معنی فارسی ریدینگ درس چهارم Pre 2

Our Changing Diet

رژیم غذایی در حال تغییر ما

 • DietDietˈdaɪətرژیم غذایی، خوراک

What do most North Americans usually eat?

اکثر مردم امریکای شمالی معمولاً چه می‌خورند؟

Many people think that the typical North American diet consists of fast food - hamburgers, hot dogs, French fries, pizza, fried chicken, and so on.

خیلی از مردم فکر می‌کنند که رژیم معمول مردم آمریکای شمالی شامل فست فود است – همبرگرها، هات داگ‌ها، سیب‌زمینی‌های سرخ‌شده، پیتزا، مرغ سوخاری و امثال آن.

 • typicaltypicalˈtɪpəkəlمعمول
 • consistconsistkənˈsɪstشامل شدن
 • hamburgerhamburgerˈhæmbərgərهمبرگر، ساندویچ گوشت گاو سرخ شده
 • hot doghot doghɑt dɔgهات داگ، ساندویچ سوسیس
 • French fryFrench fryfrɛnʧ fraɪسیب‌زمینی سرخ‌شده
 • fried chickenfraɪd ˈʧɪkənمرغ سرخ‌شده، مرغ سوخاری
 • so onsoʊ ɑnامثال اینها، غیره

They think North Americans also eat a lot of convenience foods usually frozen or canned, and junk food - candy, cookies, potato chips, and other things without much nutritional value.

آن‌ها فکر می‌کنند مردم آمریکای شمالی همچنین خیلی غذاهای آماده‌ی معمولاً منجمد یا کنسرو شده، و هله هوله می‌خورند – آبنبات، کلوچه، چیپس سیب‌زمینی، و چیزهای دیگر بدون ارزش غذایی زیاد.

 • convenienceconveniencekənˈvinjənsراحت، آسوده
 • convenience foodconvenience foodkənˈvinjəns fudغذای آماده یا نیمه‌آماده که در فروشگاه‌ها عرضه می‌شود
 • frozenfrozenˈfroʊzənمنجمد شده
 • cannedcannedkændکنسرو شده، در قوطی ریخته شده
 • junkjunkʤʌŋkوسایل قدیمی و بدردنخور و بی‌ارزش
 • junk foodjunk foodʤʌŋk fudغذای بی‌ارزش، هله هوله
 • candycandyˈkændiآبنبات
 • cookiecookieˈkʊkiکلوچه، شیرینی خشک
 • nutritionalnutritionalnuˈtrɪʃənəlغذایی، تغذیه‌ای
 • valuevalueˈvæljuارزش

Unfortunately, this description is not totally inaccurate.

متأسفانه، این توصیف به طور کامل نادرست نیست.

 • descriptiondescriptiondɪˈskrɪpʃənشرح، توصیف
 • totallytotallyˈtoʊtəliکاملاً، به طور کامل
 • inaccurateinaccurateɪˈnækjərətنادرست، غیردقیق

Their diet is generally high in sugar, salt, fat, and cholesterol, and these substances can cause health problems.

رژیم غذایی آن‌ها عموماً دارای سطح بالای شکر، نمک، چربی و کلسترول است و این مواد می‌توانند موجب مشکلات سلامتی شوند.

 • generallygenerallyˈʤɛnərəliبه طور کلی، عموماً
 • saltsaltsɔltنمک
 • fatfatfætچربی
 • cholesterolcholesterolkəˈlɛstəˌrɔlکلسترول، ماده‌ای که در خون انسان وجود دارد و مقدار زیاد آن می‌تواند باعث بیماری قلبی شود
 • substancesubstanceˈsʌbstənsماده
 • causecausekɑzموجب شدن، سبب شدن
 • healthhealthhɛlθسلامتی

However, some people's eating habits are changing.

هر چند، عادت‌های خوردن برخی مردم در حال تغییر کردن است.

 • habithabitˈhæbətعادت

They are becoming more interested in good health, and nutrition is an important part of health.

آن‌ها دارند بیشتر به سلامتی خوب علاقمند می‌شوند، و تغذیه بخش مهمی از سلامتی است.

North Americans are eating less red meat and fewer eggs, and they are eating more chicken and fish.

مردم آمریکای شمالی دارند گوشت قرمز و تخم مرغ کمتری می‌خورند، و آن‌ها دارند مرغ و ماهی بیشتری می‌خورند.

 • chickenchickenˈʧɪkənگوشت مرغ

Chicken and fish contain less fat than meat and eggs.

مرغ و ماهی شامل چربی کمتری نسبت به گوشت و تخم مرغ هستند.

 • containcontainkənˈteɪnشامل شدن

Many people are also buying more fresh vegetables and eating them raw or cooked quickly in very little water in order to keep the vitamins.

خیلی از مردم همچنین دارند سبزیجات تازه می‌خرند و آن‌ها را خام یا سریع پخته شده در آب کم می‌خورند تا ویتامین‌ها را حفظ کنند.

 • freshfreshfrɛʃتازه
 • vegetablevegetableˈvɛʤtəbəlسبزیجات
 • rawrawخام
 • in order toɪn ˈɔrdər tuبرای این که، به منظور این که، تا
 • vitaminvitaminˈvaɪtəmənویتامین

Restaurant menus are also changing to reflect people's growing concern with good nutrition.

همچنین منوی رستوران‌ها در حال تغییر کردن است تا اهمیت دادن روزافزون مردم به تغذیه خوب را بازتاب دهد.

 • menumenuˈmɛnjuمنو، فهرست غذا
 • reflectreflectrəˈflɛktبازتاب دادن، منعکس کردن
 • growinggrowingˈgroʊɪŋرو به رشد، روزافزون
 • concernconcernkənˈsɜrnچیزی که به آن اهمیت داده می‌شود

Even fast-food places now offer “lean” (low-fat) hamburgers, broiled or roast (instead of fried) chicken, and salad bars with a wide variety of fresh fruits and vegetables.

در حال حاضر حتی مکان‌های فست فود همبرگرهای بدون چربی (کم چرب)، مرغ کباب‌شده یا پخته‌شده (به جای سرخ‌شده)، و میزهای سالاد با تنوع زیادی از میوه‌ها و سبزیجات تازه را پیشنهاد می‌دهند.

 • leanleanlinگوشت بدون چربی
 • broiledbrɔɪldکباب شده روی حرارت مستقیم منقل
 • roastroastroʊstچیزی که داخل فر یا روی آتش پخته شده
 • friedfriedfraɪdسرخ شده، غذایی که در روغن داغ پخته شده
 • barbarbɑrجایی که نوع خاصی از خوراکی سرو می‌شود
 • varietyvarietyvəˈraɪətiتنوع، گوناگونی

How are we going to eat in the future?

ما در آینده چگونه خواهیم خورد؟

Because we now know about the importance of nutrition, we will probably continue to eat more fish and vegetables and less meat.

چون ما الان درباره‌ی اهمیت تغذیه می‌دانیم، ما احتمالاً به خوردن ماهی و سبزیجات بیشتر و گوشت کمتر ادامه خواهیم داد.

 • importanceimportanceɪmˈpɔrtənsاهمیت
 • probablyprobablyˈprɑbəbliاحتمالاً، شاید

We will still buy convenience foods in supermarkets, but frozen foods may be more nutritious and canned foods may have less salt and sugar.

ما هنوز غذاهای آماده را در فروشگاه‌ها خواهیم خرید، ولی غذاهای منجمد ممکن است مغذی‌تر باشند و غذاهای کنسروی ممکن است نمک و شکر کمتری داشته باشند.

Our junk food will not be “Junk” at all because instead of candy bars we will eat “nutrition bars” with a lot of vitamins and protein.

هله هوله‌هایمان به هیچ وجه «به درد نخور» نخواهند بود چون به جای میله‌های آبنباتی، ما «میله‌های تغذیه‌ای» با مقدار زیادی ویتامین و پروتئین را خواهیم خورد.

 • junk foodjunk foodʤʌŋk fudهله هوله
 • JunkJunkʤʌŋkبدرد نخور، آشغال، وسایل قدیمی و بدردنخور و بی‌ارزش
 • at allat allæt ɔlبه هیچ وجه، هرگز
 • proteinproteinˈproʊˌtinپروتئین

In the future, our diet will probably be more interesting and helpful than it is now.

در آینده، رژیم غذایی ما احتمالاً جالب‌تر و مفیدتر این چه که الان هست خواهد بود.

برای دانلود خلاصه (سامری) و سوال از متن این درس اینجا کلیک کنید

اگر ما را لایق حمایت می‌دانید، اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *