ترجمه متن Reading درس هشتم Pre 2

Body Language

زبان بدن

 • bodybodyˈbɑdiبدن، تن، جسم

More than half of what we communicate is communicated not through words but through body language.

بیش از نیمی از چیزی که ما بیان می‌کنیم از طریق کلمات بیان نمی‌شود بلکه از طریق زبان بدن (بیان می‌شود).

 • halfhalfhæfنیم، نصف
 • communicatecommunicatekəmˈjunəˌkeɪtبیان کردن، اظهار کردن، (خبر، پیام) رساندن، اطلاع دادن
 • throughthroughθruاز طریق، به وسیله‌ی، با، به واسطه‌ی

This includes our posture, facial expressions, and gestures.

این شامل حالت بدن، حالت صورت، و حرکات ما می‌شود.

 • includeincludeɪnˈkludشامل ... شدن، در بر گرفتن
 • posturepostureˈpɑsʧərحالت بدن، طرز ایستادن، طرز راه رفتن، طرز نشستن
 • facialfacialˈfeɪʃəlمربوط به صورت
 • expressionexpressionɪkˈsprɛʃənحالت، نمود
 • gesturegestureˈʤɛsʧərحرکت سر و دست، ایما و اشاره، حرکت، حرکات

Because body language is so important, you will want to know what yours is saying and how to interpret other people's, too.

از آنجایی که زبان بدن بسیار مهم است، شما خواهید خواست که بدانید مال شما (زبان بدنتان) دارد چه می‌گوید و همچنین چگونه مال افراد دیگر (زبان بدنشان) را تفسیر کنید.

 • sososoʊبسیار، خیلی، خیلی زیاد
 • interpretinterpretɪnˈtɜrprətتفسیر کردن، تعبیر کردن، ترجمه کردن

Here are some examples of body language and its meaning.

اینجا چند مثال از زبان بدن و معنی آن هست.

 • meaningmeaningˈminɪŋمعنی، مفهوم، پیام، مضمون

(Note: these meanings are for North America. Interpretations may differ a bit in other cultures.)

توضیح: این معانی برای آمریکای شمالی است. تفسیرها ممکن است در فرهنگ‌های دیگر کمی متفاوت باشد.

 • notenotenoʊtیادداشت، توضیح، نکته، توجه
 • northnorthnɔrθشمال، شمالی
 • InterpretationInterpretationɪnˌtɜrprɪˈteɪʃənتفسیر، معنی، تعبیر، برداشت
 • differdifferˈdɪfərفرق داشتن، متفاوت بودن، تفاوت داشتن
 • a bitə bɪtکمی، اندکی، تا حدودی
 • culturecultureˈkʌlʧərفرهنگ

If your posture is slumped and your head is down, this could mean that you are sad or lack confidence.

اگر حالت بدنتان افتاده است و سرتان پایین است، می‌تواند به این معنی باشد که شما ناراحتید یا اعتماد به نفس ندارید.

 • slumpedslʌmptافتاده، ولو شده
 • lacklacklækفاقد چیزی بودن، نداشتن، کم داشتن، بی‌بهره بودن از
 • confidenceconfidenceˈkɑnfədənsاعتماد به نفس

If your posture is straight but relaxed, you are expressing confidence and friendliness.

اگر حالت بدنتان راست اما راحت است، شما دارید اعتماد به نفس و صمیمیت را نشان می‌دهید.

 • straightstraightstreɪtراست، مستقیم، صاف
 • relaxedrelaxedrɪˈlækstراحت، آسوده؛ خودمانی
 • expressexpressɪkˈsprɛsبیان کردن، گفتن، رساندن، ابراز کردن، بازنمودن، نشان دادن
 • friendlinessˈfrɛndlinɪsمهربانی، محبت، صمیمیت، دوستی

A smile is a sign of friendliness and interest.

یک لبخند نشانه‌ای از صمیمت و علاقه است.

 • smilesmilesmaɪlلبخند، تبسم
 • signsignsaɪnنشانه، علامت
 • interestinterestˈɪntrəstعلاقه، دلبستگی

But people sometimes smile just to be polite.

اما مردم گاهی اوقات فقط لبخند می‌زنند که مؤدب باشند.

 • politepolitepəˈlaɪtمؤدب، باادب، بانزاکت

To get another clue from people's faces, notice their eyes.

برای به دست آوردن سرنخ‌های دیگر از صورت‌های مردم، به چشمانشان توجه کنید.

 • cluecluekluسرنخ، راهنما، نشانه، اثر
 • noticenoticeˈnoʊtəsتوجه کردن به

Friendliness and interest are expressed when a person's eyes meet yours (especially when you're the one who's talking) and then look away and meet yours again.

وقتی چشمان یک نفر با مال شما (چشمانتان) برخورد می‌کند (مخصوصاً وقتی شما کسی هستید که دارد حرف می‌زند) و سپس به جای دیگر نگاه می‌کند و باز با مال شما روبرو می‌شود، صمیمیت و علاقه بیان می‌شود.

 • meetmeetmitمواجه شدن، روبرو شدن، برخورد کردن، با هم تلاقی کردن
 • especiallyespeciallyəˈspɛʃliمخصوصاً، علی‌الخصوص، به ویژه
 • look awaylʊk əˈweɪجای دیگر را نگاه کردن، روی برگرداندن، نگاه از کسی گرفتن
 • againagainəˈgɛnدوباره

A person who doesn't look away is expressing a challenge.

کسی که جای دیگر را نگاه نمی‌کند، دارد یک مخالفت را نشان می‌دهد.

 • challengechallengeˈʧælənʤمبارزه‌طلبی، هماوردجویی، عرض اندام؛ اعتراض، مخالفت؛ چالش

A person who doesn't look at you is expressing lack of interest or is shy.

کسی که به شما نگاه نمی‌کند دارد عدم اعتماد به نفس را نشان می دهد یا خجالتی است.

 • lacklacklækعدم، فقدان، نبود
 • shyshyʃaɪخجالتی، کمرو، محجوب

Hand gestures can mean a person is interested in the conversation.

حرکات دست می‌توانند به این معنی باشد که شخص به گفتگو علاقه‌مند است.

 • meanmeanminمعنی داشتن، به معنی ... بودن
 • conversationconversationˌkɑnvərˈseɪʃənگفتگو، مکالمه

But repeated movements -like tapping a pencil or tapping a foot- often mean the person is either impatient or nervous.

اما حرکات پی‌درپی -مثل ضرب گرفتن با مداد یا ضرب گرفتن با یک پا- اغلب به این معنی است که فرد یا بی‌قرار یا عصبی است.

 • repeatedrepeatedrɪˈpitɪdتکراری، مکرر، پی‌در‌پی
 • movementmovementˈmuvməntحرکت، تکان
 • taptaptæpضربه زدن، ضرب گرفتن با، تقه زدن
 • either… or…ˈiðər… ɔr…یا... یا ...
 • impatientimpatientɪmˈpeɪʃəntبی‌حوصله، بی‌قرار، ناشکیبا، بی‌تاب
 • nervousnervousˈnɜrvəsعصبی، بی‌قرار، ناآرام

Stay away from someone who points at you while talking with you: That person might be angry at you or feel superior to you.

از کسی که هنگام صحبت کردن با شما با انگشت به شما اشاره می‌کند فاصله بگیرید: آن فرد ممکن است از شما عصبانی باشد یا احساس برتری به شما داشته باشد.

 • pointpointpɔɪntبا انگشت اشاره کردن، با انگشت نشان دادن
 • be angry at sbbi ˈæŋgri æt sbاز کسی عصبانی بودن
 • superiorsuperiorsuˈpɪriərبهتر، برتر، مافوق، ارشد

برای دانلود خلاصه (سامری) و سوال از متن این درس اینجا کلیک کنید

اگر ما را لایق حمایت می‌دانید، اینجا کلیک کنید

۸ دیدگاه

 1. پس گرامر های کتاب رو کی میزارین؟

 2. سلام خسته نباشید ببخشید امکان نداره سوال هم طرح کنید؟

 3. سلام اگه میتونید سامری هم آماده کنید . مرسی

 4. سلام ببخشید میشه خلاصه هم برای متن ریدینگ ها تهیه کنید؟

 5. بعضی جاها رو بد معنی کردید.فکر کنم میشد خیلی بهتر از این معنی کرد.این بند استثنا دیگه وضعش بد تره.friendliness and and intrest are expressed…………..

  • سلام
   ترجمه‌ی جمله‌ی مورد نظر شد بررسی شد؛ ترجمه‌ی این جمله هیچ اشتباهی نداشت. کاش می‌فرمودید که ترجمه‌ی صحیحی که مورد نظر شماست چیست تا بتوانیم دقیق‌تر بررسی کنیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *