ترجمه سطر به سطر متن ریدینگ درس ششم High 2 – قسمت دوم

متن زیر شامل ترجمه بخش دوم متن Reading یونیت ششم ترم High2 است. برای مشاهده بخش اول ترجمه‌ی این یونیت High 2 اینجا کلیک کنید.

A word of warning to job candidates:

یک هشدار برای داوطلبان کار:

 • warning: هشدار، اخطار
 • a word of warning: یک هشدار، یک کلمه برای هشدار، عبارتی که وقتی می‌خواهیم به کسی بگوییم درباره‌ی چیزی مراقب باشد به کار می‌رود

Not all tough questioning constitutes a legitimate stress interview.

همه‌ی بازپرسی‌های دشوار مصاحبه‌ی استرس قانونی نیستند.

 • constitute: برابر چیزی بودن، بودن
 • legitimate: قانونی، مجاز

In some countries like the United States, some questions are illegal unless the answers are directly related to the job.

در بعضی از کشورها مثل ایالات متحده، برخی از سؤالات غیرقانونی‌اند مگر اینکه جواب‌ها مستقیماً مرتبط با شغل باشند.

 • illegal: غیرقانونی
 • related: مرتبط، در ارتباط، مربوط

If your interviewer asks how old you are, whether you are married, or how much money you owe, you can refuse to answer.

اگر مصاحبه‌کننده‌ی شما بپرسد چند سالتان است، آیا ازدواج کرده‌اید، یا چه مقدار پول بدهکارید، شما می‌توانید از جواب دادن امتناع کنید.

 • owe: بدهکار بودن، مدیون بودن

If you think a question is improper, you should ask the interviewer how the answer specifically relates to the job.

اگر فکر می‌کنید سؤالی نابه‌جا است، باید از مصاحبه‌کننده بپرسید که جواب این سؤال به طور مشخص چه جوری به شغل مربوط است.

 • improper: نامناسب، نابجا، بیجا
 • specifically: به طور مشخص

If you don’t get a satisfactory explanation, you don’t have to answer the question.

اگر یک توضیح قانع‌کننده نگرفتید، مجبور نیستید به سؤال جواب دهید.

 • satisfactory: رضایت‌بخش، خرسندکننده، قابل قبول، قانع‌کننده
 • explanation: توضیح

When an interviewer introduces pressure to create a reaction, it’s easy to lose your cool.

وقتی مصاحبه کننده فشار را عرضه می‌کند تا یک واکنش ایجاد کند، از کوره در رفتن ساده است.

 • introduce: نشان دادن، مطرح کردن، عرضه کردن
 • create: ایجاد کردن، خلق کردن
 • lose one’s cool: عصبانی شدن، از کوره در رفتن

Remember that all interviews create stress.

به یاد داشته باشید که همه‌ی مصاحبه‌ها استرس ایجاد می‌کنند.

If you expect it and learn to control your responses, you can stay poised even in a stress interview.

اگر انتظار آن را داشته باشید و یاد بگیرید که چگونه واکنش‌هایتان را کنترل کنید، می‌توانید حتی در یک مصاحبه‌ی استرس آرام بمانید.

 • expect: انتظار داشتن
 • response: واکنش، پاسخ، عکس‌العمل

DID YOU KNOW…

می‌دانستید...

In some countries, employers must hire only on the basis of skills and experience.

در بعضی از کشورها، کارفرمایان باید فقط بر اساس مهارت‌ها و تجربیات استخدام کنند.

 • hire: استخدام کردن
 • basis: اساس، پایه، مبنا
 • skill: مهارت
 • experience: تجربه

In the United States, for example, an interviewer cannot ask an applicant certain questions unless the information is related to the job.

برای مثال در ایالات متحده، یک مصاحبه‌کننده نمی‌تواند سؤالات خاصی را از متقاضی بپرسد مگر این اطلاعات مربوط به شغل باشند.

 • applicant: متقاضی، داوطلب

The following are some of the questions an interviewer may not ask:

چیزی که در ادامه می‌آید بعضی از سؤالاتی است که مصاحبه‌کننده اجازه ندارد بپرسد:

 • may: اجازه داشتن

How old are you?

چند سالت است؟

What is your religion?

مذهبت چیست؟

 • religion: دین، مذهب، آیین، کیش

Are you married?

آیا تو متأهلی؟

What does your husband (or wife) do?

شوهرت (یا زنت) چه کاره است؟

Have you ever been arrested?

آیا تا به حال بازداشت شده‌ای؟

 • arrest: دستگیر کردن، بازداشت کردن

How many children do you have?

چند تا بچه داری؟

How tall are you?

قدت چقدر است؟

What country were you born in?

در چه کشوری متولد شدی؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *