ترجمه سطر به سطر متن ریدینگ درس ششم High 2 – قسمت دوم

متن زیر شامل ترجمه بخش دوم متن Reading یونیت ششم ترم High2 است. برای مشاهده بخش اول ترجمه‌ی این یونیت High 2 اینجا کلیک کنید.

A word of warning to job candidates:

یک هشدار برای داوطلبان کار:

 • warningwarningˈwɔrnɪŋهشدار، اخطار
 • a word of warningə wɜrd ʌv ˈwɔrnɪŋیک هشدار، یک کلمه برای هشدار، عبارتی که وقتی می‌خواهیم به کسی بگوییم درباره‌ی چیزی مراقب باشد به کار می‌رود

Not all tough questioning constitutes a legitimate stress interview.

همه‌ی بازپرسی‌های دشوار مصاحبه‌ی استرس قانونی نیستند.

 • constituteconstituteˈkɑnstəˌtutبرابر چیزی بودن، بودن
 • legitimatelegitimateləˈʤɪtəmətقانونی، مجاز

In some countries like the United States, some questions are illegal unless the answers are directly related to the job.

در بعضی از کشورها مثل ایالات متحده، برخی از سؤالات غیرقانونی‌اند مگر اینکه جواب‌ها مستقیماً مرتبط با شغل باشند.

 • illegalillegalɪˈligəlغیرقانونی
 • relatedrelatedrɪˈleɪtɪdمرتبط، در ارتباط، مربوط

If your interviewer asks how old you are, whether you are married, or how much money you owe, you can refuse to answer.

اگر مصاحبه‌کننده‌ی شما بپرسد چند سالتان است، آیا ازدواج کرده‌اید، یا چه مقدار پول بدهکارید، شما می‌توانید از جواب دادن امتناع کنید.

 • oweoweبدهکار بودن، مدیون بودن

If you think a question is improper, you should ask the interviewer how the answer specifically relates to that job.

اگر فکر می‌کنید سؤالی نابه‌جا است، باید از مصاحبه‌کننده بپرسید که جواب این سؤال به طور مشخص چه جوری به آن شغل مربوط است.

 • improperimproperɪmˈprɑpərنامناسب، نابجا، بیجا
 • specificallyspəˈsɪfɪkliبه طور مشخص

If you don’t get a satisfactory explanation, you don’t have to answer the question.

اگر یک توضیح قانع‌کننده نگرفتید، مجبور نیستید به سؤال جواب دهید.

 • satisfactorysatisfactoryˌsætəˈsfæktriرضایت‌بخش، خرسندکننده، قابل قبول، قانع‌کننده
 • explanationexplanationˌɛkspləˈneɪʃənتوضیح

When an interviewer introduces pressure to create a reaction, it’s easy to lose your cool.

وقتی مصاحبه کننده فشار را عرضه می‌کند تا یک واکنش ایجاد کند، از کوره در رفتن ساده است.

 • introduceintroduceˌɪntrəˈdusنشان دادن، مطرح کردن، عرضه کردن
 • createcreatekriˈeɪtایجاد کردن، خلق کردن
 • lose one’s coolluz wʌnz kulعصبانی شدن، از کوره در رفتن

Remember that all interviews create stress.

به یاد داشته باشید که همه‌ی مصاحبه‌ها استرس ایجاد می‌کنند.

If you expect it and learn to control your responses, you can stay poised even in a stress interview.

اگر انتظار آن را داشته باشید و یاد بگیرید که چگونه واکنش‌هایتان را کنترل کنید، می‌توانید حتی در یک مصاحبه‌ی استرس آرام بمانید.

 • expectexpectɪkˈspɛktانتظار داشتن
 • responseresponserɪˈspɑnsواکنش، پاسخ، عکس‌العمل

DID YOU KNOW…

می‌دانستید...

In some countries, employers must hire only on the basis of skills and experience.

در بعضی از کشورها، کارفرمایان باید فقط بر اساس مهارت‌ها و تجربیات استخدام کنند.

 • hirehireˈhaɪərاستخدام کردن
 • basisbasisˈbeɪsəsاساس، پایه، مبنا
 • skillskillskɪlمهارت
 • experienceexperienceɪkˈspɪriənsتجربه

In the United States, for example, an interviewer cannot ask an applicant certain questions unless the information is related to the job.

برای مثال در ایالات متحده، یک مصاحبه‌کننده نمی‌تواند سؤالات خاصی را از متقاضی بپرسد مگر این اطلاعات مربوط به شغل باشند.

 • applicantapplicantˈæplɪkəntمتقاضی، داوطلب

The following are some of the questions an interviewer may not ask:

چیزی که در ادامه می‌آید بعضی از سؤالاتی است که مصاحبه‌کننده اجازه ندارد بپرسد:

 • maymaymeɪاجازه داشتن

How old are you?

چند سالت است؟

What is your religion?

مذهبت چیست؟

 • religionreligionrɪˈlɪʤənدین، مذهب، آیین، کیش

Are you married?

آیا تو متأهلی؟

What does your husband (or wife) do?

شوهرت (یا زنت) چه کاره است؟

Have you ever been arrested?

آیا تا به حال بازداشت شده‌ای؟

 • arrestarrestəˈrɛstدستگیر کردن، بازداشت کردن

How many children do you have?

چند تا بچه داری؟

How tall are you?

قدت چقدر است؟

What country were you born in?

در چه کشوری متولد شدی؟

اگر ما را لایق حمایت می‌دانید، اینجا کلیک کنید

۷ دیدگاه

 1. Sitee kheiliii khobyeee MRC

 2. عال بود…خیلی ممنون

 3. واقعا سایت عالی هستش کلی باعث میشه تو وقتمون صرفه جویی بشه از اینکه راه اندازیش کردین هم من و هم دوستام متسکریم
  از طرف زبان اموزان کانون زبان ایران(تبریز)

 4. ترجمه یونیت هشتم high2 رو هم لطفا بذارید🙏🙏

 5. سلام.لطفا ترجمه یونیت هشت high 2 را بگذارید

 6. سلام از کجا میتونم سامری این ریدینگو پیدا کنم؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *