عواطف را) سرکوب کردن، کنترل کردن
 • damaging: مضر، مخرب، زیان‌بار، زیان‌آور

متن بالا شامل ترجمه بخش دوم متن ریدینگ درس اول بود. برای مشاهده ترجمه قسمت سوم متن Reading این یونیت Advanced 1‌ اینجا کلیک کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *