ترجمه دیالوگ درس سوم Pre 2

Driving lessons

درس‌های رانندگی

Willy is teaching Lynn how to drive.

ویلی دارد به لین می‌آموزد که چگونه رانندگی کند.

  • teach: درس دادن، یاد دادن، آموزش دادن

Lynn, fasten your seat belt, please.

لین لطفا کمربند ایمنی‌ات را ببند.

  • fasten: بستن، محکم کردن، سفت کردن
  • seat: صندلی
  • belt: کمربند، بند
  • seat belt: کمربند ایمنی

Sorry. I didn't hear you. What did you say?

ببخشید. من (صدای) تو را نشیدم. چه گفتی؟

I told you to fasten your seat belt.

به تو گفتم کمربند ایمنی‌ات را ببند.

Oh, thank you for telling me.

اوه. به خاطر گفتن (آن) به من از تو ممنونم که.

And can you roll up your window?

و می‌توانی شیشه را بالا بکشی؟

  • roll up the car window: شیشه‌ی ماشین را بالا کشیدن

Sure.

حتماً.

Hey! What are you doing? Don't take your hands off the wheel.

هی! داری چکار می‌کنی؟ دست‌هایت را از فرمان برندار.

  • wheel: فرمان ماشین

You told me to close the window!

تو به من گفتی پنجره را ببندم.

Yeah, but I also wanted you to keep your eyes on the road.

بله. اما من همچنین به تو گفتم چشمت به جاده باشد.

  • also: همچنین
  • road: جاده، راه، خیابان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *