ترجمه ریدینگ یونیت ۴ اینتر۲ – بخش دوم

متن زیر شامل ترجمه بخش دوم متن ریدینگ یونیت ۴ اینتر ۲ است. برای مشاهده ترجمه بخش اول متن اینجا کلیک کنید.

A special symbol for every word in the dictionary?

یک نماد خاص برای هر واژه‌ای در دیکشنری؟

 • specialspecialˈspɛʃəlخاص، ویژه، بخصوص
 • symbolsymbolˈsɪmbəlنشانه، علامت، نماد، سمبل

Shapes like squares or triangles for each of the letters of the alphabet?

اشکالی مانند مربع یا مثلث برای هر حرفی از الفبا؟

That might be as hard as reading letters.

آن می‌تواند به سختی خواندن حروف باشد.

Braille tried many different kinds of codes, but for years he could do nothing in particular.

بریل انواع کدهای مختلف زیادی را امتحان کرد، اما برای سال‌ها او نتوانست کار خاصی انجام دهد.

 • trytrytraɪامتحان کردن، یک بار به کار بردن
 • in particularin particularɪn pərˈtɪkjələrبخصوص، خاص، مخصوصاً

Then he found the answer in a story in the newspaper about a new signal code used by soldiers to read or write in the dark.

سپس او جواب را در یک گزارش در روزنامه در مورد یک کد علامت جدید خواند که توسط سربازان برای خواندن یا نوشتن در تاریکی استفاده می‌شد.

 • storystoryˈstɔriخبر نوشته شده در روزنامه، گزارش چاپ شده در نشریه
 • signalsignalˈsɪgnəlعلامت، امواجی که اطلاعات رادیویی را با خود حمل می‌کنند
 • soldiersoldierˈsoʊlʤərسرباز
 • darkdarkdɑrkتاریکی

“If this were true,” Braille thought, “obviously the same code could be used by blind man. I should've thought about this earlier,” he told his friend.

بریل فکر کرد «اگر این راست باشد، روشن است که کد مشابه می‌تواند توسط یک شخص نابینا مورد استفاده قرار گیرد. من باید زودتر در مورد این فکر می‌کردم.» او به دوستش گفت.

 • truetruetruدرست، صحیح
 • obviouslyobviouslyˈɑbviəsliبه روشنی، وقتی می‌خواهیم بگوییم یک حقیقت به راحتی فهمیده می‌شود این کلمه را به کار می‌بریم
 • the sameðə seɪmمشابه

Next morning Braille went to visit the man who had made the code, Captain Charles Barbier.

صبح بعد بریل برای ملاقات مردی که کد را ساخته بود رفت، کاپیتان چارلس باربیر.

 • CaptainCaptainˈkæptənکاپیتان، یک درجه‌ی نظامی نسبتاً بلندمرتبه

“We should have met previously,” Louis told him.

لویی به او گفت «ما باید قبلا ملاقات می‌کردیم.»

Barbier said he was glad to help.

باربیر گفت برای کمک خوشحال است.

 • gladgladglædخوشحال، شاد

He showed Braille how he made bumps on a sheet of paper with an awl.

او به لویی نشان داد که چگونه با یک درفش روی یک برگه کاغذ برجستگی می‌سازد.

 • bumpbumpbʌmpبرآمدگی، برجستگی
 • sheetsheetʃitبرگه، ورق
 • awlawlawlدرفش، سوراخ‌کن

This made dots come through the other side of the paper.

این نقطه‌ها به طرف دیگر کاغذ می‌رسند.

 • dotdotdɑtنقطه
 • sidesidesaɪdطرف، سو

A certain combination of dots would then mean a certain word.

آنوقت یک ترکیب مشخص از نقطه‌ها به معنی یک کلمه مشخص خواهد بود.

 • certaincertainˈsɜrtənمشخص، بخصوص
 • combinationcombinationˌkɑmbəˈneɪʃənترکیب
 • meanmeanminمعنی دادن، به معنی چیزی بودن

Braille was filled with joy.

ریل از شادی پر شده بود.

 • joyjoyʤɔɪشادی خیلی زیاد، مسرت، طرب

Apparently punching holes in paper would be fast and easy.

ظاهراً ایجاد کردن کردن سوراخ‌ها در کاغذ سریع و آسان بود.

 • ApparentlyApparentlyəˈpɛrəntliظاهراً
 • punchpunchpʌnʧسوراخ کردن، سوراخ ایجاد کردن
 • holeholehoʊlسوراخ

But there were still more things he had to do.

اما هنوز چیزهای دیگری بود که او باید انجام می‌داد.

 • stillstillstɪlهنوز، باز هم

First, he had to find a way to make dots.

ابتدا، او باید راهی را می‌یافت تا نقطه‌ها را ایجاد کند.

Second, he had to figure out what combination of dots should stand for each letter.

دوم، او باید کشف می‌کرد چه ترکیبی از نقطه‌ها باید نشانگر هر حرفی باشد.

 • figure outfigure outˈfɪgjər aʊtفکر کردن به یک موضوع تا زمان پیدا کردن راه حل، کشف کردن، فهمیدن
 • stand forstænd fɔrنشانگر چیزی بودن، نماینده چیزی بودن

After a period of experimenting, he made different combinations of pumps that would stand for different letters.

پس از یک دوره آزمایش، او ترکیب‌های متفاوتی از برآمدگی‌ها ایجاد کرد که نماینده‌ی حروف مختلف بود.

 • periodperiodˈpɪriədدوره
 • experimentexperimentɪkˈspɛrəməntآزمایش کردن
 • differentdifferentˈdɪfərəntمتفاوت، مختلف

Every letter in the alphabet, as well as every punctuation mark, had its own combination.

هر حرف در الفبا، همچنین هر نشانه‌ی سجاوندی، ترکیب خودش را داشت.

 • punctuationpunctuationˌpʌŋkʧuˈeɪʃənسجاوندی، نشانه‌گذاری
 • markmarkmɑrkنشانه
 • punctuation markpunctuation markˌpʌŋkʧuˈeɪʃən mɑrkعلایم نگارشی، علایم سجاوندی، مثلاً نقطه، ویرگول، علامت سوال و علامت تعجب

This is the secret of the Braille system of writing and reading.

این راز سیستم نوشتن و خواندن بریل است.

 • secretsecretˈsikrətراز، سر
 • systemsystemˈsɪstəmسامانه، سیستم

It was a great invention and affected the lives of millions of blind people in society.

این یک اختراع بزرگ بود و بر زندگی میلیون‌ها نابینا در جامعه تاثیر گذاشت.

 • inventioninventionɪnˈvɛnʃənاختراع، ابتکار
 • affectaffectəˈfɛktتأثیر گذاشتن
 • societysocietysəˈsaɪətiجامعه

It is possible now for the blind to read and write almost as fast as people who can see.

الان برای نابینایان امکان‌پذیر است که تقریبا هم‌سرعت مردمی که می‌توانند ببینند، بخوانند و بنویسند.

 • possiblepossibleˈpɑsəbəlامکان داشتن، میسر بودن، امکانپذیر است
 • almostalmostˈɔlˌmoʊstتقریباً

برای دانلود خلاصه (سامری) و سوال از متن این درس اینجا کلیک کنید

اگر ما را لایق حمایت می‌دانید، اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *