معنی کلمات یونیت ۲ اینتر ۱ کانون زبان

معنی و تلفظ کلمات درس چهارم Inter 1

دانلود فایل PDF قابل چاپ لغات این ترم
age
(noun)
/ˈeɪdʒ/
زمان خیلی طولانی
afterward
(adverb)
/ˈæftərwərd/
سپس
appreciation
(noun)
/əˌpriːʃiːˈeɪʃən/
قدردانی
aspect
(noun)
/ˈæˌspɛkt/
جنبه، یک جنبه از یک وضعیت
beast
(noun)
/ˈbiːst/
یک حیوان وحشی، یک انسان ظالم
choice
(noun)
/ˈtʃɔɪs/
(حق) انتخاب
courtesy
(adjective)
/ˈkərtəsiː/
رایگان
delighted
(adjective)
/dɪˈlaɪtəd/
محظوظ، شاد
desk clerk
(noun)
/ˈdɛsk ˈklərk/
تحویل‌دار هتل
disappointment
(noun)
/ˌdɪsəˈpɔɪntmənt/
ناامیدی
drop sb (off)
(verb)
/ˈdrɑp sb (ˈɔf)/
(رساندن و) پیاده کردن کسی از اتومبیل
entitle
(verb)
/ɪnˈtaɪtəl/
حق انجام کاری را داشتن
fancy
(verb)
/ˈfænsiː/
میل داشتن
groan
(verb)
/ˈgroʊn/
آه و ناله کردن
impression
(noun)
/ɪmˈprɛʃən/
اثر، خاطره، برداشت
mad
(adjective)
/ˈmæd/
عصبانی
member
(noun)
/ˈmɛmbər/
عضو
moan
(verb)
/ˈmoʊn/
ناله کردن
moody
(adjective)
/ˈmuːdiː/
بد اخلاق، دمدمی
order
(noun)
/ˈɔrdər/
نظم، ترتیب
point of view
(noun)
/ˈpɔɪnt ˈʌv ˈvjuː/
نگرش، نقطه نظر
raging
(adjective)
/ˈreɪdʒɪŋ/
طغیان‌کننده، شدید
regarding
(prep.)
/rɪˈgɑrdɪŋ/
در رابطه با
sheer
(adjective)
/ˈʃɪr/
صِرف، محض
splash out
(verb)
/ˈsplæʃ ˈaʊt/
مبلغ زیادی را برای موارد نه چندان مهم خرج کردن
show off
(verb)
/ˈʃoʊ ˈɔf/
خودنمایی کردن، پز دادن
sulk
(verb)
/ˈsʌlk/
اخم، ترشرویی
sympathetic
(adjective)
/ˌsɪmpəˈθɛtɪk/
همدرد، دلسوز
trunk
(noun)
/ˈtrʌŋk/
صندوق عقب خودرو
turn
(verb)
/ˈtərn/
تغییر کردن (مثلا هوا)
untidy
(adjective)
/ˌʌnˈtaɪdiː/
درهم و برهم، نامرتب
wave
(verb)
/ˈweɪv/
دست تکان دادن
change sb's mind
(exp.)
/ˈtʃeɪndʒ sb's ˈmaɪnd/
تغییر عقیده دادن
do one's bit
(exp.)
/ˈduː ˈwʌnz ˈbɪt/
نقش خود را ایفا کردن
every now and then
(exp.)
/ˈɛvriː ˈnaʊ ənd ðɛn/
برخی اوقات
made of money
(exp.)
/ˈmeɪd ˈʌv ˈmʌniː/
خیلی پولدار
no way
(exp.)
/ˈnoʊ ˈweɪ/
هرگز
on one's own
(exp.)
/ˈɔn ˈwʌnz ˈoʊn/
به تنهایی، بدون کمک کسی
pull faces/a face (at sb)
(exp.)
/ˈpʊl ə ˈfeɪs (æt sb)/
به کسی شکلک در آوردن یا اخم کردن...
right, left, and center
(exp.)
/ˈraɪt, ˈlɛft, ənd ˈsɛn tər/
همیشه و همه جا، به تعداد یا مقدار بسیار
اگر ما را لایق حمایت می‌دانید، اینجا کلیک کنید

۱۰ دیدگاه

  1. عالیه خیلی کارمونو راحت کردید خدا خیرتون بدهههه

  2. معنی کلمه ی impression تو این درس کدوم از این سه تا میشه ؟(اثر ، خاطره ، برداشت)؟

  3. “Sulk”ی فعله بهتر نیست به جای “اخم و ترشرویی” ک اسم هستن بگیم “اخم کردن یا ترشرویی کردن”؟

  4. سلام.تیم بعد منم.

  5. perfect idea
    thak you

  6. wish you the best
    thanks for everything

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *