معنی فارسی متن ریدینیگ یونیت ۷ اینتر۲ – بخش اول

Ludwig Van Beethoven

لادویگ ون بتهون

As he hurried along, young Ludwig cast a curious glance at everything he saw on his way.

همینطور که او عجولانه پیش می‌رفت، لادویگ جوان نگاه کنجکاوانه‌ای به هرچیزی که در راهش میدید می‌انداخت.

 • hurry: عجله کردن
 • cast: به سوی خاصی هدایت کردن
 • curious: کنجکاوانه
 • glance: نگاه گذرا، نگاه کوتاه

“What a beautiful city!” he said to himself as he walked past the tall buildings.

«چه شهر زیبایی!» او همانطور که در اطراف ساختمان های بلند راه می‌رفت، به خودش گفت.

 • past: از جلوی یک مکان

“I wish I could stay long enough to visit all of Vienna.”

«ای کاش می‌توانستم به اندازه کافی بمانم تا تمام وین را ببینم.»

 • wish: آرزو کردن
 • enough: کافی
 • Vienna: وین، پایتخت اتریش

He was on his way to Wolfgang Amadeus Mozart's house.

او در راه خانه موتزارت بود.

When he came to the door, he stopped for a moment to brush the dust off his jacket.

وقتی که به نزدیکی در آمد، لحظه‌ای برای پاک کردن گرد و خاک روی کتش ایستاد.

 • brush: جارو کردن، تکاندن
 • dust: گرد و غبار

Then very eagerly, but at the same time hesitantly, he lifted the polished knocker high and let go of it instantly.

سپس او بسیار مشتاقانه، ولی همزمان مردد، کوبه‌ی جلا داده‌ی در را بالا آورد و فورا آنرا رها کرد.

 • eagerly: مشتاقانه
 • hesitantly: مردد، با دودلی
 • lift: بلند کردن، بالا آوردن
 • polished: جلا داده شده
 • knocker: کوبه‌ی در
 • let go of sth: چیزی را رها کردن

A lady who had heard the “bang” opened the door and looked at him inquiringly.

خانمی که آن صدای بلند را شنیده بود در را باز کرد و به او پرسشگرانه نگاه کرد.

 • lady: خانم
 • bang: صدای شدید و کوتاه‌مدت مثل صدای کوبیده شدن در
 • inquiringly: پرسشگرانه

“What can I do for you, young man?” she asked.

او پرسید «چه کاری میتوانم برایتان انجام بدهم، آقای جوان؟».

The startled Ludwig said, “I have a letter for Mr. Mozart, and I wish he would read it.” And he handed the letter to her.

لادویگ مبهوت گفت، «من نامه‌ای برای آقای موتزارت دارم، و امیدوارم که او آن را بخواند.» و نامه را به او (آن خانم) داد.

 • startled: مبهوت، جاخورده
 • hand: چیزی را با دست به دیگری دادن

She led the shy Ludwig in and showed him into a large room where he sat down on the edge of a chair.

او لادویگ خجالتی را به داخل راهنمایی کرد و داخل اتاق بزرگی را به او نشان داد جایی بود که او روی لبه‌ی صندلی نشست.

 • shy: خجالتی، کمرو، محجوب
 • edge: لبه، کناره

While he was sitting there, he heard some exquisite playing.

هنگامیکه او آنجا نشسته بود، موسیقی دلپسندی را می‌شنید.

 • exquisite: دلپسند، نفیس، عالی

He had no doubt it was Mozart himself.

او هیچ شکی نداشت که آن خود موتزارت است.

 • doubt: تردید، شک

He seemed to have caught the happy movement, the joyfully outpoured songs of the birds in the trees outside the window, and put them into his music.

به نظر می‌رسید او حرکت شاد و آوازهای با مسرت جاری شده‌ی پرندگان روی درختان بیرون پنجره را گرفته و ‌آن‌ها را در موسقیش قرار داده بود.

 • caught (the past tense of catch): گرفتن
 • joyfully: مسرت‌آمیز، با مسرت، شاد
 • outpoured: جاری شده، بیرون ریخته شده

As the player’s fingers moved with complete mastery over the notes, Ludwig wondered if he could play so beautifully one day.

همانطور که انگشتان نوازنده با استادی کامل طبق روی نوت‌ها حرکت میکرد، لادویگ پرسید که آیا او میتواند روزی به این زیبایی بنوازد.

 • finger: انگشت
 • mastery: استادی، مهارت کامل
 • note: نوت موسیقی
 • wonder: پرسیدن
 • play: نواختن موسیقی

After a while the music stopped, and the astonished boy saw Mozart in front of him, his hand held out in greeting.

بعد از مدتی موسیقی متوقف شد، و پسر شگفت‌زده موتزارت را در مقابل خودش دید که دستش را برای سلام و خوشامدگویی دراز کرده بود.

 • astonished: شگفت‌زده، متحیر
 • greeting: سلام و احوالپرسی

After shaking hands, Mozart asked him cordially to go upstairs with him.

پس از دست دادن، موتزارت صمیمانه از او خواست تا با او به طبقه بالا برود.

 • shake hands: دست دادن
 • cordially: صمیمانه
 • upstairs: طبقه‌ی بالا

There he looked at the sixteen-year-old Ludwig, and said, “I hope you can play as well as your letter of recommendation says you can.

آنجا او به لادویک شانزده ساله نگاه کرد، و گفت، «من امیدوارم تو بتوانی به همان خوبی که توصیه‌نامه‌ات می‌گوید بنوازی.

 • recommendation: توصیه، پیشنهاد
 • letter of recommendation: توصیه‌نامه

If you are not too tired, I'd be happy to have you play now.”

اگر خیلی خسته نیستی، من خوشحال میشوم که از تو بخواهم الان بنوازی.

 • tired: خسته
 • have: خواستن، درخواست کردن، دستور دادن

Ludwig knew that the thirty-year-old Mozart had already composed more than forty symphonies.

لادویگ میدانست که موتزارت سی ساله تا کنون بیش از چهل سمفونی ساخته ‌است.

 • composed: نوشتن شعر یا قطعه‌ی موسیقی، سرودن، ساختن
 • symphony: سمفونی، قطعه موسیقی طولانی که معمولا برای ارکستر نوشته می‌شود

ترجمه بخش اول متن ریدینگ بونیت هفتم اینتر۲ را مشاهده کردید. برای مشاهده ترجمه بخش دوم متن ریدینگ اینجا کلیک کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *