معنی فارسی متن Reading یونیت ۵ پری۲ – بخش اول

Recycling

بازیافت

Some waste is not dangerous.

برخی از پسماندها خطرناک نیستند.

 • wastewasteweɪstضایعات، پسماند، زباله
 • dangerousdangerousˈdeɪnʤərəsخطرناک

Often somebody will recycle it and do something useful with it.

اغلب کسی آن را بازیافت می‌کند و با آن کار مفیدی انجام می‌دهد.

You can break up old cars to get the metal, or make new glass from old bottles.

شما می‌توانید خودروهای قدیمی را برای بدست آوردن فلز تکه تکه کنید، یا از بطری‌های قدیمی شیشه‌های جدید بسازید.

 • break upbreɪk ʌpتکه تکه کردن، خرد کردن
 • metalmetalˈmɛtəlفلز
 • glassglassglæsشیشه
 • bottlebottleˈbɑtəlبطری

But some waste is toxic - it is very poisonous.

اما برخی پسماند‌ها سمی هستند – آن‌ها بسیار سمی هستند.

 • toxictoxicˈtɑksɪkسمی، زهرآگین
 • poisonouspoisonousˈpɔɪzənəsسمی، زهرآگین

In the USA, for example, factories dump -throw away- about 265 million tons of toxic waste every year.

در ایالات متحده آمریکا، کارخانه‌ها سالانه حدود 2۵۶ میلیون تن زباله سمی دفع می‌کنند - دور می‌اندازند.

 • factoryfactoryˈfæktəriکارخانه
 • dumpdumpdʌmpدور ریختن، دور انداختن، دفع کردن
 • throwthrowθroʊانداختن،‌ پرتاب کردن
 • throw awayθroʊ əˈweɪدور ریختن، دور انداختن

How do you dump toxic waste safely?

شما چگونه زباله‌های سمی را به طور ایمن دور می‌اندازید؟

 • safelyˈseɪfliایمن، بدون خطر، به طور ایمن

Well, you can put it in metal containers and leave it somewhere safe but this can be a very bad idea.

خب، شما می‌توانید آن را در مخازن فلزی قرار دهید و آن را در جایی امن رها کنید، اما این می‌تواند یک ایده‌ی بسیار بد باشد.

 • containercontainerkənˈteɪnərمخزن، ظرف
 • leaveleavelivرها کردن
 • safesafeseɪfامن، مطمئن، بی‌خطر

You can bury toxic waste.

شما می‌توانید پسماندهای سمی را دفن کنید.

 • buryburyˈbɛriدفن کردن، مدفون کردن، زیر خاک قرار دادن، به خاک سپردن

You put it in a deep hole and cover it with soil.

شما آن را در یک گودال عمیق قرار می‌دهید و آن را با خاک می‌پوشانید.

 • deepdeepdipعمیق،‌ گود، ژرف
 • holeholehoʊlسوراخ، حفره، گودال
 • covercoverˈkʌvərپوشاندن، پوشش دادن
 • soilsoilsɔɪlخاک

In the 1930s a chemical producer buried many tons of toxic waste in metal containers.

در دهه 1930 یک تولیدکننده‌ی مواد شیمیایی چندین تن پسماند سمی را در مخازن فلزی دفن کرد.

 • 1930s1930ɛsدهه‌ی ۱۹۳۰، از سال ۱۹۳۰ تا ۱۹۳۹، حرف «اس» نشان دهنده «دهه» است
 • chemicalchemicalˈkɛməkəlماده‌ی شیمیایی
 • producerproducerprəˈdusərتولیدکننده، سازنده

In the 1950s, a builder bought the land and built a little town there.

در دهه 19۵0، یک ساختمان‌ساز زمین را خرید و یک شهر کوچک در آنجا ساخت.

 • builderbuilderˈbɪldərسازنده، خانه‌ساز، ساختمان‌ساز
 • bought (the past tens of buy)bɑtخریدن

Nobody remembered the containers of toxic waste under the ground.

هیچ کس مخازن پسماندهای سمی زیر زمین را به یاد نمی‌آورد.

 • rememberrememberrɪˈmɛmbərبه یاد آوردن، به خاطر آوردن
 • groundgroundgraʊndزمین

Then in the 1970s, the waste started to come through the metal of the containers and polluted the ground.

سپس در دهه 1970، پسماند شروع کرد به نشت کردن از فلزِ مخازن و زمین را آلوده کرد.

 • come throughkʌm θruنشت کردن، درز کردن، بیرون آمدن
 • pollutepollutepəˈlutآلوده کردن، آلاییدن

Trees and grass blackened and died.

درختان و علف‌ها سیاه شدند و از بین رفتند.

 • blackenblackenˈblækənسیاه شدن
 • diediedaɪمردن، تلف شدن، از بین رفتن

There was a bad smell everywhere.

بوی بدی در همه جا وجود داشت.

 • smellsmellsmɛlبو، رایحه

برای دانلود خلاصه (سامری) و سوال از متن این درس اینجا کلیک کنید

اگر ما را لایق حمایت می‌دانید، اینجا کلیک کنید

متن بالا مربوط به ترجمه بخش اول متن ریدینگ درس ۵ ترم PRE 2 بود. برای مشاهده ترجمه‌ی بخش دوم متن ریدینگ این درس اینجا کلیک کنید.

۵ دیدگاه

 1. baaa hhh chiii shoooo deee dast marizaddd vagheaaan

 2. چرا داستان نصفه هستش؟؟؟

 3. سلام لطفا اگه میشه لیسنینگ و کانورسیشن را به صورت پیوسته هم قرار دهید
  ممنون

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *