ترجمه متن Reading یونیت ۳ ترم High 2 – بخش اول

Read this video review from the entertainment section of a newspaper.

این مقاله‌ی انتقادی ویدیو از بخش سرگرمی یک روزنامه را بخوانید.

 • review: مقاله‌ای در یک روزنامه یا مجله که نظراتی را درباره یک فیلم، موسیقی و امثال آن ارائه می‌کند، مقاله‌ی انتقادی
 • entertainment: سرگرمی
 • section: بخش، قست

Best Bets for Holiday Viewing

بهترین انتخاب برای تماشا در تعطیلات

 • Best Bet: بهترین انتخاب، اصطلاحی که زمانی که انجام کاری را به کسی توصیه می‌کنیم به کار می‌رود

It’s A Wonderful Life (1946)

این یک زندگی شگفت انگیز است.(۱۹۴۶)

Rating: **** out of ****

امتیاز: پنج ستاره از پنج ستاره‌ی ممکن

Director: Frank Capra

کارگردان: فرانک کاپرا

 • Director: کارگردان

Produce: Frank Capra

تولید: فرانک کاپرا

Screenplay: Frank Capra, Frances Goodrich, Albert Hacket, and Joe swirling

فیلمنامه: فرانک کاپرا، فرنسس گودریچ، آلبرت هاکت و جو سورلینگ.

 • Screenplay: فیلمنامه

Stars: James Stewart, Donna Reed, Lionel Barrymore, Thomas Mitchell, Henry Travers

ستاره‌ها: جیمز استورت، دونا رید، لیونل بریمور، توماس میتچل و هنری تراورز.

Running Time: 129 m

زمان نمایش: ۱۲۹ دقیقه

 • Run: پخش فیلم، نمایش فیلم

Parental Guidelines: suitable for whole family

راهنمای والدین: مناسب برای کل خانواده

 • Guidelines: دستورالعمل، راهنما

What would have happened if you had never been born?

چه اتفاقی می‌افتاد اگر تو هرگز به دنیا نیامده بودی؟

George Bailey learns the answer in Frank Capra’s great movie classic It’s a Wonderful Life.

جرج بیلی جواب را در فیلم کلاسیک عالی فرنک کاپرا «این یک زندگی شگفت‌انگیز است» می‌فهمد.

 • great: عالی
 • classic: کلاسیک، سنتی، با کیفیت، خیلی خوب، تحسین‌شده
 • Wonderful: شگفت‌انگیز، عالی، فوق‌العاده خوب

When the movie opens, George is standing on a bridge contemplating suicide.

وقتی فیلم شروع می‌شود جرج روی یک پل ایستاده و به خودکشی می‌اندیشد.

 • open: شروع شدن نمایش فیلم
 • contemplate: با خود اندیشیدن، فکر کردن
 • suicide: خودکشی

Throughout his life, he has sacrificed his dreams in order to help other people.

در تمام طول زندگی‌اش، او رویاهایش را قربانی کرده است تا به بقیه مردم کمک کند.

 • Throughout: در تمام طول، سراسر
 • sacrifice: قربانی کردن، فدا کردن

He could have gone to college if the family business hadn’t needed him.

او می‌توانست به دانشگاه برود اگر کسب و کار خانواده‌اش به او نیاز نداشت.

He would have traveled around the world instead of remaining in his hometown of Bedford Falls.

او به سراسر جهان مسافرت می‌کرد به جای اینکه در زادگاهش بدفرد فالز بماند.

 • remain: ماندن
 • hometown: زادگاه

Now, facing bankruptcy and a possible jail sentence, George decides to end his life by jumping into the river.

حالا در مواجهه با ورشکستگی و مجازات احتمالی حبس، جرج تصمیم می‌گیرد با پریدن در رودخانه به زندگی‌اش پایان دهد.

 • bankruptcy: ورشکستگی
 • jail: زندان
 • sentence: حکم دادگاه، مجازات
 • jump: پریدن

Enter Clarence, an angel sent to help him.

انتر کلارنس، یک فرشته، فرستاده شد تا به او کمک کند.

 • angel: فرشته

Clarence jumps into the water first, certain that, as always, George would put aside his own problems in order to rescue someone else.

کلارنس اول به داخل آب می‌پرد، مطمئن که مثل همیشه جرج مشکلات خودش را کنار خواهد گذاشت تا یک نفر دیگر را نجات دهد.

 • as always: مثل همیشه
 • put aside: کنار گذاشتن
 • rescue: نجات دادن

Safely back on land, George tells his guardian angel, “I suppose it would have been better if I had never been born at all.”

با بازگشت به سلامت به خشکی، جرج به فرشته‌ی نگهبانش می گوید «من فکر می‌کنم بهتر بود اگر من اصلاً هرگز متولد نشده بودم.»

 • guardian: نگهبان، پشتیبان، محافظ
 • guardian angel: فرشته‌ی محافظ، فرشته‌ی نگهبان

متن فوق مربوط به ترجمه بخش اول ریدینگ یونیت ۳ ترم High 2 بود. برای مشاهده ترجمه‌ی بخش دوم متن اینجا کلیک کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *