ترجمه متن ریدینگ درس ۵ ترم PRE 2 – بخش دوم

متن زیر شامل ترجمه‌ی بخش دوم متن ریدینگ است. برای دسترسی به ترجمه بخش اول متن ریدینیگ درس ۵ پری۲ اینجا کلیک کنید.

People had to leave their homes.

مردم مجبور بودند خانه‌های خود را ترک کنند.

 • have tohave tohæv tuمجبور بودن، ناچار بودن، ناگزیر بودن
 • leaveleavelivترک کردن، رها کردن، رفتن

The people who cleaned up the place found eighty-two different toxic chemicals in the soil.

افرادی که مکان را تمیز کردند، هشتاد و دو ماده‌ی شیمیایی سمی متفاوت را در خاک یافتند.

 • clean upklin ʌpجایی را کاملاً تمیز کردن
 • differentdifferentˈdɪfərəntمتفاوت، مختلف

You can burn toxic waste, but it is more expensive than burying it, and the burning can produce dangerous gases.

شما می‌توانید پسماندهای سمی را بسوزانید، اما این گران‌تر از دفن آن است، و سوختن می‌تواند گازهای خطرناک تولید کند.

 • burnburnbɜrnسوزاندن، سوختن،‌ آتش زدن
 • expensiveexpensiveɪkˈspɛnsɪvگران، پرهزینه
 • produceproduceˈproʊdusتولید کردن
 • gasgasgæsگاز

So some people burn their toxic waste at sea in special ships.

بنابراین برخی افراد پسماندهای سمی خود را در دریا در کشتی‌های ویژه می‌سوزانند.

 • specialspecialˈspɛʃəlمخصوص، ویژه، خاص

The chemicals get into the air and the wind carries them a long way.

مواد شیمیایی وارد هوا می‌شوند و باد آن‌ها را مسافت زیادی حمل می‌کند.

 • carrycarryˈkæriحمل کردن،‌ منتقل کردن، بردن

You can send your toxic waste to a poorer country and pay somebody to burn or bury it there.

شما می‌توانید پسماندهای سمی خود را به یک کشور فقیرتر بفرستید و به کسی (مبلغی) پرداخت کنید تا آن را در آنجا بسوزاند یا دفن کند.

 • poorpoorpurفقیر، بی‌چیز
 • paypaypeɪپرداخت کردن، پول دادن

The USA sends toxic waste to Panama.

ایالات متحده آمریکا پسماندهای سمی را به پاناما می‌فرستند.

Germany and Holland sent toxic waste to the Czech Republic.

آلمان و هلند زباله سمی را به جمهوری چک می‌فرستند.

 • RepublicRepublicriˈpʌbləkجمهوری
 • Czech Republicʧɛk riˈpʌbləkجمهوری چک

Is this a good idea?

آیا این ایده‌ی خوبی است؟

Toxic waste can be useful if you know how to recycle it.

پسماندهای سمی می‌تواند مفید باشد اگر شما بدانید که چگونه آن را بازیافت کنید.

 • recyclerecycleriˈsaɪkəlبازیافت کردن

Some petrol producers bury their toxic waste in the soil.

برخی از تولیدکنندگان بنزین پسماندهای سمی خود را درون خاک دفن می‌کنند.

 • petrolpetrolˈpɛtroʊlبنزین

There, special bacteria in the soil eat the waste and change it into clean, safe carbon dioxide and water.

آنجا، باکتری‌های خاص داخل خاک پسماند را می‌خورند و آن را به کربن دی‌اکسید و آب تمیز و امن تبدیل می‌کنند.

 • bacteriabacteriabækˈtɪriəباکتری‌ها،‌ اسم جمع باکتری
 • carbon dioxideˈkɑrbən daɪˈɑkˌsaɪdدی‌اکسید کربن، کربن دی‌اکسید

In Britain, some people are growing special waste-eating bacteria.

در بریتانیا، بعضی از مردم در حال پرورش دادن دادن باکتری‌های خاص پسماندخوار هستند.

 • growgrowgroʊپرورش دادن

These bacteria eat toxic chemicals.

این باکتری‌ها مواد شیمیایی سمی را می‌خورند.

There is a lot of toxic waste in the world: Are these bacteria hungry enough?

مقدار زیادی پسماند سمی در جهان وجود دارد: آیا این باکتری‌ها به اندازه‌ی کافی گرسنه هستند؟

 • enoughenoughɪˈnʌfکافی، به قدر کفایت، بسنده

برای دانلود خلاصه (سامری) و سوال از متن این درس اینجا کلیک کنید

اگر ما را لایق حمایت می‌دانید، اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *