ترجمه سطر به سطر متن دیالوگ یونیت ۴ اینتر 1

The Hotel Shuttle

اتوبوس خطی هتل

 • ShuttleShuttleˈʃʌtəlوسیله‌ی نقلیه‌ای که مدام در یک مسیر کوتاه رفت و آمد می‌کند و مسافر می‌برد،‌ اتوبوس خطی

Yashiko is talking to the hotel desk clerk.

یاشیکو در حال صحبت کردن با کارمند پذیرش هتل است.

 • clerkclerkklɜrkکارمند دفتری، منشی
 • desk clerkdesk clerkdɛsk klɜrkکارمندی که پشت میز اصلی هتل کار می‌کند، کارمند پذیرش

Excuse me, what’s the best way to get downtown from the hotel?

ببخشید، بهترین راه برای رسیدن از هتل به مرکز شهر چیست؟

 • getgetgɛtرسیدن
 • downtowndowntownˈdaʊnˈtaʊnمرکز شهر

Let me see. You can take a cab, a bus, or the hotel shuttle.

بگذارید ببینم. شما می‌توانید یک تاکسی، یک اتوبوس، یا سرویس خطی هتل را بگیرید.

 • cabcabkæbتاکسی

Which one would you recommend?

شما کدام یک را توصیه می‌کنید؟

 • recommendrecommendˌrɛkəˈmɛndتوصیه کردن

If you’re not in a hurry, it would be a good idea to take the hotel shuttle.

اگر عجله ندارید، فکر خوبی خواهد بود که شما سرویس خطی هتل را بگیرید.

All right. Where do I catch it?

بسیار خب. کجا من آن را بگیرم؟

 • catchcatchkæʧگرفتن

Look for the shuttle sign outside the hotel. When it comes by, just wave.

به دنبال علامت شاتل بیرون از هتل بگردید. وقتی آن آمد، فقط دست تکان بدهید.

 • signsignsaɪnعلامت، نشانه
 • wavewaveweɪvدست تکان دادن

Do you know where I can get the ticket?

آیا شما می‌دانید من کجا می‌توانم بلیت بگیرم؟

You don’t need to. It’s a courtesy shuttle. Just tip the driver if you want.

شما احتیاجی ندارید. آن یک وسیله نقلیه رایگان است. فقط اگر می‌خواهید به راننده انعام بدهید.

 • courtesycourtesyˈkɜrtəsiرایگان، چیزی که یک شرکت به صورت رایگان برای مشتریانش فراهم می‌کند
 • tiptiptɪpانعام دادن

برای دانلود خلاصه (سامری) و سوال از متن این درس اینجا کلیک کنید

اگر ما را لایق حمایت می‌دانید، اینجا کلیک کنید

۳ دیدگاه

 1. ممنون از تیم شما
  لطفا یونیت ۶ روهم بزارید

 2. سلام یونیت ۶ را هم قرار بدین

 3. بسیار عالی و ممنون از زحمتی که کشیدید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *