معنی متن Reading یونیت ششم High 1 – بخش دوم

این پست مربوط به ترجمه‌ی قسمت دوم متن ریدینگ یونیت ۶ ترم High 1 است. برای مشاهده بخش اول ترجمه‌ی ریدینگ این درس High 1‌ اینجا کلیک کنید.

Today, though, most visualize robots not as threatening creatures but as beneficial machines that are helping us with our work, especially unpleasant drudgery.

اگرچه امروزه بیشتر (مردم) ربات‌ها را نه به عنوان موجودات تهدید آمیز، که به عنوان ماشین‌های سودمند تصور می‌کنند که دارند به ما در کارهایمان، به خصوص در کارهای بیگاری ناخوشایند، کمک می‌کنند .

 • visualizevisualizeˈvɪʒwəˌlaɪzدر ذهن مجسم کردن، تصور کردن
 • threateningthreateningˈθrɛtənɪŋتهدیدآمیز، تهدید کننده
 • creaturecreatureˈkriʧərموجود، مخلوق، جانور
 • beneficialbeneficialˌbɛnəˈfɪʃəlسودمند، مفید
 • machinemachineməˈʃinماشین، دستگاه
 • unpleasantunpleasantənˈplɛzəntناخوشایند، ناگوار

Computer science professor Gregory Dudek recalls how bulky and awkward computers were when they first appeared and how they've been getting much smaller and more efficient.

استاد علوم کامپیوتر، گرگوری دادک، به یاد می‌آورد که کامپیوترها وقتی که در ابتدا پدیدار شدند چقدر حجیم و ناجور بودند و چه طور دارند خیلی کوچک‌تر و کارآمدتر می‌شوند.

 • professorprofessorprəˈfɛsərاستاد، پروفسور
 • recallrecallˈriˌkɔlبه خاطر آوردن، به یاد آوردن
 • bulkybulkyˈbʌlkiحجیم، بزرگ، گنده، جاگیر، دست و پاگیر
 • awkwardawkwardˈɑkwərdبد، ناجور، نامناسب، بددست
 • appearappearəˈpɪrظاهر شدن، پدیدار شدن
 • efficientefficientɪˈfɪʃəntکارآمد، بهره‌ور، سودمند

He predicts the same kind of development for the personal robot, saying, “That's the kind of change we’re looking for in the robot industry.

او نوع مشابهی از توسعه را برای ربات شخصی پیش‌بینی می‌کند، (و) می‌گوید «آن نوعی از تغییر است که در صنعت ربات دنبال آن می‌گردیم.

 • predictpredictprɪˈdɪktپیش‌بینی کردن
 • kindkindkaɪndنوع، جور
 • industryindustryˈɪndəstriصنعت

I don't think it will happen in the next two years, but in the next five or ten, certainly.”

من فکر نمی‌کنم که آن در دو سال آینده اتفاق خواهد افتاد، اما قطعاً در پنج یا ده سال بعد (اتفاق خواهد افتاد).»

However, many researchers see future robots as much more than just mechanical workers that perform the tasks we don't want to do.

اگر چه خیلی از پژوهشگران ربات‌های آینده را چیزی فراتر از فقط کارگران مکانیکی می‌بینند که کارهایی که ما نمی‌خواهیم انجام دهیم را انجام می‌دهند.

 • mechanicalmechanicalməˈkænɪkəlمکانیکی، ماشینی
 • performperformpərˈfɔrmانجام دادن،‌ اجرا کردن
 • tasktasktæskوظیفه، کار، تکلیف

Many see them as companions.

خیلی‌ها آن‌ها را به عنوان همدم نگاه می‌کنند.

 • companioncompanionkəmˈpænjənیار، دوست، همدم، مونس، غمخوار، معاشر، هم‌صحبت

Consider robotic pets, for example.

برای مثال حیوانات اهلی رباتیک را در نظر بگیرید.

 • considerconsiderkənˈsɪdərدر نظر گرفتن، فرض کردن
 • petpetpɛtحیوان خانگی، حیوان اهلی، حیوان دست‌آموز

The Sony Corporation has developed a robotic dog that wags its tail, fetches a ball, and responds to human commands.

شرکت سونی یک سگ رباتیک را توسعه داده است که دمش را تکان می‌دهد، می‌رود و توپ را می‌آورد، و به دستورات انسان‌ها پاسخ می‌دهد.

 • corporationcorporationˌkɔrpəˈreɪʃənشرکت، بنگاه، مؤسسه
 • wagwagwægتکان دادن، جنباندن
 • tailtailteɪlدُم
 • fetchfetchfɛʧآوردن، رفتن و آوردن
 • respondrespondrɪˈspɑndپاسخ دادن، واکنش نشان دادن
 • commandcommandkəˈmændدستور، فرمان

Researchers at the Georgia Institute of technology have been developing a mobile robot called Pepe, short for “personal pet.”

محققان در مؤسسه‌ی فناوری جرجیا یک ربات سیار به اسم «پپه» توسعه داده‌اند، مخفف «حیوان دست‌آموز شخصی».

 • GeorgiaGeorgiaˈʤɔrʤəجورجیا، نام یکی از ایالت‌های آمریکا
 • instituteinstituteˈɪnstəˌtutمؤسسه، انجمن
 • mobilemobileˈmoʊbəlسیار، قابل حمل، قابل حرکت، متحرک

Its makers hope that future users will regard it more as a friend or companion that as a robot.

سازندگان آن امیدوارند که کاربران آینده به آن بیشتر به عنوان یک دوست یا همدم بنگرند تا یک ربات.

 • useruserˈjuzərکاربر
 • regardregardrəˈgɑrdنگریستن، نگاه کردن، به شمار آوردن، ارزیابی کردن، تلقی کردن

Wouldn't you like to have a robot pet that does what you want, but you wouldn't have to feed it or take it to the vet to get its shots?

آیا شما دوست نخواهید داشت که یک ربات دست‌آموز داشته باشید که هر چه که شما می‌خواهید را انجام دهد، اما مجبور نباشید به آن غذا بدهید یا آن را نزد دامپزشک ببرید تا تزریق‌هایش را دریافت کند؟

 • feedfeedfidغذا دادن
 • vetvetvɛtدامپزشک
 • shotshotʃɑtتزریق، تزریق آمپول یا واکسن

Another use of robots is as waiters or servants.

کاربرد دیگر ربات‌ها به عنوان پیشخدمت و خدمتکار است.

 • waiterwaiterˈweɪtərپیشخدمت
 • servantservantˈsɜrvəntخدمتکار، خادم، خدمتگزار، نوکر

Does this sound unbelievable? It isn't.

آیا این باور‌نکردنی به نظر می رسد؟ این طور نیست.

 • soundsoundsaʊndبه نظر رسیدن
 • unbelievableunbelievableˌʌnbəˈlivəbəlباورنکردنی، غیرقابل باور

In London's Yo! Sushi restaurant, there are robots that prepare food, serve drinks, warn customers to get out of their way, and make funny statements like, “Life is a never-ending circuit.”

در رستوران سوشی لاندنز یو! ربات‌هایی وجود دارند که غذا را آماده می‌کنند، نوشیدنی‌ها را سرو می‌کنند، به مشتری‌ها اخطار می‌دهند که از سر راهشان کنار بروند، و حرف‌های بامزه‌ای می‌گویند مانند «زندگی یک دور بی‌پایان است.»

 • preparepreparepriˈpɛrآماده کردن، حاضر کردن
 • serveservesɜrvسرو کردن، پذیرایی کردن، غذا کشیدن
 • warnwarnwɔrnهشدار دادن، خبر دادن، اخطار دادن، اعلام خطر کردن
 • statementstatementˈsteɪtməntحرف، کلام، گفته
 • make statementmeɪk ˈsteɪtməntحرف زدن، مخصوصاً در مقابل عموم حرف زدن
 • never-endingnever-endingˈnɛvər-ˈɛndɪŋبی‌پایان، بدون پایان، بی‌انتها
 • circuitcircuitˈsɜrkətدور، چرخه

Robots will probably never replace humans.

ربات‌ها احتمالاً هرگز جایگزین انسان‌ها نخواهند شد.

 • replacereplaceˌriˈpleɪsجایگزین شدن

Wouldn't it be nice, though, to have companions who will do our drudgery for us, be there when we wish, speak when spoken to, listen attentively to everything we say, and not talk back?

با این حال آیا خوب نخواهد بود که دوستانی داشته باشیم که کارهای پرزحمت ما را برایمان انجام می‌دهند، وقتی می‌خواهیم آنجا هستند، وقتی با آن‌ها صحبت می‌کنیم صحبت می‌کنند، و با دقت به هر چیزی که ما می گوییم گوش می‌دهند و حاضرجوابی نمی‌کنند؟

 • nicenicenaɪsخوب، دلپذیر، دلپسند، خوشایند
 • wishwishwɪʃآرزو داشتن، خواستن، میل داشتن
 • attentivelyəˈtɛntɪvliبا دقت، به دقت
 • talk backtalk backtɔk bækبا بی‌ادبی جواب دادن، گستاخی کردن، حاضرجوابی کردن
اگر ما را لایق حمایت می‌دانید، اینجا کلیک کنید

۲۰ دیدگاه

 1. ممنون لطفا برا درس ۶ یه سامری خوب بنویسید پلیز پلیز پلیز

  • سلام.
   کامل کردن ترجمه‌های همه‌ی ترم‌ها کاملاً وقت ما را پر کرده و فعلاً در این ترم (بهار ۹۷) برنامه‌ای برای نوشتن سامری نداریم. امیدوارم در ترم‌های آینده بتونیم در این زمینه هم اقدامی انجام بدیم.

 2. بسیار عالی خیلی ممنون اززحماتتون .لطفا معنی ریدینگ سایر درسها راهم بگذارید سپاسگزارم

 3. با سلام از شما و گروهتان به خاطر زحمات فوق العاده نهایت تشکر و قدردانی رو دارم شما باعث پیشرفت ما.شدید

 4. ببخشید سامری هارو نزاشتین

 5. ممنون از زحمات بی پایانتان.

 6. Mrc kh zahmt mikshid 💜

 7. سلام، خداقوت
  سایتتون عالیه رو فک کنم زیاد شنیدین ولی میخوام بگم دست مریزاد، ترجمه های ریدینگ high 1 عالین، کنارش تلفظ هارو هم میبینیم و میشنویم، فوق العادس، خداقوت، ان شأالله روز به روز پیشرفت معنوی و مادی کنید، معنی درس ۹ رو هم بزارید لطفا، چیزی نمونده بهش برسیم، واقعا خیلی خیای ممنون از سایتتون، تازه متوجه کامل معانی و مفهوم ریدینگ میشم.

 8. به این کار شما که همه میان کلی هم تعریف و تمجید میکنن ، کمک نمیگن خیانت میگن خیانت!!!!!
  😐
  چون وقتی معنی کلمه به کلمه میدین دیگه چه اصراریه انگلیسی بخونیم
  همون فارسیشو میخونیم
  یه مشت دانش اموز بی حوصله میان و خیلی سریع مطالب و بر میدارن و نمره خوبیم میگیرن
  اما واقعا اسمش درس خوندن نیست
  اسمش کپیه
  البته فک نکنم نظرمو بزارین رو سایت
  چون تعریف تمجید نیست!!!

  • سلام.
   برای کسی که فرصت کافی داشته باشد، بهتر است که تک تک کلمات را از دیکشنری‌های معتبر بخواند. پس از آن می‌توانید از اینجا بررسی کنید و از صحت درک مطلب خود مطمئن شوید.
   اما برای کسی که فرصت ندارد و در صورت عدم وجود این منبع اصلا نمی‌تواند درس را بخواند، این منبع بسیار مفید خواهد بود.
   ضمنا داریم تلاش می‌کنیم معنی انگلیسی به انگلیسی را نیز تهیه کنیم.

  • سلام چه ربطی داره چه از اینجا ببینی چه از دیکشنری تازه اینجا در وقتم صرفه جویی میشه این که بری تو دیکشنریای مختلفو همینارو از اونجا ببینی تازه بعضی وقتام با معنی دور چه کمکی به درس خوندن ما میکنه من صد در صد باهاتون مخالفم…

  • خیانت دیدن معنی کلمات یا ریدینگ نیست
   هر کسی هم ک باشی اخرش باید بعضی کلماتت رو با یجا چک کنی و کجا بهتر از اینجا که معنی ها هماهنگ متن درس

 9. با سلام
  لازم دیدم خیلی ازتون تشکر کنم بابت این همه تلاش و زحمات بی دریغتون ! و واقعا برام جالب بود که در قبالش چیز خاصی طلب نمی کنید !
  خدا قوت و یا علی ! خسته نباشید..

 10. سلام بنده بسیار تشکر میکنم بابت زحمتهای زیادی که میکشید. خدا قوت

 11. سلام.مطالبتون خیلی مفید بود. از هر نظر از سایت های دیگه بهترین.واقعا ممنونم.خیلی خوب بود هم صرفه جویی در وقته و هم مطالبی که مبهم بود رو توضیح میده.با تشکر از شما

 12. سلام و خسته نباشید و تشکر. هم خیلی سریع تر هم خیلی ماندگارتر ریدینگو میرم جلو. عاقبت به خیر بشین…😉

 13. فائزه جهانبخش

  بسیار عالی
  ممنون

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *