معنی کلمات یونیت ۲ اینتر ۱ کانون زبان

معنی و تلفظ کلمات درس چهارم Inter 1

دانلود فایل PDF قابل چاپ لغات این ترم
age
(noun)
/ˈeɪdʒ/
زمان خیلی طولانی
afterward
(adverb)
/ˈæftərwərd/
سپس
appreciation
(noun)
/əˌpriːʃiːˈeɪʃən/
قدردانی
aspect
(noun)
/ˈæˌspɛkt/
جنبه، یک جنبه از یک وضعیت
beast
(noun)
/ˈbiːst/
یک حیوان وحشی، یک انسان ظالم
choice
(noun)
/ˈtʃɔɪs/
(حق) انتخاب
courtesy
(adjective)
/ˈkərtəsiː/
رایگان
delighted
(adjective)
/dɪˈlaɪtəd/
محظوظ، شاد
desk clerk
(noun)
/ˈdɛsk ˈklərk/
تحویل‌دار هتل
disappointment
(noun)
/ˌdɪsəˈpɔɪntmənt/
ناامیدی
drop sb (off)
(verb)
/ˈdrɑp sb (ˈɔf)/
(رساندن و) پیاده کردن کسی از اتومبیل
entitle
(verb)
/ɪnˈtaɪtəl/
حق انجام کاری را داشتن
fancy
(verb)
/ˈfænsiː/
میل داشتن
groan
(verb)
/ˈgroʊn/
آه و ناله کردن
impression
(noun)
/ɪmˈprɛʃən/
اثر، خاطره، برداشت
mad
(adjective)
/ˈmæd/
عصبانی
member
(noun)
/ˈmɛmbər/
عضو
moan
(verb)
/ˈmoʊn/
ناله کردن
moody
(adjective)
/ˈmuːdiː/
بد اخلاق، دمدمی
order
(noun)
/ˈɔrdər/
نظم، ترتیب
point of view
(noun)
/ˈpɔɪnt ˈʌv ˈvjuː/
نگرش، نقطه نظر
raging
(adjective)
/ˈreɪdʒɪŋ/
طغیان‌کننده، شدید
regarding
(prep.)
/rɪˈgɑrdɪŋ/
در رابطه با
sheer
(adjective)
/ˈʃɪr/
صِرف، محض
splash out
(verb)
/ˈsplæʃ ˈaʊt/
مبلغ زیادی را برای موارد نه چندان مهم خرج کردن
show off
(verb)
/ˈʃoʊ ˈɔf/
خودنمایی کردن، پز دادن
sulk
(verb)
/ˈsʌlk/
اخم، ترشرویی
sympathetic
(adjective)
/ˌsɪmpəˈθɛtɪk/
همدرد، دلسوز
trunk
(noun)
/ˈtrʌŋk/
صندوق عقب خودرو
turn
(verb)
/ˈtərn/
تغییر کردن (مثلا هوا)
untidy
(adjective)
/ˌʌnˈtaɪdiː/
درهم و برهم، نامرتب
wave
(verb)
/ˈweɪv/
دست تکان دادن
change sb's mind
(exp.)
/ˈtʃeɪndʒ sb's ˈmaɪnd/
تغییر عقیده دادن
do one's bit
(exp.)
/ˈduː ˈwʌnz ˈbɪt/
نقش خود را ایفا کردن
every now and then
(exp.)
/ˈɛvriː ˈnaʊ ənd ðɛn/
برخی اوقات
made of money
(exp.)
/ˈmeɪd ˈʌv ˈmʌniː/
خیلی پولدار
no way
(exp.)
/ˈnoʊ ˈweɪ/
هرگز
on one's own
(exp.)
/ˈɔn ˈwʌnz ˈoʊn/
به تنهایی، بدون کمک کسی
pull faces/a face (at sb)
(exp.)
/ˈpʊl ə ˈfeɪs (æt sb)/
به کسی شکلک در آوردن یا اخم کردن...
right, left, and center
(exp.)
/ˈraɪt, ˈlɛft, ənd ˈsɛn tər/
همیشه و همه جا، به تعداد یا مقدار بسیار
اگر ما را لایق حمایت می‌دانید، اینجا کلیک کنید

۸ دیدگاه

  1. عالیه خیلی کارمونو راحت کردید خدا خیرتون بدهههه

  2. معنی کلمه ی impression تو این درس کدوم از این سه تا میشه ؟(اثر ، خاطره ، برداشت)؟

  3. “Sulk”ی فعله بهتر نیست به جای “اخم و ترشرویی” ک اسم هستن بگیم “اخم کردن یا ترشرویی کردن”؟

  4. سلام.تیم بعد منم.

  5. perfect idea
    thak you

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *