معنی متن ریدینگ درس ۲ اینتر۳ – بخش اول

متن زیر شامل ترجمه بخش دوم Reading درس ۲ اینتر ۳ است. برای مشاهده ترجمه بخش اول متن ریدینگ اینجا کلیک کنید.

3. Think it away.

آن را با فکر کردن دور کنید.

Sit down or lie down and close your eyes.

بنشینید یا دراز بکشید و چشمان خود را ببندید.

 • lie down: دراز کشیدن

Imagine that it is summer and you are on the beach.

تصور کنید تابستان است و شما در ساحل هستید.

 • Imagine: تصور کردن
 • beach: ساحل

An ocean breeze cools your face and your hands and arms grow warmer and warmer in the hot sun.

یک نسیم اقیانوسی، صورت شما را خنک می‌کند و دست‌ها و بازوهای شما در مقابل آفتاب داغ، گرم‌تر و گرم‌تر می‌شوند.

 • breeze: نسیم، باد ملایم
 • cool: خنک کردن، سرد کردن

Your hands are really soaking up the sun.

دست‌های شما واقعاً در حال جذب کردن آفتاب هستند.

 • soak up: جذب کردن

They become hot to the touch.

آن‌ها تا مقدار مشهودی داغ می‌شوند.

 • to the touch: به شکل مشهود، به شکل قابل لمس

Minutes pass, and when you open your eyes, you are left with very warm hands…and no headache.

دقایق می‌گذرند، و زمانی که شما چشم‌هایتان را باز می‌کنید، شما با دستان بسیار گرم و بدون سردرد باقی مانده‌اید.

Thinking warmth into your hands sends blood toward them and away from the head.

فکر کردن به گرما داخل دست‌هایتان، خون را به دست‌ها می‌فرستد و از سر دور می‌کند.

 • warmth: گرما

4. Massage it out.

آن را با ماساژ دادن بیرون کنید.

Get to your head through your feet.

از طریق پاهایتان به سرتان برسید.

 • through: از طریق، به واسطه‌ی، از میان

Massaging the lower part of your big toe and the area under all your toes will lessen tension in the neck.

ماساژ دادن قسمت پایینی انگشت بزرگ و ناحیه‌ی پایین تمام انگشتان پایتان، فشار را در گردن کاهش خواهد داد.

 • toe: انگشت پا
 • lessen: کاهش دادن، کم کردن
 • tension: فشار، تنش
 • neck: گردن

This tension can often cause a headache.

این فشار اغلب می‌تواند باعث سردرد شود.

5. Presses away.

آن را با فشار دادن دور کنید.

Some headaches can be cured by a sensitive finger-pressure massage.

برخی از سردردها می‌توانند با ماساژ فشار انگشت (در مناطق) حساس درمان شوند.

 • cure:
 • sensitive:

The massage should be given on sensitive “trigger” points.

ماساژ باید در نقاط حساس «برانگیزنده» داده شود.

 • trigger: ماشه‌ی سلاح، برانگیزنده

There are three pairs of points: one at each temple, one under each shoulder blade, and a pair at the back of the neck.

سه جفت نقطه وجود دارد: یکی در هر شقیقه، یکی زیر هر استخوان شانه، یک جفت در پشت گردن.

 • pair: جفت
 • temple: شقیقه، گیجگاه
 • shoulder: شانه
 • blade: تیغه، استخوان پهن

Press each point for 15 to 30 seconds at a time.

هر نقطه را برای ۱۵ تا ۳۰ ثانیه به ترتیب فشار دهید.

 • at a time: به ترتیب، جداگانه

Remember to press both points in a pair at the same time, not just one side.

به یاد داشته باشید که هر دو نقطه را به صورت جفت، همزمان فشار دهید، نه فقط یک طرف را.

Doing this will help the body's natural painkillers start working.

انجام این کار کمک خواهد کرد که مسکن‌های طبیعی بدن شروع به کار کنند.

 • painkillers: مسکن، تسکین‌دهنده‌ی درد

If you are alone, press the thumb of one hand against the tender spot in the “V” formed by the thumb and forefinger of the other hand.

اگر تنها هستید، انگشت شست یک دست را در مقابل نقطه شکننده میان حرف V شکل گرفته توسط انشگت اشاره و انگشت شست دست دیگر فشار دهید.

 • thumb: انگشت شست
 • tender: باریک، ظریف، شکننده
 • spot: نقطه، موقعیت، محل
 • form: شکل دادن
 • forefinger: انگشت اشاره

6. Brush it away.

آن را با شانه کردن دور کنید.

“Find a hairbrush with fairly stiff natural bristles,” says biophysicist Harry C. Ehrmantraut.

متخصص بیوفیزیک، هری سی. ارمنترات، می‌گوید «یک برس مو با پرزهای طبیعی نسبتا سفت پیدا کنید.»

 • hairbrush: برس مو، برس سر
 • fairly: نسبتاً
 • stiff: سفت، محکم
 • bristle: پرزهای برس و مسواک و امثال آن
 • biophysicist: متخصص بیوفیزیک

Then use the following procedure, first on one side of your head and then on the other

سپس از روشی که در ادامه می‌آید، ابتدا در یک طرف سر و سپس در طرف دیگر استفاده کنید

 • following: چیزی که قرار است در ادامه بیان شود

Starting a little above your temple, just above your eyebrow, brush your hair in small circles.

کمی در بالای گیجگاه خود، درست بالای ابرویتان، موهای خود را به حالت دایره‌های کوچک شانه کنید.

 • eyebrow: ابرو

Move the brush first up and then back before moving it down and forward to complete your circle.

برای تکمیل دایره‌ی خود، برس را قبل از حرکت دادن آن به پایین و به جلو، ابتدا بالا و سپس به سمت عقب ببرید.

This way the upper part of the circle goes toward the back of the head.

به این ترتیب قسمت بالای دایره به سمت پشت سر می‌رود.

Then brush down to the base of your skull.

سپس به سمت کَفِ جمجمه‌ی خود رو به پایین برس بکشید.

 • base: پایه، کف، قسمت پایینی
 • skull: جمجمه

After you repeat this procedure on the other side of your head, brush the hair in the center of your scalp, first on the right and then on the left.

بعد از اینکه این فرایند را در طرف دیگر سرتان تکرار کردید، مو را در مرکز پوست سر خود شانه کنید، ابتدا در سمت راست و سپس در سمت چپ.

 • scalp: پوست سر

Make small circles as you start at the top of your head and move down toward the base of your skull.

هنگامی که در بالای سر خود شروع می‌کنید، دایره‌های کوچکی ایجاد کنید و به سمت پایه‌ی جمجمه‌ی خود حرکت کنید.

Brushing stimulates the skin and the tissues underneath, so blood can flow more easily and more oxygen can reach the brain.

شانه کردن ،پوست و بافت‌های زیر آن را تحریک می‌کند، بنابراین خون می‌تواند راحت‌تر جریان یابد و اکسیژن بیشتری می‌تواند به مغز برسد.

 • stimulate: تحریک کردن، تهییج کردن
 • tissue: بافت، نسج
 • underneath: زیر، پایین
 • brain: مغز

Always see a doctor for continuous or recurring head pain.

همیشه برای سردردهای تکرار شونده و ادامه‌دار یک پزشک را ببینید.

 • continuous: پیوسته، ادامه‌دار
 • recurring: تکرار شونده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *