معنی فارسی دیالوگ درس دوم پری ۳

The Parkers Wish

آرزوی خانواده‌ی پارکر

  • Wish: آرزو

The Parker's car is old, and they wish they had a new one.

ماشین خانواده‌ی پارکر قدیمی است و آن‌ها آرزو دارند که یک (ماشین) جدید داشتند.

You know what I wish?

می‌دانی من چه آرزویی دارم؟

I have no idea, what?

من نظری ندارم. چه آرزویی؟

  • idea: گمان، نظر، ایده

I wish we had a new car.

آرزو دارم یک ماشین جدید داشتیم.

Yeah, then we wouldn't have to spend so much on repairs.

آره. در آن صورت دیگر مجبور نبودیم برای تعمیرات هزینه‌ی بسیار کنیم.

  • spend: صرف کرن، خرج کردن
  • have to: مجبور بودن

That’s exactly what I was thinking.

این دقیقا همان چیزی که من فکر می‌کردم.

  • exactly: دقیقاً

Can’t we get a loan from the bank?

نمی‌توانیم یک وام از بانک بگیریم؟

  • loan: وام

Actually, I asked them the other day.

در واقع من چند روز پیش از آن‌ها پرسیدم.

  • Actually: در واقع، در عمل
  • the other day: چند روز پیش

What did they answer?

آن‌ها چه جوابی دادند؟

They said I didn't have enough credit with the bank.

آن‌ها گفتند من اعتبار کافی در بانک ندارم.

  • enough: کافی
  • credit: اعتبار

یک دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *