معنی فارسی متن دیالوگ درس ۵ پری۳

A Run-in

یک مشاجره

Michelle is talking to her friend, Luna, after a run-in with her colleague.

میشل بعد از مشاجره با همکارش در حال صحبت کردن با دوستش، لونا، است.

 • run-inrun-inrʌn-ɪnمشاجره، دعوا، جر و بحث
 • colleaguecolleagueˈkɑligهمکار

What’s wrong Michelle?

میشل مشکل چیست؟

I can’t stand Rita any longer. Either she acts differently or I’ll quit.

من دیگر نمی‌توانم ریتا را تحمل کنم. یا او جور دیگری رفتار می‌کند یا من استعفا خواهم داد.

 • standstandstændتحمل کردن، تاب آوردن، طاقت چیزی را داشتن
 • eithereitherˈiðərیا
 • actactæktرفتار کردن، عمل کردن
 • quitquitkwɪtخارج شدن از شغل، استعفا دادن، شغلی را رها کردن

What happened this time?

این دفعه چه اتفاقی افتاده؟

Not only doesn’t she take my suggestion, but she snaps at me all the time.

او نه تنها نظر من را قبول نمی‌کند، بلکه دائماً به من تشر می‌زند.

 • suggestionsuggestionsəgˈʤɛsʧənپیشنهاد، توصیه، نظر، عقیده، رأی
 • take sb’s suggestionteɪk sb's səgˈʤɛsʧənپیشنهاد کسی را قبول کردن، نظر کسی را پذیرفتن
 • snap atsnæp ætتشر زدن، پرخاش کردن، پاچه کسی را گرفتن، اوقات تلخی کردن، سر کسی فریاد زدن

Don’t take things so seriously.

چیزها را اینقدر جدی نگیر.

I’m just sick and tired of her.

من فقط از دست او خسته شده‌ام.

 • be sick and tired of sb/sthbi sɪk ænd ˈtaɪərd ʌv sb/sthاز چیزی یا کسی خسته بودن، حوصله‌ی کسی یا چیزی را نداشتن، از چیزی یا کسی رنجیده بودن

Why don’t you take it up with her directly?

چرا آن را مستقیماً با خود او در میان نمی‌گذاری؟

 • take sth up with sbtake sth up with sbteɪk sth ʌp wɪð sbدرباره‌ی چیزی با کسی صحبت کردن، چیزی را با کسی در میان گذاشتن
 • directlydirectlydəˈrɛktliمستقیماً

I doubt it would do any good. I’m sure she will either cry or scream!

من شک دارم که این هیچ فایده‌ای داشته باشد. مطمئنم که او یا داد خواهد زد یا جیغ خواهد کشید!

 • doubtdoubtdaʊtمشکوک بودن، شک داشتن، تردید داشتن
 • do gooddo gooddu gʊdکمک کردن، فایده داشتن
 • crycrykraɪفریاد زدن، داد زدن، جیغ کشیدن؛ گریه کردن
 • screamscreamskrimجیغ زدن، فریاد زدن

برای دانلود خلاصه (سامری) و سوال از متن این درس اینجا کلیک کنید

اگر ما را لایق حمایت می‌دانید، اینجا کلیک کنید

۵ دیدگاه

 1. واقعا خسته نباشید

 2. سلام خیلی ممنون از سایت عالیتون🌺

 3. واقعا ممنون

 4. عالی هستید شمااااااااا❤
  من واقعا از شما ممنونم❤💛❤

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *