ترجمه متن ریدینگ درس ششم High 2 – بخش اول

Read this excerpt from an article about job interviews.

این قطعه از یک مقاله درباره‌ی مصاحبه شغلی را بخوانید.

 • excerpt: گزیده، منتخب، قطعه
 • interview: مصاحبه

The Stress Interview

مصاحبه‌ی استرس

A few weeks ago, Melissa Morrow had an unusual job interview.

چند هفته پیش، ملیسا مورا یک مصاحبه کاری نامتعارف داشت.

 • unusual: غیرعادی، غیرمعمول، نامتعارف

First, the interviewer asked why she couldn’t work under pressure.

ابتدا، مصاحبه‌کننده پرسید چرا او نمی‌تواند تحت فشار کار کند.

 • interviewer: مصاحبه‌گر، مصاحبه کننده
 • pressure: فشار

Before she could answer, he asked if she had cleaned out her car, recently.

قبل از اینکه او بتواند جواب بدهد، او پرسید که آیا او اخیراً ماشینش را تمیز کرده است.

 • clean out: تمیز کردن
 • if: آیا

Then he wanted to know who had written her application letter for her.

سپس او خواست بداند چه کسی تقاضانامه‌اش را برای او نوشته است.

 • application: تقاضانامه

Melissa was shocked, but she handled herself well.

ملیسا شوکه شده بود، ولی خودش را به خوبی کنترل کرد.

 • shocked: شوکه، بهت‌زده
 • handle: کنترل کردن، اداره کردن

She asked the interviewer whether he was going to ask her serious questions.

او از مصاحبه کننده پرسید که آیا میخواهد سوال‌های جدی‌اش را بپرسد.

 • whether: آیا

Then she politely ended the interview.

سپس او مؤدبانه مصاحبه را تمام کرد.

 • politely: مؤبانه، با ادب
 • end: تمام کردن، پایان دادن، ختم کردن

Melissa had had a stress interview, a type of job interview that features tough, tricky questions, long silences, and negative evaluations of the candidate.

ملیسا یک مصاحبه‌ی استرس داشته است، نوعی از مصاحبه که شامل سؤالات دشوار و پیچیده، سکوت‌های طولانی، و ارزیابی‌های منفی از داوطلب است.

 • stress:
 • feature: شامل چیز خاصی بودن، برجستگی خاصی دادن به، اهمیت دادن به
 • tough: سخت، دشوار، مشکل
 • tricky: پیچیده، بغرنج، دشوار
 • silence: سکوت
 • evaluation: ارزیابی، ارزش‌گذاری، برآورد
 • candidate: کاندیدا، داوطلب

To the candidate, this strategy may seem like unnecessary nastiness on the part of the interviewer.

برای داوطلب، این سیاست می‌تواند شبیه بدجنسی غیرضروری از جانب مصاحبه‌گر به نظر برسد.

 • strategy: استراتژی، راهبرد، نقشه، تدبیر، سیاست
 • nastiness: بدی، بدجنسی، نفرت‌انگیزی، بد بودن
 • on the part of: از سوی، از طرف، از جانب

However, some positions require an ability to handle just this kind of pressure.

اگر چه برخی از سِمَت‌ها نیاز به توانایی مدیریت دقیقاً همین نوع فشار را دارند.

 • position: پست، مقام، سمت
 • require: نیاز داشتن، لازم داشتن
 • just: دقیقاً
 • kind: نوع، جور

If there is an accident in a nuclear power plant, for example, the plant’s public relations officer must remain poised when unfriendly reporters ask how the accident could have occurred.

برای مثال اگر حادثه‌ای در نیروگاه هسته‌ای وجود داشته باشد، وقتی که خبرنگاران غیردوستانه می‌پرسند چگونه این حادثه می‌توانسته اتفاق بیفتد، مسئول روابط عمومی نیروگاه باید آرام بماند.

 • nuclear: هسته‌ای
 • plant: کارخانه
 • power plant: نیروگاه
 • public relations: روابط عمومی
 • officer: کارمند، مسئول، مقام، مأمور
 • remain: ماندن، باقی ماندن
 • poised: متین، آرام، باوقار، سنگین
 • unfriendly: سرد، خشک، سرسنگین، خصمانه، غیردوستانه

The hostile atmosphere of a stress interview gives the employer a chance to watch a candidate react to pressure.

جوّ خصمانه‌ی یک مصاحبه‌ی استرس به کافرما یک شانس می‌دهد که واکنش یک داوطلب به فشار را ببیند.

 • hostile: خشن، خصمانه، نامطلوب
 • atmosphere: اتمسفر، جو
 • employer: کارفرما، استخدام‌کننده
 • react: واکنش نشان دادن

In one case, the interviewer ended each interview by telling the candidate, “we’re really not sure that you’re the right person for this job.”

در یک مورد، مصاحبه‌کننده هر مصاحبه را با گفتن (این جمله) به داوطلب تمام می‌کرد؛ «ما واقعاً مطمئن نیستیم که شما شخص مناسب برای این شغل هستید».

 • case: مورد
 • right: درست، مناسب، شایسته، درخور

One very promising candidate asked the interviewer angrily if he was sure he knew how to conduct an interview.

یک داوطلب خیلی خوش‌آتیه با عصبانیت از مصاحبه‌کننده پرسید که آیا او مطمئن است که می‌داند چگونه یک مصاحبه را پیش ببرد.

 • promising: خوش‌آتیه، کسی که آینده‌ی درخشانی دارد
 • angrily: با عصبانیت، خشمگینانه
 • if: آیا
 • conduct: از پیش بردن، اجرا کردن

She clearly could not handle the pressure she would encounter as a television news anchor - the job she was interviewing for.

او به وضوح نمی‌توانست فشاری را که به عنوان یک گوینده‌ی خبر تلویزیون -کاری که برایش مصاحبه ‌می‌کرد- با آن روبرو خواهد شد را تحمل کند.

 • clearly: به وضوح، به طور واضح، به روشنی
 • encounter: روبرو شدن، مواجه شدن
 • news anchor: گوینده‌ی خبر، اخبارگو

Stress questioning is not appropriate for all jobs.

مصاحبه‌ی استرس برای همه‌ی شغل‌ها مناسب نیست.

 • questioning: بازجویی، بازپرسی، مصاحبه
 • appropriate: مناسب، درخور، سزاوار

It may make sense while interviewing a news anchor, but it is unnecessary for less pressure jobs such as accountants, administrative assistants, and computer programmers.

ممکن است وقتی با یک گوینده‌ی خبر مصاحبه می‌کنیم معقول باشد، ولی برای شغل‌هایی با فشار کمتر مثل حسابداران، دستیاران اجرایی، و برنامه نویسان کامپیوتر غیرضروری است.

 • make sense: معقول بودن، منطقی بودن
 • accountant: حسابدار
 • administrative: اداری، اجرایی
 • assistant: دستیار
 • programmer: برنامه‌نویس

Even when it is appropriate, the stress interview can work against a company because some good candidates will refuse the job after a hostile interview.

حتی وقتی که آن مناسب است، مصاحبه‌ی استرس می‌تواند بر ضد شرکت عمل کند چون برخی از داوطلبان خوب بعد از یک مصاحبه‌ی خصمانه کار را قبول نخواهند کرد.

 • against: بر ضد، علیه
 • refuse: نپذیرفتن، قبول نکردن، امتناع کردن، رد کردن

Melissa Morrow handled her interview beautifully, but later asked herself if she really wanted to work for that company.

ملیسا مورا مصاحبه‌اش را خیلی خوب مدیریت کرد، ولی بعداً از خودش پرسید آیا او واقعاً می‌خواهد برای آن شرکت کار کند.

 • beautifully: به زیبایی، خیلی خوب

Her answer was no.

جوابش «نه» بود.

پست بالا شامل ترجمه بخش اول متن ریدینگ درس ششم High 2 بود. برای مشاهده ترجمه قسمت دوم متن این درس، اینجا کلیک کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *