معنی متن Reading درس ۸ اینتر۳ – بخش دوم

متن زیر شامل ترجمه‌ی بخش دوم متن ریدینگ یونیت ۸ است. برای مشاهده ترجمه بخش اول ریدینگ این درس اینتر۳، اینجا کلیک کنید.

The receptionist, who said she was helping company sales by being friendly to customers, sued her employer in a court of law.

منشی، که گفت او دارد از طریق صمیمی بودن با مشتریان به فروش شرکت کمک می‌کند، در یک دادگاه قانونی از کارفرمایش شکایت کرد.

 • salesaleseɪlفروش
 • friendlyfriendlyˈfrɛndliمهربان، صمیمی، گرم، با محبت
 • suesuesuشکایت کردن، دادخواست دادن، اقامه‌ی دعوی کردن
 • courtcourtkɔrtدادگاه، محکمه

She complained that electronic surveillance at work not only causes unnecessary stress but also invades people's privacy.

او گلایه کرد که سیستم نظارت الکترونیکی در محل کار، نه تنها باعث فشار عصبی غیرضروری می‌شود که به حریم خصوصی افراد هم تجاوز می‌کند.

 • causecausekɑzباعث شدن، سبب شدن
 • unnecessaryunnecessaryənˈnɛsəˌsɛriغیرضروری، بیش از حد، اضافی
 • stressstressstrɛsفشار روحی، استرس، تنش
 • invadeinvadeɪnˈveɪdتجاوز کردن، نقض کردن، تعدی کردن، دست‌درازی کردن

Since 1990, there have been hundreds of reports of mysterious electronic interference with the communication systems of airplanes.

از (سال) ۱۹۹۰، صدها گزارش از تداخل مرموز با سیستم‌های ارتباطی هواپیماها وجود داشته است.

 • mysteriousmysteriousmɪsˈtɪriəsمرموز، اسرارآمیز، عجیب
 • interferenceinterferenceˌɪntərˈfɪrənsتداخل، اختلال، مداخله، دخالت
 • communicationcommunicationkəmˌjunəˈkeɪʃənارتباط، تماس، مکاتبه

Because important flight information - about directions, plane temperature, wind speed, etc. - has disappeared from pilots’ computer screens, they have lost their way.

چون اطلاعات مهم پرواز – درباره‌ی مسیرها، دمای هواپیما، سرعت باد و غیره - از صفحه‌ی کامپیوتر خلبان‌ها ناپدید شده است، آن‌ها راهشان را گم کرده‌اند.

 • directiondirectiondəˈrɛkʃənمسیر، راه، جهت، طرف، سمت، سو
 • temperaturetemperatureˈtɛmprəʧərدما
 • disappeardisappearˌdɪsəˈpɪrناپدید شدن،‌ محو شدن
 • pilotpilotˈpaɪlətخلبان
 • screenscreenskrinصفحه، صفحه نمایش

Technicians haven’t found certain answers to these mysteries, but some people suspect that the cause may be passengers’ use of portable computers, electronic games, CD players, etc., inside the plane.

متخصصین جواب مشخصی برای این معماها نیافته‌اند، ولی بعضی‌ها حدس می‌زنند که دلیل (آن) شاید استفاده‌ی مسافران از کامپیوترهای قابل حمل، بازی‌های الکترونیکی، پخش‌کننده‌های سی‌دی و امثال آن، در درون هواپیما باشند.

 • techniciantechniciantɛkˈnɪʃənمتخصص، فناور، تکنسین
 • certaincertainˈsɜrtənمشخص، معین، معلوم، حتمی، یقینی، مسلّم
 • suspectsuspectˈsʌˌspɛktحدس زدن، گمان کردن، پنداشتن، ظن داشتن؛ مظنون بودن به، بدگمان شدن به، شک کردن به
 • passengerpassengerˈpæsənʤərمسافر
 • portableportableˈpɔrtəbəlقابل حمل، پرتابل
 • insideinsideɪnˈsaɪdداخل، درون

Modern airplanes have so many sensors, chips and wires that are like “computers with wings”; electronic radiation from entertainment equipment may send confusing signals to airplane antennas.

هواپیماهای امروزی آنقدر حسگرها، تراشه‌ها، و سیم‌های زیادی دارند که شبیه «کامپیوترهای بال‌دار» هستند؛ تشعشعات الکترونیکی از تجهیزات سرگرمی شاید علائم گیج‌کننده به آنتن‌های هواپیما ارسال کند.

 • modernmodernˈmɑdərnمدرن، امروزی، نوین، جدید
 • so… thatsoʊ… ðætآنقدر... که
 • chipchipʧɪpتراشه
 • wirewireˈwaɪərسیم
 • wingwingwɪŋبال
 • radiationradiationˌreɪdiˈeɪʃənپرتو، تشعشع، تابش
 • entertainmententertainmentˌɛntərˈteɪnməntسرگرمی
 • equipmentequipmentɪˈkwɪpməntتجهیزات، وسایل
 • confusingconfusingkənˈfjuzɪŋگیج‌کننده، آشفته‌کننده
 • signalsignalˈsɪgnəlعلامت، نشانه، سیگنال

Through biotechnology, scientists can create new foods in the laboratory.

از طریق زیست‌فناوری، دانشمندان می‌توانند در آزمایشگاه غذاهای جدید به وجود بیاورند.

 • throughthroughθruاز طریق، توسط، به وسیله‌ی
 • biotechnologybiotechnologyˌbaɪoʊˌtɛkˈnɑləʤiبیوتکنولوژی، فناوری زیستی، زیست‌فناوری
 • createcreatekriˈeɪtبه وجود آوردن، خلق کردن، آفریدن
 • laboratorylaboratoryˈlæbrəˌtɔriآزمایشگاه، لابراتوار

For example, they can change a tomato genetically so the fruit can stay on the plant longer, have more taste, and not get soft quickly.

برای مثال، آن‌ها می‌توانند گوجه فرنگی را از لحاظ ژنتیکی تغییر دهند به گونه‌ای که میوه بتواند بیشتر روی بوته بماند، طعم بیشتری داشته باشد، و زود نرم نشود.

 • tomatotomatotəˈmeɪˌtoʊگوجه فرنگی
 • geneticallyʤəˈnɛtɪkliاز نظر ژنتیکی، به لحاظ ژنتیکی
 • plantplantplæntگیاه، بوته
 • tastetasteteɪstطعم، مزه
 • softsoftsɑftنرم، شُل

They can put a gene from a vegetable plant into a fruit, or even combine some animal genes with plant genes.

آنها می‌توانند ژنی را از بوته‌ی سبزیجات در یک میوه قرار دهند، یا حتی تعدادی ژن حیوانات را با ژن گیاه ترکیب کنند.

 • genegeneʤinژن
 • combinecombineˈkɑmbaɪnترکیب کردن

but are these new foods safe?

ولی آیا این غذاهای جدید بی‌خطرند؟

 • safesafeseɪfایمن، بی‌خطر، قابل اطمینان

And what should the creators and growers have to tell the government, supermarkets, and consumers?

و پدیدآورندگان و پرورش‌دهندگان باید چه چیزی به دولت، سوپر مارکت‌ها، و مصرف کنندگان بگویند؟

 • creatorcreatorkriˈeɪtərپدیدآورنده، مبدع، خالق، آفریننده
 • growergrowerˈgroʊərپرورش‌دهنده
 • governmentgovernmentˈgʌvərməntدولت، حکومت
 • consumerconsumerkənˈsumərمصرف‌کننده

Producers claim that genetically engineered products are not much different from traditionally grown foods;

تولیدکنندگان ادعا میکنند که محصولات مهندسی ژنتیکی شده خیلی با غذاهایی که (به روش) سنتی پرورش داده شده‌اند متفاوت نیستند؛

 • producerproducerprəˈdusərتولیدکننده، سازنده، پدیدآورنده
 • claimclaimkleɪmادعا کردن، مدعی شدن
 • genetically engineeredʤəˈnɛtɪkli ˌɛnʤəˈnirdمهندسی ژنتیکی شده، دستکاری ژنتیکی شده
 • traditionaltraditionaltrəˈdɪʃənəlسنتی، قدیمی

nevertheless, some people want to know exactly how scientists changed the DNA material, how many copies of a new gene are in the food, and what problems might come up.

با این حال، بعضی از مردم می‌خواهند دقیقاً بدانند که دانشمندان چگونه ماده‌ی دی‌ان‌ای را تغییر می‌دهند، چند تا کپی از یک ژن جدید در غذا هست، و چه مشکلاتی ممکن است پیش بیاید.

 • neverthelessneverthelessˌnɛvərðəˈlɛsبا وجود این، با این حال
 • materialmaterialməˈtɪriəlماده
 • copycopyˈkɑpiکپی، نسخه‌ی بدل، رونوشت
 • come upcome upkʌm ʌpپیش آمدن، اتفاق افتادن

For example, will new DNA structures genetically strengthen the bacteria that cause disease?

برای مثال، ساختار جدید دی‌ان‌ای باکتری‌هایی که باعث بیماری می‌شوند را به لحاظ ژنتیکی قوی خواهد کرد؟

 • structurestructureˈstrʌkʧərساختار، ساختمان، ترکیب، ساخت
 • strengthenstrengthenˈstrɛŋθənقوی کردن، تقویت کردن، نیرو دادن، استحکام بخشیدن
 • bacteriabacteriabækˈtɪriəباکتری‌ها
 • diseasediseasedɪˈzizبیماری

برای دانلود خلاصه (سامری) و سوال از متن این درس اینجا کلیک کنید

اگر ما را لایق حمایت می‌دانید، اینجا کلیک کنید

۱۳ دیدگاه

 1. کارتون عالیه💎💎 خیلی خیلی متشکرم 🙏🙏

 2. That was very useful. Thanks alot

 3. Thanks a lot 🌷🍂🌷🌷🌷

 4. سلام خواهشا- لطفا- معنی درس هفتم بزارید…
  من واقعا لازم دارمش.

 5. واقعا زحمت زیادی در راه آموزش زبان کشیدید
  بهتون خسته نباشید می گم

 6. tnx.it was very useful for me.but please write the meaning of unit 7 please.

 7. لطفا ترجمه درس ۷ رو بزارین من فاینال دارم

 8. ممنون که معنی همه ریدینگ هارو گذاشتید . میشه وقتی که برای بقیه ریدینگ ها گذاشتید رو برای ریدینگ درس ۷ هم بزارید؟خیلی ها مشکل منو دارن .

 9. معنی درس ۷😕

 10. Lotfan mani darse 7 ro bzarid.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *