معنی فارسی متن ریدینگ یونیت دوم Pre3

توجه:

مطالب سایت ILIplus.com با صرف زمان و زحمت بسیار زیاد تهیه شده‌اند و هزینه‌های قابل توجهی برای تهیه این مطالب صرف شده است. استفاده از محتوای سایت فقط از طریق همین وبسایت مجاز است و استفاده غیرمتعارف و کپی مطالب آن قانوناً و اخلاقاً مجاز نیست. تهیه‌کنندگان و صاحبان این وبسایت هیچ رضایتی از کپی و استفاده غیر از چارچوب‌های تعیین شده در این این سایت ندارند و کپی آن به هر نحو شرعاً حرام است.

با تهیه حتی یک سطر مطلب آموزشی، می‌توان به جامعه خدمت کرد؛ اما با کپی کردن مطالبی که دیگران تهیه کرده‌اند، نه تنها خدمتی انجام نمی‌شود، بلکه با دلسرد کردن تهیه‌کنندگان مطالب باعث کند شدن روند تهیه مطالب جدید نیز خواهیم شد. از همه‌ی کاربران تقاضا داریم از کپی کردن مطالب این سایت بپرهیزند و در صورتی که قبلا این کار را کرده‌اند، مطالب کپی شده را حذف کنند. درغیر اینصورت مسئولیت اخلاقی، شرعی و قانونی آن برعهده‌ی آنان خواهد بود.

با توجه به کاهش تعداد بازدیدکنندگان، تا اطلاع ثانوی ترجمه‌ی جدیدی در سایت منتشر نخواهد شد اما همچنان می‌توانید به مطالبی که قبلا در سایت قرار گرفته دسترسی داشته باشید. با افزایش تعداد بازدیدها و افزایش فروش و درآمد سایت، کار تکمیل مطالب را مجددا آغاز خواهیم کرد.

Floods

سیل‌ها

An unusual amount of rain or the quick melting of snow on the mountains, in a warm spring, may cause floods.

مقدار غیرعادی باران یا آب شدن سریع برف روی کوه‌ها در یک بهار گرم، ممکن است سبب سیل شود.

 • unusualunusualənˈjuʒˌuəlغیرمعمول، نامتداول
 • amountamountəˈmaʊntمقدار
 • meltmeltmɛltذوب شدن
 • causecausekɑzسبب شدن، موجب شدن، باعث شدن

The rivers overflow their banks, and the flood waters and liquid mud cause tremendous damage.

رودخانه‌ها از کناره‌شان لبریز می‌شوند، و سیلاب و لجن مایع موجب آسیب عظیم می‌شود.

 • overflowoverflowˈoʊvərˌfloʊسرریز شدن، لبریز شدن
 • bankbankbæŋkساحل، کناره
 • liquidliquidˈlɪkwədمایع، سیال
 • mudmudmʌdگل و لای، لجن، گل
 • tremendoustremendoustrəˈmɛndəsعظیم، شگرف

In some countries like Egypt, floods come down the rivers regularly every year.

در بعضی کشورها مانند مصر سیل‌ها مرتباً هر سال از رودخانه‌ها پایین‌می آیند.

 • EgyptEgyptˈiʤəptمصر
 • regularlyregularlyˈrɛgjələrliبه طور منظم، مرتباً

In such places, people know how to control them by building high, strong banks or by cutting more channels for the water to flow along.

در چنین مکان‌هایی، مردم می‌دانند چگونه آن‌ها را با ساختن کناره‌های بلند و محکم، یا کندن کانال‌های بیشتر برای جاری شدن آب، کنترل کنند.

 • suchsuchsʌʧچنین، این قبیل
 • buildbuildbɪldساختن
 • cutcutkʌtکندن
 • channelchannelˈʧænəlکانال، مجرا
 • flowflowfloʊجاری شدن

In other countries where floods come unexpectedly, as in India and China, there is often widespread destruction and dreadful loss of life.

در کشورهای دیگر که سیل‌ها به طور غیرمنتظره می‌آیند، مثل هند و چین، خیلی اوقات تخریب گسترده و از دست رفتن وحشتناک زندگی وجود دارد.

 • unexpectedlyunexpectedlyˌʌnɪkˈspɛktɪdliغیرمنتظره، پیش‌بینی‌نشده
 • widespreadwidespreadˈwaɪdˈsprɛdگسترده
 • destructiondestructiondɪˈstrʌkʃənتخریب، ویرانی
 • dreadfuldreadfulˈdrɛdfəlوحشتناک، مهیب
 • losslosslɔsاز دست دادن

With no high ground for the people to escape to, and the water rising above the roofs of their houses, or washing their houses away, the unfortunate people cling to what they can.

با نبود زمین بلند برای مردم تا به آن فرار کنند، و آب که تا بالای بام خانه‌هایشان بالا می‌آید، یا خانه‌ی آن‌ها با خود می‌برد، مردم بدبخت به هرچیزی که بتوانند می‌چسبند.

 • groundgroundgraʊndزمین
 • escapeescapeɪˈskeɪpفرار کردن
 • riseriseraɪzبالا آمدن، صعود کردن
 • roofroofrufبام، پشت بام
 • wash awaywɑʃ əˈweɪآب بردن، وقتی آب با قدرت زیاد چیزی را با خود می‌برد
 • unfortunateunfortunateənˈfɔrʧənətبیچاره، بدبخت
 • clingclingklɪŋچسبیدن

But the floods bear away even the strongest swimmers.

اما سیل حتی قوی‌ترین شناگران را با خود می‌برد.

 • bear awaybear awaybɛr əˈweɪبا خود بردن
 • swimmerˈswɪmərشناگر

Floods caused by the sea are also fearful.

سیل‌هایی که توسط دریا ایجاد شده‌اند نیز ترسناک هستند.

 • fearfulfearfulˈfɪrfəlترسناک، وحشتناک

Sometimes the tides driven by the winds are much higher than usual, and the salt water may come far up on the land, making it impossible for crops to grow;

بعضی اوقات امواج جزر و مد که توسط بادها رانده می‌شود، بسیار بلندتر از معمول هستند و آب نمک ممکن است خیلی روی زمین بالا بیاید و رشد محصولات کشاورزی را ناممکن سازد.

 • tidetidetaɪdجزر و مد، جریان آبی که به خاطر جزر و مد به وجود می‌آید، موج جزر و مد
 • drivedrivedraɪvرانده شدن، بردن شدن
 • saltsaltsɔltنمک
 • farfarfɑrخیلی، به مراتب
 • landlandlændخشکی، زمین
 • cropcropkrɑpمحصول کشاورزی، گیاهی که توسط کشاورزان کاشته می‌شوند

or owing to an earthquake under the sea, a great tidal wave may ruin everything in its path.

یا به علت یک زمین‌لرزه زیر دریا، ممکن است یک موج بسیار بزرگ همه چیز را در مسیر خودش خراب کند.

 • owing toowing toˈoʊɪŋ tuبه سبب، به خاطر، به علت
 • earthquakeearthquakeˈɜrθˌkweɪkزمین‌لرزه، زلزله
 • tidal wavetidal waveˈtaɪdəl weɪvموج بسیار بزرگ
 • ruinruinˈruənخراب کردن
 • pathpathpæθمسیر

Sudden floods, however, have also saved a country.

اگرچه سیل‌های ناگهانی یک کشور را نجات هم داده‌اند.

 • SuddenSuddenˈsʌdənناگهانی
 • howeverhoweverˌhaʊˈɛvərهر چند، اگر چه
 • savesaveseɪvنجات دادن

Once when war broke out and an enemy was advancing to conquer a country, some bold patriots decided to break down the great walls of earth and stone which in low countries keep out the sea.

یک بار که جنگ آغاز شد و یک دشمن درحال پیشروی برای فتح یک کشور بود، تعدادی وطن‌پرست شجاع تصمیم گرفتند دیوارهای بزرگ از جنس خاک و سنگی که در کشورهای پست جلوی دریا را می‌گیرند، بشکنند.

 • break outbreak outbreɪk aʊtشروع شدن، ناگهانی شروع شدن
 • enemyenemyˈɛnəmiدشمن
 • advanceadvanceədˈvænsپیشروی کردن، پیشرفت کردن
 • conquerconquerˈkɑŋkərمغلوب کردن، تسخیر کردن، فتح کردن
 • boldboldboʊldجسور، بی‌پروا، غیور، شجاع
 • patriotpatriotˈpeɪtriətوطن‌پرست، میهن‌دوست
 • earthearthɜrθخاک

Such an action might have caused the death of many of their fellow countrymen, but it thoroughly destroyed the enemy.

چنین کاری ممکن بود موجب مرگ بسیاری از هم‌میهنانشان شود، اما دشمن را کاملاً نابود کرد.

 • actionactionˈækʃənعمل، اقدام، کار
 • fellowfellowˈfɛloʊشخص، همکار، کسی که شرایطش مثل خود شماست
 • countrymancountrymanˈkʌntrimənهم‌میهن، هم‌وطن
 • thoroughlythoroughlyˈθɜroʊliکاملاً

Among what are called the forces of nature -heavy rain or snow, lightning, high winds, tidal waves, earthquakes, etc.- floods probably cause the greatest loss of life.

در میان چیزهایی که نیروهای طبیعت نامیده می‌شوند - باران یا برف شدید، رعد و برق، بادهای تند، سیلاب‌های دریایی، زمین‌لرزه و... – سیل‌ها شاید موجب بیشترین از دست دادن زندگی می‌شوند.

As time goes on, man is learning to be more prepared for these events, specially by finding out when and where they are likely to happen.

همچنان که زمان می‌گذرد، انسان دارد می‌آموزد که چگونه بیشتر برای این اتفاقات آماده باشد، بخصوص با فهمیدن این که آن‌ها احتمالا چه وقت و کجا رخ می‌دهند.

 • manmanmənانسان
 • preparedpreparedpriˈpɛrdآماده
 • eventeventɪˈvɛntواقعه، اتفاق، رخداد

Although man is gradually conquering nature, we have a lot to do before we can bring floods under control.

با اینکه انسان به تدریج دارد بر طبیعت غلبه می‌کند، ما قبل از اینکه بتوانیم سیل‌ها را تحت کنترل درآوریم، کارهای بسیاری برای انجام دادن داریم.

 • graduallyˈgræʤuəliبه تدریج، رفته‌رفته

برای دانلود خلاصه (سامری) و سوال از متن این درس اینجا کلیک کنید

اگر ما را لایق حمایت می‌دانید، اینجا کلیک کنید

9 دیدگاه

 1. خیییییییییییلییییییییییییی عالی بود دستتون درد نکنه واقعا زحمت کشیدید اجرتون با خداوند ممنون

 2. من الان دو هفته هست که منتظر ردینگ درس ۷ pre3 هستم شما هنوز نذاشتین اما چطور دایلوگ درس ۸ رو گذاشتین به نظرم خوب نیست که هر هفته یکی رو میذارین باید همش باشه شاید یکی بخواد زودتر بخوندش

  • سلام
   اینطور نیست که ما همه‌ی ترجمه‌ها را آماده داشته باشیم و هر هفته یکیش را بذاریم. ما هر روز یک یونیت جدید را ترجمه می‌کنیم و در سایت قرار می‌دهیم. با توجه به این که تعداد ترم‌ها زیاد هست، تقریبا هر هفته یک یونیت جدید در هر ترم آپلود می‌شود.
   یونیت هفتم ترم PRE 3 را نتوانستیم به موقع آماده کنیم و برای این که از ترجمه‌ی یونیت ۸ بازنمانیم، این ترم زمان خود را برای ترجمه‌ی یونیت هفت اختصاص نخواهیم داد و بنابراین یونیت هفتم این ترم در سایت قرار نخواهد گرفت.
   ترم آینده (برای شما در سطح اینتر۱) حتما به همه‌ی ترجمه‌ها در ابتدای ترم دسترسی خواهید داشت.

 3. سلام دستتون درد نکنه اما الان یه ترم گذشته و شما هنوز نذاشتینش.
  لطفا بذارین ریدینگ درس ۷ رو.

 4. واقعا عااااالی

 5. خیلی عالی اما کاش میشد سایت کامل رایگان بود تا همه بتونن از کل امکانات اون استفاده کنند،درکل ایا قصد رایگان کردن اون رو دارید یا خیر؟

  • سلام
   از اونجایی که راه‌اندازی، تکمیل و فعال نگه داشتن این سایت برای ما هزینه دارد، ناچاریم برخی از مطالب را با هزینه تقدیم کنیم.

 6. خیلیی عالیه😍😍😍
  ممنووون

 7. عالیییییییییییییییییییی اجرتون با خدا❤😍

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *