معنی متن ریدینگ درس ۲ اینتر۳ – بخش اول

Headache Away

سر درد به دور

When you have a headache, do you rush to your medicine cabinet or to the drugstore for a pain reliever?

وقتی شما سر درد دارید، برای یک مسکن به سمت قفسه‌ی داروهای خودتان یا داروخانه می‌شتابید؟

 • rushrushrʌʃبا عجله به جایی رفتن، شتافتن
 • medicinemedicineˈmɛdəsənدارو
 • cabinetcabinetˈkæbənətقفسه، کابینت
 • drugstoredrugstoreˈdrʌgˌstɔrداروخانه
 • pain relieverpeɪn riˈlivərداروی مسکن، داروی ضد درد

If so, you're not alone.

اگر این چنین است، شما تنها نیستید.

People in the United States spend over $2 billion a year on nonprescription pain relievers.

مردم در ایالات متحده سالانه بیش از 2 میلیارد دلار در سال صرفِ مُسَکن‌های بدون نیاز به نسخه می‌کنند.

 • spendspendspɛndصرف کردن، خرج کردن
 • nonprescriptionnonprescriptionˌnɑnprəˈskrɪpʃənبدون نسخه، بدون نیاز به نسخه

Although effective, these pain relievers are not without problems.

اگر چه تاثیر گذارند، این مسکن‌ها بدون مشکل نیستند.

First of all, which should you choose?

اول از همه، کدام را باید انتخاب کنید؟

There are over 100 brands, and most come in various forms (for example, tablets or capsules) and various strengths (such as regular and extra strength).

بیش از 100 برند وجود دارد، و اکثر آن‌ها در شکل‌های مختلف (برای مثال: قرص‌ها یا کپسول‌ها) و با قدرت های مختلف (مانند: قدرت عادی و با قدرت اضافی) عرضه می‌شوند.

 • brandbrandbrændبرند، نشان تجاری
 • tablettabletˈtæblətقرص
 • capsulecapsuleˈkæpsəlکپسول
 • extraextraˈɛkstrəاضافی

Choosing a pain reliever can be enough to make anyone's headache worse!

انتخاب یک مسکن می‌تواند برای بدتر کردن سر درد هر کسی کافی باشد!

Second, the 100-plus brands fall into three types of pain relievers -aspirin, acetaminophen, and ibuprofen- and each of these can have serious side effects.

دوم، بیش از 100 برند، به سه دسته از مُسکن‌ها تقسیم میشوند - آسپرین، استامینوفن و ایبوپروفن - و هر کدام از آن‌ها می‌توانند عوارض جانبی جدی داشته باشند.

 • plusplusplʌsبیش از عددی که بیان شده
 • fall intofall intofɔl ˈɪntuتقسیم شدن به، به چیزی قابل تقسیم بودن
 • side effectssaɪd ɪˈfɛktsعوارض جانبی، تأثیرات جنبی

Aspirin and ibuprofen can cause stomach irritation and gastrointestinal bleeding;

آسپرین و ایبوپروفن می‌توانند باعث سوزش معده و خونریزی دستگاه گوارش شوند.

 • stomachstomachˈstʌməkمعده، شکم
 • irritationirritationˌɪrɪˈteɪʃənسوزش، ناراحتی، تحریک
 • gastrointestinalgastrointestinalˌgæstroʊɪnˈtɛstənəlگوارشی، مربوط به دستگاه گوارش
 • bleedbleedblidخونریزی کردن

acetaminophen can cause liver damage in some people.

استامینوفن می‌تواند موجب آسیب کبد در برخی افراد شود.

 • liverliverˈlɪvərکبد، جگر
 • damagedamageˈdæməʤآسیب

So, next time you have a headache, instead of rushing to the drugstore, you might want to try one of these natural headache remedies

بنابراین، دفعه‌ی بعد که شما سردرد دارید، به جای شتافتن به داروخانه، ممکن است بخواهید یکی از این درمان‌های طبیعی سردرد را امتحان کنید

 • remedyremedyˈrɛmədiدرمان خانگی، درمان سنتی، درمان بدون داروی شیمیایی

1. Eat something soon.

فوری چیزی بخورید.

Preferably, eat something high in protein, a substance necessary for growth.

ترجیحاً، چیزی با پروتئین بالا بخورید، یک ماده ضروری برای رشد.

The “hungry headache”, caused by a drop in blood-sugar supply, can be a real problem for people not eating enough at mealtimes.

«سردرد گرسنگی»، ناشی از افت ذخیره‌ی قند خون، می‌تواند یک مشکل واقعی برای افرادی باشد که به اندازه‌ی کافی در زمان وعده‌های غذایی، (غذا) نمیخورند.

 • dropdropdrɑpکاهش، افت
 • blood-sugarblʌd-ˈʃʊgərقند خون
 • supplysupplysəˈplaɪموجودی، ذخیره
 • mealtimemealtimeˈmilˌtaɪmزمان غذا خوردن، زمان وعده‌های غذایی

Why protein?

چرا پروتئین؟

Because it rebuilds your blood-sugar supply little by little.

به دلیل اینکه آن ذخایر قند خون شما را کم کم بازسازی میکند.

 • rebuildrebuildriˈbɪldبازسازی کردن
 • little by littleˈlɪtəl baɪ ˈlɪtəlکم کم، اندک اندک، ذره ذره

Sugary foods cause the blood sugar to go up rapidly and then drop again just as fast.

غذاهای شیرین باعث می‌شود که قند خون به سرعت بالا برود و پس از آن دقیقاً با همان سرعت کاهش پیدا کند.

 • SugarySugaryˈʃʊgəriقنددار، شیرین، قندی
 • rapidlyrapidlyˈræpədliبه سرعت

2. Wash it away.

آن را بشویید.

“At the first sign of headache pain, get in the shower,” advises Dr. Augustus S. Rose of the UCLA (University of California at Los Angeles) School of Medicine.

دکتر آگستس اس. رز از دانشکده پزشکی UCLA (دانشگاه کالیفرنیا در لس آنجلس) توصیه می کند «در اولین نشانه از درد سردرد، زیر دوش بروید.»

 • signsignsaɪnنشانه، علامت
 • showershowerˈʃaʊərدوش
 • SchoolSchoolskulدانشکده، مدرسه

First, take a hot shower even if the pain gets worse.

اول،دوش داغ بگیرید حتی اگر درد بدتر می‌شود.

This will make the blood vessels open wide.

این (کار) رگ‌های خونی را گشاد می‌کند.

Follow it immediately with a cold shower.

بلافاصله آن را با دوش آب سرد دنبال کنید.

 • FollowFollowˈfɑloʊدنبال کردن
 • immediatelyimmediatelyɪˈmidiətliبلافاصله، فوراً

Stay in until you shiver.

در این حالت بمانید تا به لرزه بیفتید.

 • shivershiverˈʃɪvərلرزیدن، از سرما به لرزه افتادن

Repeat this procedure if necessary.

اگر لازم است این روند را تکرار کنید.

 • procedureprocedureprəˈsiʤərروند، رویّه

This process works well for a migraine headache.

این فرایند برای سر درد میگرنی خوب کار می‌کند.

 • processprocessˈprɑˌsɛsروند، فرایند
 • migrainemigraineˈmaɪˌgreɪnمیگرن

In a migraine headache, the blood vessels of the head first contract then dilate and press against the nerves.

در یک سردرد میگرنی، رگ‌های خونیِ سر ابتدا منقبض می‌شوند و سپس متورم شده و به عصب‌ها فشار می‌آورند.

 • contractcontractˈkɑnˌtræktمنقبض شدن
 • dilatedilatedaɪˈleɪtمنبسط شدن، گشاد شدن
 • nervenervenɜrvعصب

This pressure causes pain.

این فشار باعث درد می‌شود.

Cold water makes the blood vessels contract, which eases this pressure on the nerves.

آب سرد رگ‌های خونی را منقبض می‌کند، که فشار روی عصب‌ها را آزاد می‌کند.

 • easeeaseizراحت کردن، خلاص کردن، آزاد کردن

برای دانلود خلاصه (سامری) و سوال از متن این درس اینجا کلیک کنید

اگر ما را لایق حمایت می‌دانید، اینجا کلیک کنید

ترجمه بخش اول ریدینگ درس دوم اینتر ۳ را مشاهده کردید. برای مشاهده ترجمه بخش دوم Reading اینجا کلیک کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *