معنی فارسی متن ریدینگ درس چهارم اینتر۳ – بخش دوم

متن زیر شامل ترجمه‌ی بخش دوم متن ریدینگ است. برای دسترسی به ترجمه بخش اول متن ریدینگ یونیت۴ ترم اینتر ۳ اینجا کلیک کنید.

A bad taste may be left in the mouth after smoking, which may, in turn, dull the appetite and the enjoyment of food.

ممکن است پس از استعمال دود یک مزه‌ی بد در دهان باقی بماند، که ممکن است، در عوض، اشتها و لذت از غذا را کم کند.

 • tastetasteteɪstمزه
 • in turnin turnɪn tɜrnدر عوض، در مقابل، در نتیجه‌ی چیزی که بخشی از یک سری اتفاقات پی‌در‌پی است
 • dulldulldʌlکاهش دادن، کم کردن
 • appetiteappetiteˈæpəˌtaɪtغذا
 • enjoymentenjoymentɛnˈʤɔɪməntلذت

Smokers tend to catch more colds than nonsmokers do.

سیگاری‌ها گرایش بیشتری برای سرماخوردگی نسبت به غیرسیگاری‌ها دارند.

 • tendtendtɛndگرایش داشتن، متمایل بودن
 • catch coldkæʧ koʊldسرما خوردن
 • nonsmokernonsmokernɑnˈsmoʊkərغیرسیگاری، کسی که دخانیات مصرف نمی‌کند

Other disadvantages of smoking include bad breath and tobacco stains of the fingers, fingernails, and teeth.

مضرات دیگر استعمال دود شامل تنفس بد و لکه‌های تنباکو روی انگشتان، ناخن‌ها، و دندان‌ها است.

 • includeincludeɪnˈkludشامل شدن
 • tobaccotobaccotəˈbæˌkoʊتنباکو
 • stainstainsteɪnلکه، اثری که پاک کردنش سخت است
 • fingernailfingernailˈfɪŋgərˌneɪlناخن

The best way, of course, to avoid the evils of smoking is to never take up the habit.

البته بهترین راه برای جلوگیری از ضررهای استعمال دود این است که هرگز عادت را شروع نکنیم.

 • evilevilˈivəlشر، بدی، ضرر، زیان
 • take uptake upteɪk ʌpشروع کردن یک فعالیت

For those who are already addicted, the best way to stop is to give up smoking all at once.

برای آن‌هایی که الان معتاد هستند، بهترین راه برای متوقف کردن، ترک کردن یکباره‌ی استعمال دود است.

 • addictedaddictedəˈdɪktədمعتاد
 • give upgive upgɪv ʌpترک کردن، توقف فعالیتی که معمولاً انجام می‌داده‌ایم
 • all at onceɔl æt wʌnsیکباره، یکدفعه، ناگهانی

Cutting down on cigarettes gradually seems to work for some people, however.

اگرچه، به نظر می‌رسید کم کردن تدریجی سیگارها برای بعضی از افراد نتیجه‌بخش است.

 • cut downkʌt daʊnکم کردن، تقلیل دادن
 • graduallyˈgræʤuəliبه تدریج، رفته رفته، کم کم
 • workworkwɜrkکار کردن، نتیجه‌بخش بودن، کارآمد بودن

In either case, the first few days or weeks seem to be the most difficult.

در هر (دو) مورد، به نظر می‌رسد چند روز یا هفته‌ی اول سخت‌ترین (روزها یا هفته‌ها) باشند.

 • eithereitherˈiðərهر، هر یک
 • casecasekeɪsمورد، سوژه

During this period, many people find it helpful to chew gum.

در طول این دوره، خیلی از مردم جویدن آدامس را مفید می‌یابند.

 • periodperiodˈpɪriədدوره
 • helpfulhelpfulˈhɛlpfəlمفید
 • chewchewʧuجویدن
 • gumgumgʌmآدامس

Keeping oneself busy and active also helps.

خود را سرگرم یا فعال نگه داشتن نیز کمک می‌کند.

Many individuals find giving up smoking easier if they pamper themselves in some way, maybe by spending cigarettes money on a book, candy, or something else they want.

بسیاری از افراد ترک استعمال دود را آسانتر می‌یابند اگر خودشان را از طریقی ناز پرورده کنند، شاید با صرف کردن پول سیگار برای کتاب، آبنبات، یا چیز دیگری که می‌خواهند.

 • individualindividualˌɪndəˈvɪʤəwəlشخص، فرد
 • pamperpamperˈpæmpərبه ناز پروردن، متنعم کرن
 • spendspendspɛndصرف کردن، خرج کردن
 • candycandyˈkændiآبنبات

One way to reduce the harmful effects of smoking is not to inhale.

یک راه دیگر برای کاهش تأثیرات مضر استعمال دود، در ریه فرو نبردن است.

 • inhaleinhaleɪnˈheɪlدر ریه فرو بردن، استنشاق کردن، تو کشیدن

How far down the cigarette is smoked is also significant, since the impurities are more concentrated in the last third of the cigarette.

این که چقدر از سیگار کشیده می‌شود نیز مهم است، چون ناخالصی‌ها بیشتر در یک سوم آخر سیگار متمرکزند.

 • significantsignificantsəgˈnɪfɪkəntقابل توجه، مهم، معنی‌دار
 • impurityimpurityɪmˈpjʊrətiناخالصی
 • concentrateconcentrateˈkɑnsənˌtreɪtتمرکز کردن، تغلیظ کردن

Switching to pipes and cigars decreases the likelihood of developing lung cancer, but the risk of developing cancer of the lips increases.

جایگزین کردن پیپ‌ها و سیگار برگ احتمال ابتلا به سرطان ریه را کاهش می‌دهد، ولی خطر ابتلا به سرطان لب‌ها افزایش می‌یابد.

 • SwitchSwitchswɪʧتغییر دادن، جریان را عوض کردن، استفاده از چیزی را جایگزین چیز دیگری کردن
 • pipepipepaɪpپیپ
 • cigarcigarsɪˈgɑrسیگار برگ، سیگاری که از به هم پیچیدن برگ تنباکو ساخته شده است
 • decreasedecreaseˈdiˌkrisکاهش دادن
 • likelihoodlikelihoodˈlaɪkliˌhʊdاحتمال
 • developdevelopdɪˈvɛləpمبتلا شدن،‌ دچار شدن
 • riskriskrɪskخطر
 • increaseincreaseˈɪnˌkrisافزایش دادن

Many methods have been suggested to solve the problem of cigarette addiction.

روش‌ها زیادی برای حل مشکل اعتیاد به سیگار پیشنهاد شده‌اند.

 • methodmethodˈmɛθədروش، متد
 • suggestsuggestsəgˈʤɛstپیشنهاد دادن
 • solvesolvesɑlvحل کردن
 • addictionaddictionəˈdɪkʃənاعتیاد

They have to some extent been effective.

آن‌ها تا حدودی مؤثر بوده‌اند.

 • to some extentto some extenttu sʌm ɪkˈstɛntتا حدودی، کمی
 • effectiveeffectiveɪˈfɛktɪvمؤثر، تأثیرگذار

However, it has been proved that being aware of the dangers posed by all drugs, including cigarettes, is the most effective way to persuade one to never form the habit.

اگرچه، ثابت شده است که آگاه بودن از خطراتی که توسط همه‌ی مواد مخدر، شامل سیگارها، ایجاد می‌شود، مؤثرترین راه برای متقاعد کردن کسی برای ایجاد نکردن عادت است.

 • proveprovepruvثابت کردن
 • awareawareəˈwɛrآگاه، هشیار
 • poseposepoʊzمشکل ایجاد کردن، ایجاد خطر کردن
 • drugdrugdrʌgمواد مخدر
 • persuadepersuadepərˈsweɪdمتقاعد کردن

برای دانلود خلاصه (سامری) و سوال از متن این درس اینجا کلیک کنید

اگر ما را لایق حمایت می‌دانید، اینجا کلیک کنید

۴ دیدگاه

 1. اقا خسته نباشید خیلی ممنون😀😀😍😍🤩🤩

 2. عالیه

 3. عالیییییییییی
  👌👌👌👌

 4. همه چیز خوبه ولی قیمت CDمدرس کمی زیاده،از اونجایی که خیلی ها به اون هر ترم نیازمندند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *