ترجمه فارسی متن Dialog درس هشتم PRE 2

At the Bank

در بانک

Mr. Brown is opening an account at the bank.

آقای براون دارد در بانک یک حساب باز می‌کند.

I’d like to open an account with your bank.

مایلم یک حساب در بانک شما باز کنم.

 • would likewʊd laɪkدل کسی خواستن (که)، دوست داشتن که، علاقه داشتن که، مایل بودن که

Yes, sir. A savings account or a checking account?

بله، آقا. یک حساب پس‌انداز یا یک حساب جاری؟

 • sirsirsɜrآقا، قربان
 • savings accountsavings accountˈseɪvɪŋz əˈkaʊntحساب پس‌انداز، حساب سرمایه‌گذاری، حسابی که به پول‌های درون آن سود تعلق می‌گیرد
 • checking accountˈʧɛkɪŋ əˈkaʊntحساب جاری، حسابی که دسته چک دارد و هر وقت بخواهیم می‌توانیم با استفاده از چک از آن پول برداشت کنیم

A savings account.

یک حساب پس‌انداز.

And how much do you want to deposit?

و می‌خواهید چه مقدار سپرده‌گذاری کنید؟

 • depositdepositdəˈpɑzɪtگذاشتن، قرار دادن، واریز کردن، سپردن

I’d like to start with 4000 dollars.

مایلم با ۴۰۰۰ دلار شروع کنم.

 • startstartstɑrtشروع کردن، آغاز کردن

Ok, sir. Fill out the deposit slip, please.

بسیار خب، آقا. لطفاً فیش واریز را پر کنید.

 • fill outfɪl aʊtپر کردن فرم یا پرسشنامه
 • slipslipslɪpتکه کاغذ
 • deposit slipdəˈpɑzɪt slɪpفیش واریز، فرم واریز

Sure. By the way, what’s the rate of interest?

البته. راستی، نرخ سود چقدر است؟

 • suresureʃʊrمسلماً، حتماً، قطعاً، البته
 • by the wayby the waybaɪ ðə weɪراستی، وقتی می‌خواهیم چیزی بگوییم که به موضوع قبلی ارتباط ندارد از این اصطلاح استفاده می‌کنیم
 • rateratereɪtنرخ
 • interestinterestˈɪntrəstسود، بهره، ربح
 • rate of interestrate of interestreɪt ʌv ˈɪntrəstنرخ بهره، نرخ سود

Two and a half percent.

دو و نیم درصد.

 • halfhalfhæfنیم، نصف
 • percentpercentpərˈsɛntدرصد

برای دانلود خلاصه (سامری) و سوال از متن این درس اینجا کلیک کنید

اگر ما را لایق حمایت می‌دانید، اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *