معنی فارسی متن ریدینگ درس ۸ پری ۱

At the Doctor's Clinic

در کلینیک پزشک

 • clinicclinicˈklɪnɪkدرمانگاه، کلینیک

Last week, I wasn't feeling very well.

هفته‌ی پیش، حال خیلی خوبی نداشتم.

 • lastlastlæstقبل، قبلی، گذشته، پیش، اخیر
 • feel wellfil wɛlخوب بودن، رو به راه بودن، تندرست بودن، حال کسی خوب بودن

So I thought I should go and see Dr. Watson.

بنابراین فکر کردم که باید بروم و دکتر واتسون را ببینم.

 • thought (the past tens of Think)θɔtفکر کردن، گمان کردن

He is a well-known doctor in our neighborhood.

او یک پزشک سرشناس در محله‌ی ماست.

 • well-knownwell-knownwɛl-noʊnسرشناس، مشهور، شناخته‌شده
 • neighborhoodneighborhoodˈneɪbərˌhʊdناحیه، منطقه، محل، محله؛ حوالی، اطراف، دور و بر

Since there were already a few people in his waiting room, I sat and waited for my turn.

از آنجا که از قبل چند نفر در اتاق انتظار بودند، من نشستم و منتظر نوبتم شدم.

 • sincesincesɪnsچون، زیرا، از آنجا که، نظر به این که، چون که
 • alreadyalreadyɔlˈrɛdiتا آن موقع، پیش از این، از قبل، از پیش
 • waitwaitweɪtمنتظر ماندن، صبر کردن
 • waiting roomwaiting roomˈweɪtɪŋ rumاتاق انتظار، سالن انتظار
 • sat (the past tense of Seat)sætنشستن
 • turnturntɜrnنوبت

After a while, the nurse opened the inner door and called me in.

پس از مدتی، پرستار در داخلی را باز کرد و مرا صدا زد.

 • whilewhilewaɪlمدت، زمان
 • nursenursenɜrsپرستار
 • innerinnerˈɪnərداخلی، درونی
 • call incall inkɔl ɪnصدا کردن، فراخواندن، احضار کردن

Dr. Watson looked very professional in his white uniform.

دکتر واتسون در لباس فرم سفیدش خیلی حرفه‌ای به نظر می‌رسید.

 • looklooklʊkبه نظر رسیدن
 • professionalprofessionalprəˈfɛʃənəlحرفه‌ای، کارکشته، باتجربه
 • uniformuniformˈjunəˌfɔrmلباس فرم، یونیفرم، لباس متحدالشکل

He asked me to sit down and began his questions.

او از من خواست بنشینم و سؤالاتش را شروع کرد.

 • askaskæskدرخواست کردن، تقاضا کردن، خواهش کردن، خواستن
 • began (the Past tens of Begin)bɪˈgænشروع کردن، آغاز کردن

“Now, what's the matter son?”

«حالا موضوع چیست پسرم؟»

 • mattermatterˈmætərموضوع، مسئله، مشکل
 • what's the matter؟wʌts ðə ˈmætər؟مسئله چیست؟، موضوع از چه قرار است؟
 • sonsonsʌnپسر جان (در هنگام خطاب کردن)، پسرم، جوان

I explained I had a little pain in my chest, and that I felt tired all the time.

من توضیح دادم که درد کمی در قفسه‌ی سینه‌ام دارم و همیشه احساس خستگی می‌کنم.

 • explainexplainɪkˈspleɪnتوضیح دادن، شرح دادن
 • painpainpeɪnدرد
 • chestchestʧɛstسینه، قفسه‌ی سینه
 • tiredtiredˈtaɪərdخسته
 • all the timeall the timeɔl ðə taɪmتمام مدت، همیشه، دائماً، مدام، پیوسته

After asking me a few other questions, the doctor checked my pulse and listened to my heart.

بعد از پرسیدن چند سؤال دیگر، دکتر نبضم را بررسی کرد و به (صدای) قلبم گوش داد.

 • checkcheckʧɛkبررسی کردن، کنترل کردن، سنجیدن
 • pulsepulsepʌlsضربان، تپش، نبض

Then he checked my blood pressure and took my temperature.

سپس فشار خونم را کنترل کرد و دمای بدنم را (اندازه) گرفت.

 • bloodbloodblʌdخون
 • pressurepressureˈprɛʃərفشار
 • temperaturetemperatureˈtɛmprəʧərدما، دمای بدن، تب

He was quiet and very calm during the examination while I was getting more and more anxious.

او در طول معاینه ساکت و بسیار آرام بود در حالی که من داشتم بیشتر و بیشتر مضطرب می‌شدم .

 • quietquietˈkwaɪətساکت، خاموش؛ آرام
 • calmcalmkɑmآرام، ساکت
 • duringduringˈdʊrɪŋدر زمان، در طول، در طی
 • examinationexaminationɪgˌzæməˈneɪʃənمعاینه
 • whilewhilewaɪlدر حالی که، حال آن که، ولی، اما
 • anxiousanxiousˈæŋkʃəsدلواپس، نگران، مضطرب، بی‌قرار

He finally finished examining me and went back to his desk.

او نهایتاً معاینه کردن من را تمام کرد و به پشت میزش برگشت.

 • finallyfinallyˈfaɪnəliدر نهایت، نهایتاً
 • finishfinishˈfɪnɪʃتمام کردن، به پایان رساندن
 • examineexamineɪgˈzæmɪnمعاینه کردن

“Have you been very busy recently?” he asked.

او پرسید: «آیا این اواخر خیلی پرمشغله بوده‌ای؟»

 • busybusyˈbɪziمشغول، گرفتار، پرمشغله
 • recentlyrecentlyˈrisəntliاخیراً، در این اواخر، به تازگی، جدیداً

“Yes, I have had a lot of work at the office for the last few months,” I replied,

من پاسخ دادم «بله، در چند ماه گذشته در اداره خیلی کار داشته‌ام.»

 • replyreplyrɪˈplaɪجواب دادن، پاسخ دادن

“but doctor, I have tried to stay healthy by going mountain climbing every weekend,” I added.

من اضافه کردم «اما دکتر، من تلاش کردم که با رفتن به کوهنوردی در آخر هر هفته، سالم بمانم.»

 • healthyhealthyˈhɛlθiسالم، تندرست
 • mountainmountainˈmaʊntənکوه
 • climbclimbklaɪmبالا رفتن، صعود کردن
 • mountain climbingˈmaʊntən ˈklaɪmɪŋکوهنودری
 • addaddædاضافه کردن، افزودن

The doctor smiled and said that I was run-down for all the intensive activity.

دکتر لبخند زد و گفت که من به خاطر همه‌ی آن فعالیت‌های فشرده، خسته‌ام.

 • smilesmilesmaɪlلبخند زدن، تبسم کردن
 • run-downrun-downˈrʌnˈdaʊnخسته، مریض‌احوال، ناخوش
 • intensiveintensiveɪnˈtɛnsɪvفشرده، متمرکز
 • activityactivityækˈtɪvətiفعالیت

He then advised me to take a couple of days off and rest.

او سفارش کرد که یکی دو روز مرخصی بگیرم و استراحت کنم.

 • adviseadviseædˈvaɪzتوصیه کردن، نصیحت کردن، سفارش کردن؛ تجویز کردن
 • take offtake offteɪk ɔfمرخصی گرفتن
 • a couple ofə ˈkʌpəl ʌvچند تا، یکی دو تا
 • restrestrɛstاستراحت کردن، آسودن

“That's all you need to do,” he said.

او گفت «این همه‌ی چیزی است که لازم است انجام دهی».

I thanked the doctor and left the clinic feeling quite cheerful.

از دکتر تشکر کردم و در حالی که کاملاً خوشحال بودم درمانگاه را ترک کردم.

 • thankthankθæŋkتشکر کردن، سپاسگزاری کردن، قدردانی کردن
 • quitequitekwaɪtکاملاً
 • cheerfulcheerfulˈʧɪrfəlشاد، خوشحال، بشّاش، سرحال

برای دانلود خلاصه (سامری) و سوال از متن این درس اینجا کلیک کنید

اگر ما را لایق حمایت می‌دانید، اینجا کلیک کنید

۵ دیدگاه

 1. سلام. از کمک شما خیلیییی سپاسگزارم….واقعا ممنون از سایت خوبتون

 2. سلام ببخشید میشه سامری هم رایگان کنید .

 3. ممنون از همه ی تلاشاتون و این همه وقتی که برای این مجموعه ی عظیم صرف کردین.

 4. سلام ممنونم از زحماتتون لطفا بخش های دیگه ای رو هم رایگان کنید!
  بیشتر بخش ها پولی اند که دسترسی شون سخت تره و همه اینها برای فعالیت و بهتر شدن درس دانش اموزه!
  متشکرم.

 5. عاااااااالیه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *