ترجمه فارسی متن دیالوگ درس ۴ پری3

Going to the Seaside

رفتن به ساحل

  • SeasideSeasideˈsiˌsaɪdساحل، کنار دریا

John and Alec are planning for a trip to the seaside.

جان و الک دارند برای سفر به ساحل برنامه‌ریزی هستند.

  • planplanplænبرنامه‌ریزی کردن
  • triptriptrɪpسفر، سفر کوتاه

Oh, boy! It’s awfully hot today.

اوه پسر! امروز خیلی گرم است.

Yeah, it’s been hot this summer. How about going to the beach this weekend?

بله، تابستان امسال گرم بوده است. چطور است این آخر هفته به ساحل برویم؟

Mmm… We could go there if we had a car.

اممم ... اگر ماشین داشتیم می‌توانستیم برویم.

Let's borrow my father's car and go there.

بیا ماشین پدرم را قرض بگیریم و آنجا برویم.

  • borrowborrowˈbɑˌroʊقرض گرفتن، امانت گرفتن

What if he doesn't lend it to us?

اگر او ماشین را به ما امانت ندهد چه؟

  • lendlendlɛndقرض دادن، امانت دادن

Then we can hire one from a car agency.

آن موقع ما می‌توانیم از آژانس خودرو یکی اجاره کنیم.

  • hirehireˈhaɪərکرایه کردن، اجاره کردن
  • agencyagencyˈeɪʤənsiمؤسسه‌ای که خدمات خاصی را ارئه می‌دهد، آژانس

That’s too expensive! Do you think we can afford it?

خیلی گران است! آیا فکر می‌کنی ما می‌توانیم هزینه‌اش را تأمین کنیم؟

  • affordaffordəˈfɔrdهزینه چیزی را تأمین کردن، برای چیزی پول کافی داشتن، استطاعت داشتن، از عهده چیزی برآمدن

Yeah, I think we can. Don't worry.

بله، من فکر می‌کنم می‌توانیم. نگران نباش.

برای دانلود خلاصه (سامری) و سوال از متن این درس اینجا کلیک کنید

اگر ما را لایق حمایت می‌دانید، اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *