ترجمه متن ریدنیگ درس اول Advanced 1 – بخش اول

Hurry Sickness

بیماری عجله

 • hurryhurryˈhɜriعجله، شتاب؛ بی‌صبری، ناشکیبایی، بی‌قراری

According to statistics, it is becoming increasingly rare in many Western countries for families to eat together.

بر طبق شاخص‌های آماری، در بسیاری از کشورهای غربی این که خانواده‌ها با همدیگر غذا بخورند به طور فزاینده‌ای در حال کمیاب شدن است.

 • statisticstatisticstəˈtɪstɪkآمار، شاخص آماری
 • rarerarerɛrنادر، کمیاب، کم؛ نامعمول، بعید، غریب

It seems that people no longer have time to enjoy a meal, let alone buy and prepare the ingredients.

به نظر می‌رسد که مردم دیگر وقت ندارند که از یک وعده‌ی غذا لذت ببرند، چه برسد به اینکه مواد (لازم برای پخت غذا) را بخرند و آماده کنند.

 • let alonelɛt əˈloʊnچه برسد به
 • ingredientingredientɪnˈgridiəntاجزاء سازنده‌ی غذا

Meanwhile, fast food outlets are proliferating.

در این میان، مغازه‌های فست فود به سرعت در حال افزایش هستند.

 • meanwhilemeanwhileˈminˌwaɪlدر این اثنا، در این میان، در این حین، در خلال این
 • outletoutletˈaʊtˌlɛtفروشگاه، محل فروش
 • proliferateproliferateproʊˈlɪfəˌreɪtتکثیر شدن، زیاد شدن، به سرعت افزایش یافتن، به شدت افزایش یافتن

Further evidence of the effects of the increasing pace of life can be seen on all sides.

شواهد بیشتر از اثرات مربوط به افزایش سرعت زندگی، در همه طرف می‌تواند دیده شود.

 • furtherfurtherˈfɜrðərبیشتر، تکمیلی، اضافی
 • evidenceevidenceˈɛvədənsدلیل، سند، مدرک، شاهد؛ آثار، علائم، نشانه‌ها، قراین
 • pacepacepeɪsسرعت، شتاب

Motorists drum their fingers impatiently at stoplights.

رانندگان با بی‌صبری پشت چراغ راهنمایی با انگشتانشان ضرب می‌گیرند.

 • motoristmotoristˈmoʊtərɪstراننده، اتومبیل‌سوار
 • drumdrumdrʌmضرب گرفتن، (با انگشت یا با پا) ضرب زدن
 • stoplightstoplightˈstɑˌplaɪtچراغ راهنمایی

Tempers flare in supermarket queues.

مردم در صف‌های سوپر مارکت از کوره در می‌روند.

 • tempertemperˈtɛmpərخُلق، اخلاق؛ عصبانیت
 • flareflareflɛrشعله کشیدن، (در مورد شخص:) از کوره در رفتن، عصبانی شدن، آتشی شدن، سر و صدا راه انداختن
 • queuequeuekjuصف، ردیف

Saddest of all is the success of an American series of books called “One-Minute Bedtime Stories.”

از همه غم‌انگیزتر موفقیت یک مجموعه کتاب آمریکایی است که «داستان‌های یک دقیقه‌ای زمان خواب» نام دارد.

What, one has to ask, do parents do with the time thus saved?

یکی باید بپرسد، والدین با زمانی که به این طریق صرفه‌جویی شده چه کار می‌کنند؟

 • thusthusðʌsبه این نحو، به این طریق، اینچنین، اینگونه
 • savesaveseɪvپس‌انداز کردن، ذخیره کردن، صرفه‌جویی کردن

According to Barton Sparagon, M.D., medical director of the Meyer Friedman Institute in San Francisco, and an expert on stress-related illness, the above are all symptoms of a modern epidemic called “hurry sickness.”

مطابق نظر دکتر بارتون اسپرگان، مدیر پزشکی مؤسسه‌ی میر فریدمن در سانفرانسیسکو، و متخصص بیماری‌های مرتبط با استرس، تمامی (موارد) بالا علایم یک بیماری همه‌گیر امروزی‌اند که «بیماری عجله» نامیده می‌شود.

 • M.D. (Doctor of Medicine)ɛm.di. (ˈdɑktər ʌv ˈmɛdəsən)پزشک، دکتر
 • directordirectordəˈrɛktərمدیر، سرپرست
 • instituteinstituteˈɪnstəˌtutانستیتو، مؤسسه، نهاد، انجمن، آموزشگاه
 • symptomsymptomˈsɪmptəmنشانه، (در پزشکی:) نشانه‌ی بیماری، علامت بیماری
 • epidemicepidemicˌɛpəˈdɛmɪkبیماری همه‌گیر

The term was coined nearly 40 years ago by a prominent cardiologist, who noticed that all of his heart disease patients had common behavioral characteristics, the most obvious being that they were in a chronic rush.

این اصطلاح حدود چهل سال پیش توسط یک متخصص قلب صاحب‌نام وضع شد، کسی که متوجه شد که همه‌ی بیماران قلبی او خصیصه‌های رفتاری مشترک داشتند، که واضح‌ترین آن‌‌ها این بود که آنها در یک عجله‌ی همیشگی بودند.

 • termtermtɜrmاصطلاح، واژه
 • coincoinkɔɪnساختن (درباره‌ی واژه)، درست کردن، وضع کردن
 • prominentprominentˈprɑmənəntبرجسته؛ سرشناس، صاحب‌نام، مشهور
 • cardiologistˌkɑrdiˈɑləʤɪstمتخصص قلب
 • patientpatientˈpeɪʃəntبیمار، مریض
 • commoncommonˈkɑmənمشترک، اشتراکی
 • behavioralbɪˈheɪvjərəlرفتاری، مربوط به رفتار
 • chronicchronicˈkrɑnɪkمزمن، (بیماری) کهنه؛ (بیمار) همیشگی، دائم، مستمر، شدید
 • rushrushrʌʃشتاب، عجله، فشار

Hurry sickness has been an issue in our culture ever since, but the problem is escalating in degree and intensity, leading to rudeness, short-tempered behavior, and even violence, alongside a range of physical ills.

بیماری عجله از قدیم در فرهنگ ما یک مسئله بوده است، اما مشکل افزایش تدریجی از نظر درجه و شدت است، که منجر به گستاخی، رفتارهای توأم با عصبانیت، و حتی خشونت، همراه با گستره‌ای از ناراحتی‌های جسمانی می‌شود.

 • issueissueˈɪʃuمسئله، موضوع
 • ever sinceever sinceˈɛvər sɪnsاز قدیم، همیشه
 • escalateescalateˈɛskəˌleɪtشدت گرفتن، (به تدریج) افزایش یافتن، تشدید شدن
 • degreedegreedɪˈgriدرجه، مرتبه
 • intensityintensityɪnˈtɛnsətiشدت، شدت و حدت، جدیت
 • leadleadlidسوق دادن، کشاندن، رساندن، هدایت کردن، منجر شدن
 • rudenessˈrudnəsبی‌ادبی، بی‌تربیتی، بی‌احترامی؛ گستاخی، بی‌شرمی
 • alongsidealongsideəˈlɔŋˈsaɪdبه موازات، در کنار
 • illillɪlمشکل، نارحتی، دردسر

The primary culprit, according to Sparagon, is the increasing prevalence of technology - like e-mail, cell phones, pagers, and laptop computers.

متهم اصلی، طبق نظر اسپرگان، رواج روزافزون فناوری است - مثل ایمیل، تلفن همراه، پیجر، و کامپیوترهای همراه.

 • primaryprimaryˈpraɪˌmɛriنخستین، اولیه؛ مهم‌ترین، اصلی، عمده، اساسی
 • culpritculpritˈkʌlprɪtمتهم، گناهگار، مجرم، خاطی، خطاکار، مقصر، تقصیرکار
 • prevalenceprevalenceˈprɛvələnsشیوع، رواج، عمومیت؛ استیلا، غلبه
 • cell phone = cellular phonesɛl foʊn = ˈsɛljələr foʊnتلفن همراه
 • pagerpagerˈpeɪʤərپیجر، دستگاه پیجویی، پیجو؛ دستگاه قبل حملی که می‌تواند پیام‌های متنی و صوتی را دریافت کند
 • laptoplaptopˈlæpˌtɑpچیزی که برای استفاده وقتی نشسته‌ایم آن را روی پای خود قرار می‌دهیم، برخلاف دسکتاپ که روی میز قرار داده می‌شود
 • laptop computerˈlæpˌtɑp kəmˈpjutərلپ‌تاپ، کامپیوتر همراه، رایانه‌ی همراه

We can bring work home, into our bedrooms, and on our vacations.

ما می‌توانیم کار را به خانه، داخل اتاق خواب‌هایمان، و به تعطیلاتمان بیاوریم.

Time has sped up for so many people, and there is increased pressure to do more in the same number of hours, says Sparagon.

اسپرگان می‌گوید برای اکثر مردم زمان سرعت گرفته است، و فشار زیادی وجود دارد که کار بیشتری در تعداد ساعت یکسان انجام دهیم.

 • speed upspid ʌpسرعت گرفتن

Jill Stein, a sociologist at the University of California at Los Angeles, agrees that time is being more compressed than ever.

جیل استاین، جامعه‌شناس دانشگاه کالیفرنیا در لس‌آنجلس، قبول دارد که زمان فشرده‌تر از همیشه شده است.

 • sociologistˌsoʊsiˈɑləʤɪstجامعه‌شناس
 • compressedcompressedkəmˈprɛstفشرده
 • evereverˈɛvərوقتی بعد از صفت تفضیلی بیاید به معنی «همیشه» و «همه‌وقت» است
اگر ما را لایق حمایت می‌دانید، اینجا کلیک کنید متن بالا مربوط به ترجمه فارسی بخش اول متن ریدینگ یونیت ۱ ادونس ۱ بود. برای مشاهده ترجمه‌ی بخش دوم متن ریدینگ این درس ادونسد۱ اینجا کلیک کنید.

۵۵ دیدگاه

 1. مــــــــــرسیییب واقعا خیلی عالیهههه😍😍😍😍😍

 2. محمد مهدی جعفری کلهری

  سلام. خسته نباشید . خیلی ممنون از ترجمه شما . فقط بقیه درس هارو کی میگذارید ؟

 3. سلام بسیار عالی دستوون درد نکنه فقط جواب تمرینات رو قرار نیست قرار بدید روی سایت؟؟

 4. سلام میشه ترجمه درس ۲ ادونس رو زودتر بگذارید ممنون میشم

  • سلام.
   یکی از دوستان همکارمون مشغول ترجمه است. به محض این که آماده بشه منتشرش می‌کنیم. احتمالا به موقع بهش دسترسی خواهید داشت.

 5. ممنون از زحماتتون خیلی خیلی متشکرم.

 6. خیلی خیلی ممنون فقط درس دوم و بقیه درس ها را زودتر بگذارید ممنون

 7. ببخشید ترجمه درس ۲ رو نمیذارید؟

  • سلام.
   یکی از دوستان زحمت ترجمه‌ش را تقبل کرده بودند، ولی متأسفانه درس دوم را نتونستن به موقع آماده کنند.

 8. یعنی درس دو رو نمیذارید؟؟

 9. خب درس دوم رو بذاریددیر هم شد ، شد 🙁لطفا!

 10. سلام خسته نباشید
  کاش زودتر اعلام میکردید اماده نمیشه , یک هفتست که منتظرش بودیم.لا اقل هر چقدر آماده شده بود رو میذاشتید

 11. درس سه چطور؟

 12. پس لطفا درس های بعدی رو به موقع آماده کنید ممنون.

 13. ببخشید برای خرید پاسخنامه ورک بوک advance1 کد تخفیف چیه؟

  • سلام.
   نیازی به وارد کردن کد تخفیف نیست. با زدن دکمه «خرید با تخفیف»، قیمت درست محاسبه می‌شود.

 14. آقا ترجمه درس سه رو هم نمی تونید تهیه کنید؟؟

  • آماده‌ش می‌کنیم ایشالا
   ولی فعلا نسخه‌ی اولیه خواهد بود و فقط ترجمه‌ی جمله‌ها را داره و دیگه لغت‌ها جداگانه معنی نشدن. لغت‌ها را بعدا اضافه خواهیم کرد.

 15. اینم فک کنم نمیذارین! خب دیگه وقتشع کم کم خودمون دست به کار شیم😐😂✌ خاهران برادران ادونس یکیم یعنی اگه تو ترجمه ریدینگمونم بمونیم باید بریم کلمونو بکوبیم به دیوار ili😐😑

 16. سلام ممنون از پاسخنامه عالی ورک بوک شما،لطفا ترجمه درس ٣ رو به موقع آماده کنید.

 17. مثل ترم high معنی کلمات رو درس به درس در ترمadvance نمی گذارید؟؟؟؟؟؟؟

 18. درس پنجم رو نمیذارید؟

 19. سلام ببخشید ترجمه دروس adv2 رو کی میزارید؟

 20. سلام.پس کلمات ادونس رو درکجا قرار میدین؟؟

 21. سلام خسته نباشید چرا ترجمه درس ۳ صوتی نیست؟

 22. عاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالی هستین شما مرسی بابت همه چی و همیشه :))))))))))

 23. سلام
  واقعا دیگه نمی ذارید بقیه رو؟؟

 24. عاااااالی بود واقعا خییلی ممنووووووون

 25. وای خدا الان اومدم ریدینگ های ترم جدید رو چک کنم دیدم فقط درس یک رو دارید
  وای نه😭
  شما تنها امید ما توی طول ترم هستین

 26. Manie reading haro bezarid lotfan

 27. وااای خیلی ممنون .این سایت واقعا یه کمک بزرگیه به زبان اموزا.هزار بارم تشکر کنم کمه.

 28. سلام من هر ترم از شما خرید میکنم با این که دوستانم پاسخنامه را از جایی غیر قانونی دریافت میکنند لطفا ترجمه همه دروس را قرار دهید 🙏🏻

 29. سلام دمتون گرم عالی بود همیشه همینطوری تلاش کنید 👨🏽‍💻💕

 30. سلام از سایت عالیتون ممنونم
  ترجمه یونیت دو رو نمی گذارید؟

 31. سلام خیلی ممنون از سایت خوبتون فقط لطفا دروس دیگه ادونس رو هم زود بزارین

 32. لطفا ترجمه ی بقیه ی ad1 رو هم بزارید. من و دوستانم واقعا نیاز داریم.ممنون از سایت خوبتون.

 33. من سطح های ۲ هسم ۲ تا ریدینگ و ۲ تا درس وکبشون معنی نداره نمیذارید؟؟؟؟

 34. سلام
  این ترم درس های دو به بعد رو میتونین بذارین؟؟؟؟

 35. ترجمتون فوق العاده است
  امیدوارم ترجمه بقیه دروس هم در طول این ترم انجام بشه

 36. سلام ممنون از سایت خوبتون لطفا معنی درس های دیگر رو هم بذارید .

 37. تورو خدا ریدینگ های یونیتهای دیگر و بگذارید سریع تر ممنون از شما من برای هفته بعد نیاز دارم اگه لطف بکنید ممنون میشم. Vielen glück

 38. سلااام خواهش میکنم معنی یونیت های دیگرم بذارین😥😥😥😥

 39. سال ۲۰۱۸ گفتین ترجمه ها رو میزارید الان دیگه ۲۰۲۰ شد هنوز خبری نشده

 40. سلام ببخشید اگه قرار نیست ترجمه درسای دیگه رو بزارین بگین که ما در خودمونو خوش نکنیم چون شما خیلی وقته که قول دادین میزازین ولی هنوز نزاشتین

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *