معنی سطر به سطر متن دیالوگ یونیت۴ ترم Pre 2

A Phone Call at a Hotel

یک تماس تلفنی در هتل

A guest is calling the front desk of a hotel to ask for the things that she needs.

یک مهمان برای درخواست کردن چیزهایی که لازم دارد، در حال تماس گرفتن با میز پذیرش یک هتل است.

  • front deskfrʌnt dɛskمیز پذیرش هتل

Front desk. May I help you?

میز پذیرش. ‌می‌توانم کمکتان کنم؟

Hello. This is Room 211. Could I Please have a hair dryer?

سلام. این اتاق ۲۱۱ است. می‌توانم لطفاً یک سشوار داشته باشم؟

  • dryerdryerˈdraɪərخشک‌کن
  • hair dryerhɛr ˈdraɪərسشوار

Of course. We’ll send one right up.

البته. ما سریعاً یکی بالا خواهیم فرستاد.

  • rightrightraɪtفوراً، سریعاً

Oh, good. Thanks. And could I have some extra towels, too?

اوه، خوب است. ممنونم. و می‌توانم چند حوله‌ی اضافی نیز داشته باشم؟

  • extraextraˈɛkstrəاضافی
  • toweltowelˈtaʊəlحوله

Sure. We’ll send some up with the hair dryer.

حتماً. ما مقداری (حوله) همراه سشوار بالا خواهیم فرستاد.

Great. Oh! And could I have some bottled water?

عالی. اوه! و می‌توانم تعدادی بطری آب داشته باشم؟

  • bottledˈbɑtəldدر بطری ریخته شده
  • bottled waterˈbɑtəld ˈwɔtərبطری آب

I'm sorry ma'am. We don't have any. But you can get some at the shops in the lobby.

متأسفم خانم. ما هیچ (بطری آبی) نداریم. اما شما می‌توانید مقداری (بطری آب) از فروشگاه‌های داخل لابی بگیرید.

  • ma'amma'ammæmبرای صدا زدن مؤدبانه‌ی خانم‌ها به کار می‌رود
  • lobbylobbyˈlɑbiلابی، سالن هتل، سالن انتظار

Ok. Thank you.

بسیار خب. متشکرم.

برای دانلود خلاصه (سامری) و سوال از متن این درس اینجا کلیک کنید

اگر ما را لایق حمایت می‌دانید، اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *