معنی فارسی متن ریدینگ یونیت ۸ اینتر۳ – بخش اول

Controversial Issues in Technology

موضوعات بحث‌برانگیز در تکنولوژی

 • controversialcontroversialˌkɑntrəˈvɜrʃəlبحث‌برانگیز، مناقشه‌آمیز، جنجالی
 • issueissueˈɪʃuمسئله، موضوع
 • technologytechnologytɛkˈnɑləʤiتکنولوژی، فناوری

Letters and phone conversations are private.

نامه‌ها و مکالمات تلفنی خصوصی‌اند.

 • conversationconversationˌkɑnvərˈseɪʃənگفتگو، مکالمه، صحبت
 • privateprivateˈpraɪvətشخصی، خصوصی، محرمانه

It is against the law to open someone's mail without permission or to secretly listen in on someone's telephone exchange.

بر خلاف قانون است که نامه‌های کسی را بدون اجازه باز کنیم یا مخفیانه به ارتباط تلفنی کسی گوش کنیم.

 • againstagainstəˈgɛnstبر خلاف، ضد
 • lawlawقانون
 • mailmailmeɪlنامه، مرسوله، چیزی با پست یا پیک و... ارسال می‌شود
 • permissionpermissionpərˈmɪʃənاجازه، مجوز
 • secretlysecretlyˈsikrɪtliمخفیانه، پنهانی، در خفا
 • listen in (on sth)listen in (on sth)ˈlɪsən ɪnاستراق سمع کردن، پنهانی گوش کردن
 • telephone exchangetelephone exchangeˈtɛləˌfoʊn ɪksˈʧeɪnʤتلفن‌خانه، مخابرات، جایی که اتصالات تلفن را برقرار می‌کند

Furthermore, the same privacy protections are given to people who use email.

به علاوه، همان حفاظت از حریم خصوصی به کسانی که از ایمیل استفاده می‌کنند نیز داده شده است.

 • furthermorefurthermoreˈfɜrðərˌmɔrعلاوه بر این، به علاوه، گذشته از این
 • privacyprivacyˈpraɪvəsiزندگی خصوصی، حریم شخصی، زندگی شخصی
 • protectionprotectionprəˈtɛkʃənمحافظت، حفاظت
 • emailemailiˈmeɪlایمیل، پست الکترونیک، رایانامه

For instance, without a warrant, it is illegal for the police to read messages that a person has received or sent on the computer.

برای مثال، بدون حکم کتبی، برای پلیس غیرقانونی است که پیام‌هایی که یک نفر در یک کامپیوتر دریافت می‌کند یا می‌فرستد را بخواند.

 • for instancefor instancefɔr ˈɪnstənsبرای مثال
 • warrantwarrantˈwɔrəntدستور کتبی، حکم، مجوز، اجازه
 • illegalillegalɪˈligəlغیرقانونی
 • messagemessageˈmɛsəʤپیام، پیغام
 • receivereceiverəˈsivدریافت کردن

Nevertheless, in several cases employees have complained about the invasion of privacy on the part of coworkers or their employer.

با این حال، در موارد متعدد کارمندان درباره‌ی تجاوز به حریم خصوصی از سوی همکاران یا کارفرمایشان شکایت کرده‌اند.

 • neverthelessneverthelessˌnɛvərðəˈlɛsبا وجود این، با این حال، برای بیان چیزی که با جمله‌ی قبلی تناقض دارد از این کلمه استفاده می‌شود
 • casecasekeɪsمورد، سوژه
 • employeeemployeeɛmˈplɔɪiکارمند، کارگر، حقوق‌بگیر
 • complaincomplainkəmˈpleɪnشکایت کردن،‌ گله کردن، گلایه کردن، شکوه کردن
 • invasioninvasionɪnˈveɪʒənتجاوز، تعدی، دست‌درازی
 • invasion of privacyinvasion of privacyɪnˈveɪʒən ʌv ˈpraɪvəsiتجاوز به حریم خصوصی
 • on the part ofɑn ðə pɑrt ʌvاز سوی، از جانب، از طرف
 • employeremployerɛmˈplɔɪərکارفرما

The law is not completely clear on this issue:

قانون درباره‌ی این موضوع به طور کامل واضح نیست:

 • clearclearklɪrروشن، واضح، آشکار
 • issueissueˈɪʃuمسئله، موضوع

First of all, each person has a secret password for his or her email, but the company also keeps a complete list of these words.

اول از همه، هرکسی گذرواژه‌ی محرمانه‌ای برای ایمیلش دارد، ولی شرکت نیز یک فهرست کامل از این واژه‌ها را نگه می‌دارد.

 • secretsecretˈsikrətمخفیانه، محرمانه، پنهانی، سرّی
 • passwordpasswordˈpæˌswɜrdگذرواژه، کلمه‌ی عبور، پسورد

Second, an employer can say the company owns everything you have written during work time because you are using our computer system.

ثانیاً، کارفرما می‌تواند بگوید که شرکت صاحب هرچیزی است که شما در طول زمان کاری نوشته‌اید، چون شما دارید از سیستم کامپیوتری ما استفاده می‌کنید.

 • ownownoʊnداشتن، صاحب چیزی بودن، مالک چیزی بودن
 • duringduringˈdʊrɪŋدر طول (زمان)، طی

Therefore, as things stand right now, it is probably a good idea for computer workers to be grateful about the messages they send; an e-mail system may not be the best place for personal thoughts or secret letters.

بنابراین، جوری که چیزها الان برقرارند، شاید برای کارمندان کامپیوتری فکر خوبی است که درباره‌ی پیام‌هایی که می‌فرستند سپاسگزار باشند؛ سیستم ایمیل ممکن است برای نامه‌های محرمانه و اندیشه‌های شخصی بهترین مکان نباشد.

 • thereforethereforeˈðɛrˌfɔrبنابراین، از این روی
 • standstandstændپابرجا بودن، برقرار بودن، معتبر بودن، به قوت خود باقی بودن
 • probablyprobablyˈprɑbəbliشاید، احتمالاً
 • gratefulgratefulˈgreɪtfəlمتشکر، سپاسگزار
 • thoughtthoughtθɔtنظر، عقیده، اندیشه، رأی، ایده

Electronic surveillance, i.e., a close watch over someone, is the cause of wide disagreement - depending on the purpose of the surveillance.

سیستم نظارت الکترونیکی با تکنولوژی بالا، به عبارت دیگر کسی را دقیق پاییدن - بسته به هدف نظارت - دلیل اختلاف نظر گسترده است.

 • surveillancesurveillancesərˈveɪlənsنظارت، مراقبت
 • i.e.aɪ.i.به بیان دیگر، قبل از جمله‌ای که قرار است دقیقاً چیزی که الان گفته‌ایم را توضیح دهد به کار می‌رود
 • watch over sb/sthwɑʧ ˈoʊvər sb/sthمراقب کسی یا چیزی بودن، کسی یا چیزی را پاییدن، مواظب کسی یا چیزی بودن
 • closeclosekloʊsنزدیک، دقیق
 • causecausekɑzعلت، سبب، دلیل
 • widewidewaɪdوسیع، گسترده؛ زیاد، وسیع
 • disagreementdisagreementdɪsəˈgriməntاختلاف نظر، مخالفت، ناسازگاری، عدم توافق
 • purposepurposeˈpɜrpəsهدف

High-tech surveillance systems can be very useful in solving crime cases, in finding missing children, in looking for accident victims, and so on.

سیستم‌های نظارت می‌تواند در حل کردن موارد جرم، در پیدا کردن کودکان گم‌شده، در جستجوی قربانیان سوانح، و امثال آن مفید باشد.

 • solvesolvesɑlvحل کردن (در مورد مسئله و...)، پاسخ را پیدا کردن
 • crimecrimekraɪmجرم،‌ جنایت
 • casecasekeɪsمورد، سوژه
 • victimvictimˈvɪktəmقربانی
 • and so onand so onænd soʊ ɑnو غیره، و امثال آن، و مانند آن

However, detection devices, such as tiny microphones, laser sensors, video cameras, etc. also make electronic surveillance possible in the workplace.

اگرچه، تجهیزات تشخیص، مانند میکروفون‌های کوچک، حسگرهای لیزری، دوربین‌های ویدئویی و غیره، نظارت الکترونیکی را در محل کار نیز مقدور می‌کنند.

 • detectiondetectiondɪˈtɛkʃənتشخیص، کشف، پیدا کردن، یافتن، آشکارسازی
 • devicedevicedɪˈvaɪsوسیله، ابزار، تجهیز
 • tinytinyˈtaɪniکوچک، ریز، کوچولو، بسیار کوچک
 • microphonemicrophoneˈmaɪkrəˌfoʊnمیکروفون
 • laserlaserˈleɪzərلیزر
 • sensorsensorˈsɛnsərحسگر، سنسور

In one case a receptionist with a perfect fourteen-year employment record lost her job because of information collected by the company's computer system.

در یک مورد، یک منشی با یک سابقه کار چهارده ساله‌ی کامل، به خاطر اطلاعاتی که توسط سیستم کامپیوتری شرکت جمع‌آوری شده بود، شغلش را از دست داد.

 • receptionistreceptionistrɪˈsɛpʃənɪstمسئول پذیرش (در هتل و ...)، متصدی پذیرش، (در مطب و...) منشی
 • perfectperfectˈpɜrˌfɪktکامل، بی‌نقص
 • recordrecordˈrɛkərdسابقه، پیشینه
 • collectcollectkəˈlɛktجمع کردن،‌ جمع‌آوری کردن

the new monitoring system, which checked on workers’ speed and performance, recorded that she was spending about nine minutes “too long” with each visitor or caller.

سیستم پایش جدید، که سرعت و عملکرد کارکنان را بررسی کرد، گزارش داد که او دارد حدود نُه دقیقه، «خیلی طولانی»، برای هر ملاقات‌کننده یا تماس‌گیرنده صرف می‌کند.

 • monitormonitorˈmɑnətərکنترل کردن، پایش کردن، پاییدن، زیر نظر گرفتن
 • check onʧɛk ɑnبررسی کردن درباره‌ی، تحقیق کردن در مورد
 • performanceperformancepərˈfɔrmənsکار، عملکرد
 • recordrecordˈrɛkərdثبت کردن، یادداشت کردن، ضبط کردن، گزارش دادن
 • tootootuخیلی، بیش از حد
 • callercallerˈkɔlərتماس‌گیرنده

برای دانلود خلاصه (سامری) و سوال از متن این درس اینجا کلیک کنید

اگر ما را لایق حمایت می‌دانید، اینجا کلیک کنید

متن بالا شامل ترجمه‌ی بخش اول متن Reading یونیت ۸ بود. برای مشاهده ترجمه‌ی بخش دوم این ریدینگ اینتر۳، اینجا کلیک کنید.

۱۸ دیدگاه

 1. سلام خیلی ممنون بابت این سایت خوبی که د اختیار ما گذاشتین.
  لطفا معنی ریدینگ درس۷ اینتر سه رو هم تو سایت بزارین خیلی ممنون.

 2. slm lotfn sari tar trjme drs 7 ro bzrin…merc

 3. ltfn drse 7 trjme reading ro bzrin kheyli mmnon merc

 4. خیلی عالی لطفا. ترجمه ریدینگ درس هفت. هم بذارید مرسی

 5. سلام واقعا ممنونم از زحماتی که میکشید . من با مطالبِ سایتِ شما تا این مرحله اومدم جلو . همین یونیت ۷ رو هم که نیست تو سایت، کلی ناراحت شدم، چون مطمئنم بدونِ توضیحاتِ شما مفهوم درس برام مشکل خواهد بود . من آموزشهایِ گرامرتون رو هم گوش میدهم . خواستم بدونید اگر رفتارِ عده ای بی فرهنگ باعث دلسردیتون میشه ، دلگرمِ دعاهای امثال ِ من باشید . انشالله که در زندگیتون موفق و سربلند و سالم باشید، همچنین عاقبتون بخیر بشه انشالله . یا حق

 6. من سامری و سوالا رو خریدم ولی فایل pdf رمز میخواد

 7. ممنون بابت مطالبتون واقعا به من خیلی کمک شده تا حالا.خسته نباشید

 8. سلام لطفا معنی ریدینگ درس ۷ رو قرار بدید.

 9. سلام.ممنون خیلی سایت عالی ای دارین…
  سایتتون تقریبا کل نیاز های زبان آموزان کانون زبان ایران رو برآورده می کنه.
  از زحماتتون سپاسگزارم.
  موفق باشید.

 10. پس کی ریدینگ درس ۷ رو میزارین؟

 11. ریدینگ درس هفت؟

 12. ریدینگ درس ۷ خیلی سخته پس لطفا معنیشو زودتر بگذارید

 13. خواهشا ریدینگ درس ۷ رو هم در اختیارمون قرار بدید.باتشکر

 14. لطفا ریدینگ درس ۷ رو بزارید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *