ترجمه دیالوگ درس سوم Pre 2

Driving lessons

درس‌های رانندگی

Willy is teaching Lynn how to drive.

ویلی دارد به لین می‌آموزد که چگونه رانندگی کند.

  • teachteachtiʧدرس دادن، یاد دادن، آموزش دادن

Lynn, fasten your seat belt, please.

لین لطفا کمربند ایمنی‌ات را ببند.

  • fastenfastenˈfæsənبستن، محکم کردن، سفت کردن
  • seatseatsitصندلی
  • beltbeltbɛltکمربند، بند
  • seat beltsit bɛltکمربند ایمنی

Sorry. I didn't hear you. What did you say?

ببخشید. من (صدای) تو را نشیدم. چه گفتی؟

I told you to fasten your seat belt.

به تو گفتم کمربند ایمنی‌ات را ببند.

Oh, thank you for telling me.

اوه. به خاطر گفتن (آن) به من از تو ممنونم که.

And can you roll up your window?

و می‌توانی شیشه را بالا بکشی؟

  • roll up the car windowroʊl ʌp ðə kɑr ˈwɪndoʊشیشه‌ی ماشین را بالا کشیدن

Sure.

حتماً.

Hey! What are you doing? Don't take your hands off the wheel.

هی! داری چکار می‌کنی؟ دست‌هایت را از فرمان برندار.

  • wheelwheelwilفرمان ماشین

You told me to close the window!

تو به من گفتی پنجره را ببندم.

Yeah, but I also wanted you to keep your eyes on the road.

بله. اما من همچنین به تو گفتم چشمت به جاده باشد.

  • alsoalsoˈɔlsoʊهمچنین
  • roadroadroʊdجاده، راه، خیابان

برای دانلود خلاصه (سامری) و سوال از متن این درس اینجا کلیک کنید

اگر ما را لایق حمایت می‌دانید، اینجا کلیک کنید

یک دیدگاه

  1. thank ya for ur effort

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *