ترجمه متن ریدینگ درس دوم High 3 – بخش اول

Once upon a time…

روزی روزگاری...

ONCE UPON A TIME there was a green and beautiful planet.

روزی روزگاری یک سیاره سبز و زیبا وجود داشت.

 • once upon a timewʌns əˈpɑn ə taɪmعبارتی که قصه‌ها را با آن شروع می‌کنند، روزی روزگاری، یکی بود یکی نبود
 • planetplanetˈplænətسیاره

It was the third planet out from a yellowish sun in a stellar system in a relatively remote part of the galaxy.

آن سومین سیاره بیرون از یک خورشید زردفام در یک منظومه‌ی ستاره‌ای در قسمت نسبتاً دوردست از کهکشان بود.

 • yellowishyellowishˈjɛloʊɪʃمایل به زرد،‌ زردفام
 • stellarstellarˈstɛlərاختری، ستاره‌ای، مربوط به ستاره
 • relativelyrelativelyˈrɛlətɪvliنسبتاً
 • remoteremoterɪˈmoʊtدور، دوردست
 • galaxygalaxyˈgæləksiکهکشان

Members of the Galactic Council knew that the planet was between 4 and 5 billion years old, but no one was sure exactly how long life had existed there.

اعضای شورای کهکشان می‌دانستند که سیاره بین ۴ تا ۵ میلیارد سال داشت ولی هیچ کس مطمئن نبود که دقیقاً چه مدت زندگی در آنجا وجود داشته است.

 • GalacticGalacticgəˈlæktɪkکهکشانی، مربوط به کهشکان
 • CouncilCouncilˈkaʊnsəlشورا

The Galactic Council had been watching Green, as they called it, for millennia.

شورای کهکشان هزار سال داشتند گرین (چیزی که نامگذاریش کرده بودند) را مشاهده می‌کردند.

 • millenniamillenniaməˈlɛniəهزاره، هزار سال

It was a responsibility of the Council to observe and monitor all planets that harbored life in an effort to predict which ones might destroy themselves.

این یک مسئولیت شورا بود که در یک تلاش برای پیش‌بینی این که کدام یک (از سیاره‌ها) ممکن است خودشان را نابود کنند، همه‌ی سیاره‌هایی را که حیات داشتند را مشاهده و پایش کنند.

 • observeobserveəbˈzɜrvمشاهده کردن
 • monitormonitorˈmɑnətərپاییدن، پایش کردن، زیر نظر گرفتن، با دقت تحت نظر داشتن
 • harborharborˈhɑrbərشامل چیزی بودن، چیزی را داشتن
 • efforteffortˈɛfərtتلاش، کوشش، تقلا
 • predictpredictprɪˈdɪktپیش‌بینی کردن

Thus the Council could intervene if it had to.

بنابراین شورا اگر مجبور بود، می‌توانست مداخله کند.

 • interveneinterveneˌɪntərˈvinمداخله کردن، پا میان گذاشتن

Each planet had its own watcher, and Planet Green’s was Ambassador Gorkon.

هر سیاره‌ای مراقب خودش را داشت و مال سیاره گرین سفیر گرکان بود.

 • watcherwatcherˈwɑʧərمراقب، پایشگر، پاسدار
 • ambassadorambassadoræmˈbæsədərسفیر، نماینده دولت

His job was to visit Green and investigate thoroughly.

وظیفه‌ی او این بود که به گرین برود و کاملا بررسی کند.

 • jobjobʤɑbوظیفه
 • visitvisitˈvɪzətبه جایی رفتن به عنوان مأموریت شغلی
 • investigateinvestigateɪnˈvɛstəˌgeɪtرسیدگی کردن، بررسی کردن، واکاوی کردن
 • thoroughlythoroughlyˈθɜroʊliکاملاً، به طور کامل

On this occasion Gorkon was making his report to Mr. Xau, the president of the Galactic Council.

در این موقع گرکان داشت به آقای شاو رئیس شورای کهکشان گزارش می‌داد.

 • occasionoccasionəˈkeɪʒənفرصت، موقع
 • presidentpresidentˈprɛzəˌdɛntرئیس

President Xau said, “Well, Gorkon, you’re late getting back.

رئیس شاو گفت: «خب گرکان تو دیر بازگشتی.

There must have been something serious happening to keep you on Green for so long.”

باید چیز مهمی اتفاق افتاده باشد که تو را برای مدت خیلی طولانی در گرین نگه داشت.»

Gorkon responded, “Yes, sir. I had to stay longer to be absolutely sure of my calculations.

گرکان پاسخ داد «بله آقا. من باید بیشتر می‌ماندم تا کاملاً از محاسباتم مطمئن شوم.

Affairs are not going well there.

کارها آنجا خوب پیش نمی‌روند.

 • AffairAffairəˈfɛrکار و بار، امور

I’m afraid that if Green doesn’t change its ways immediately, the planet won’t be able to support life, and life won’t endure there.

من می‌ترسم اگر گرین فوراً راهش را تغییر ندهد، سیاره قادر نخواهد بود که زندگی را پشتیبانی کند، و حیات در آنجا دوام نخواهد آورد.

 • endureendureɛnˈdjʊrدوام آوردن، تاب آوردن، تحمل کردن

Green is now on a destructive path.

گرین الان در یک مسیر ویرانگر است.

 • destructivedestructivedɪˈstrʌktɪvویرانگر، خانمان‌برانداز

There used to be clean air and water, but now there’s pollution everywhere.

(قبلاً) آنجا هوا و آب پاک بود، اما الان همه جا آلودگی است.

The acid rain that’s caused by the pollution in the atmosphere has killed plants and some animals.

باران اسیدی که توسط آلودگی (موجود) در اتمسفر به وجود آمده است گیاهان و بعضی حیوانات را کشته است.

 • acidacidˈæsədاسید
 • atmosphereatmosphereˈætməˌsfɪrاتمسفر، هواکره، جو
اگر ما را لایق حمایت می‌دانید، اینجا کلیک کنید

متن فوق مربوط به ترجمه بخش اول ترجمه متن Reading یوینت دوم High 3‌ بود. برای مشاهده بخش دوم ترجمه‌ی متن اینجا کلیک کنید.

۴ دیدگاه

 1. سلام ممنون از سایت عالیتوننن وزحماتتون . لطفا در های بعدیم بزارینننن زودتر .خیلییی نیازه.بازم مممونن

 2. خیلی خیلی ممنون . عالیه . خدا شما رو خیر بده .

 3. دسستتون درد نکنه عالیه ممنون
  خدا خیرتون بده
  کاش فرصت میکردید متن لیسنینگ هم میگذاشتید

 4. Kheili mamnun ke vaght mizarid kalame be kalame tarjome mikoni🙏🙏

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *