ترجمه متن Reading درس ۲ ترم High 3 – بخش دوم

متن زیر مربوط به ترجمه بخش دوم ترجمه متن ریدینگ یونیت ۲ ترم High 3 است. برای دسترسی به ترجمه‌ی بخش اول متن اینجا کلیک کنید.

They’re cutting down beautiful rain forests in the southern hemisphere.

آنها دارند جنگل‌های زیبای بارانی را در نیمکره‌ی جنوبی می‌برند.

 • southern: جنوبی
 • hemisphere: نیمکره

They’ve been releasing some very dangerous chemicals - fluorocarbons, we would call them - into the atmosphere, and a hole in the ozone layer has developed over the southern polar cap.

آنها مقداری مواد شیمیایی بسیار خطرناک – که آن‌ها را فلوروکربن می‌نامیم - در اتمسفر رها می‌کنند، و یک سوراخ در لایه اوزون بالای کلاهک قطبی جنوب گسترش یافته است.

 • release: آزاد کردن، رها کردن
 • ozone: اوزون، نام مولکولی که در معمولاً لایه‌های بالایی اتمسفر وجود دارد
 • layer: لایه
 • polar: قطبی
 • cap: کلاه، کلاهک، سرپوش

You’re aware how dangerous ultraviolet radiation can be.

شما آگاهید که پرتوهای فرابنفش چقدر می‌توانند خطرناک باشند.

 • ultraviolet: فرابنفش، ماوراءبنفش
 • radiation: پرتو، تشعشع، تابش

If something isn’t done, the amount of radiation in the atmosphere will be very dangerous and even lethal within twenty or thirty years.

اگر کاری انجام نگیرد، مقدار تشعشع داخل اتمسفر بسیار خطرناک و حتی در مدت بیست یا سی سال مرگبار خواهد بود.

 • lethal: مرگبار، مرگ‌آور، مهلک، کشنده

It could happen even sooner.”

این می‌تواند حتی زودتر اتفاق بیفتد.»

The president looked sad and asked, “Is that the only serious problem?”

رئیس ناراحت به نظر رسید و پرسید «آیا این تنها مشکل جدی است؟»

Gorkon responded, “Unfortunately not. Several individual nations on Green have developed the bomb and other deadly weapons.

گرکان پاسخ داد «متاسفانه نه. چندین ملت جداگانه روی گرین بمب و دیگر سلاح‌های مرگبار را ایجاد کرده‌اند.

 • individual: جداگانه، تفکیک شده، منحصر به فرد، انفراری
 • nation: ملت، کشور
 • weapon: سلاح

So far they’ve avoided using the weapons against each other, and right now there’s a sort of uneasy peace, but there’s no guarantee it’s going to last.

تاکنون آن‌ها از استفاده از سلاح‌ها مقابل یکدیگر اجتناب کرده‌اند، و الان نوعی صلح نا‌آرام وجود دارد اما تضمینی وجود ندارد که آن ادامه خواهد یافت.

 • sort: نوع، جور
 • uneasy: برای توصیف زمانی به کار می‌رود که مردم قبول می‌کنند مدتی جنگ و ستیز نکنند اما در واقع صلح وجود ندارد
 • guarantee: تضمین، ضمانت

The saddest thing that’s happening on Green, though, is the extinction of species.

اگرچه ناراحت‌کننده‌ترین چیزی که در گرین در حال وقوع است انقراض گونه‌های زیستی است.

 • extinction: انقراض
 • species: گونه‌ها، گونه‌های زیستی

Some have already died off entirely, and many more species are endangered - like wolves and tigers.

بعضی‌ها قبلا کاملاً منقرض شده‌اند، و بسیاری بیشتر از گونه‌ها‌ی زیستی در معرض خطرند - مانند گرگ‌ها و ببرها.

 • died off: مردن همه‌ی گروه انسان‌ها یا حیوان‌ها،‌ منقرض شدن
 • endangered: در معرض خطر
 • wolves (the plural of Wolf): گرگ‌ها

Environmentalists are making efforts to save the whale and the panda, but it’s mostly a case of too little too late.

طرفداران محیط زیست دارند تلاش می‌کنند تا نهنگ و پاندا را نجات دهند، اما این غالباً یک مورد بسیار کم و بسیار دیر است.

 • environmentalists: طرفدار محیط زیست
 • whale: نهنگ، وال

You know what happens to a planet when its species start to die off.”

شما می‌دانید چه اتفاقی برای یک سیاره می‌افتد وقتی گونه‌های آن شروع به منقرض شدن می‌کنند.

“Yes, of course,” said the president.

رئیس گفت «بله. البته.».

“We’ve got to stop that. Well, shall I call the Council into executive session?”

«ما باید جلوی آن را بگیریم. خب آیا من باید شورا را به جلسه مدیریتی فرا بخوانم؟»

 • have got to (=have to): مجبور بودن
 • executive: اجرایی، مدیریتی
 • session: جلسه، نشست

“Yes, Mr. President,” said Gorkon.

گرکان گفت «بله آقای رئیس.

“Right away. I’m afraid we’re going to have to interfere.

فوراً. متأسفانه مجبوریم مداخله کنیم.

 • right away: بلافاصله، فوراً، همین حالا
 • I’m afraid: عبارتی که وقتی می‌خواهیم یک جمله‌ی ناراحت‌کننده را بیان کنیم به کار می‌رود = متأسفانه، متأسفم
 • interfere: مداخله کردن، پا در میان گذاشتن

If we don’t, Green may not last much longer.

اگر نکنیم ممکن است گرین خیلی بیشتر دوام نیاورد.

 • last: دوام آوردن

We wouldn’t want to see them suffer the same fate as Earth did.”

ما نمی‌خواهیم که ببینیم آن‌ها از همان سرنوشتی که زمین رنج برد، رنج ببرند.»

 • fate: سرنوشت، تقدیر

یک دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *