ترجمه فارسی متن Reading یونیت ۴ ترم Pre 1

It Might work for you

ممکن است برای شما کار کند

Very often, we have small medical problems that aren't serious enough to require a visit to the doctor's office.

اغلب اوقات ما مشکلات پزشکی کوچکی داریم که که به اندازه کافی جدی نیستند که یک ملاقات به مطب دکتر نیاز داشته باشد.

 • medicalmedicalˈmɛdəkəlپزشکی
 • seriousseriousˈsɪriəsجدی، مهم
 • enoughenoughɪˈnʌfکافی
 • requirerequireˌriˈkwaɪərنیاز داشتن،‌ لازم بودن، مستلزم بودن

We can often take care of problems such as a sore throat, a stomachache, or a stuffy nose with over-the-counter medicines available on drugstore shelves.

اغلب ما می‌توانیم از مشکلاتی از قبیل گلودرد، دل‌درد، یا بینی گرفته با داروهای بدون نسخه موجود در قفسه‌های داروخانه‌ها مراقبت کنیم.

 • take careteɪk kɛrمراقبت کردن
 • such assuch assʌʧ æzمثل، از قبیل
 • sore throatsore throatsɔr θroʊtگلو درد
 • stomachachestomachacheˈstʌməkˌeɪkدل‌درد، معده‌درد
 • stuffystuffyˈstʌfiگرفته، کیپ
 • over-the-counterover-the-counterˈoʊvər-ðə-ˈkaʊntərداروی بدون نیاز به نسخه
 • medicinemedicineˈmɛdəsənدارو
 • drugstoredrugstoreˈdrʌgˌstɔrداروخانه
 • shelves (the plural of Shelf)ʃɛlvzقفسه، طاقچه

However, many people prefer to treat minor medical problems with home remedies.

با وجود این خیلی از مردم ترجیح می‌دهند که مشکلات جزئی پزشکی را با داروهای خانگی درمان کنند.

 • preferpreferprəˈfɜrترجیح دادن
 • treattreattritدرمان کردن
 • minorminorˈmaɪnərجزئی
 • remedyremedyˈrɛmədiدارو و درمان خانگی برای بیماری‌هایی که جدی نیستند

These solutions vary from country to country, from family to family, and even from person to person.

این راه حل‌ها از کشور به کشور، از خانواده به خانواده، و حتی از شخص به شخص متفاوت است.

 • solutionsolutionsəˈluʃənراه حل، چاره
 • varyvaryˈvɛriمتنوع بودن،‌ فرق داشتن، تفاوت داشتن

For a sore throat, it's certainly easy to stop by a local drugstore and pick up a pack of lozenges.

برای یک گلودرد، قطعاً آسان است که جلوی یک داروخانه‌ی محلی بایستیم و یک بسته آبنبات دارویی بگیریم.

 • certainlycertainlyˈsɜrtənliقطعاً
 • locallocalˈloʊkəlمحلی
 • pick uppick uppɪk ʌpبرداشتن، گرفتن
 • packpackpækبسته
 • lozengelozengeˈlɔzənʤآبنباتی که شامل دارو است، آبنبات دارویی

But some people prefer to make special drinks, such as warm milk with honey, or lemon juice and honey.

ولی برخی مردم ترجیح می‌دهند که نوشیدنی‌های خاصی درست کنند، مثل شیر گرم با عسل، یا آبلیمو و عسل.

 • specialspecialˈspɛʃəlمخصوص، خاص
 • honeyhoneyˈhʌniعسل
 • lemonlemonˈlɛmənلیمو
 • juicejuiceʤusآبمیوه، عصاره

Other people like to gargle with warm salt water.

مردم دیگر دوست دارند که با آب نمک گرم غرغره کنند.

 • garglegarglegargleغرغره کردن، گلوشویی کردن، انتهای گلو را با آرام دمیدن در مایعی که در دهان ریخته‌ایم شستن
 • saltsaltsɔltنمک

It is possible to treat stomachaches with antacids that are available at local drugstores, but many people first try drinking soda to settle their stomachs.

درمان کردن دل‌دردها با با داروهای ضد اسید که در داروخانه‌های محلی موجود است امکانپذیر است، ولی خیلی از مردم ابتدا جوش شیرین را امتحان می‌کنند معده‌شان را آرام کند.

 • antacidantacidænˈtæsədضد اسید، داروی ضد ترشی معده
 • availableavailableəˈveɪləbəlموجود، در دسترس
 • trytrytraɪامتحان کردن، استفاده کردن از چیزی برای این که بدانیم مفید هست یا نه
 • sodasodaˈsoʊdəجوش شیرین
 • settlesettleˈsɛtəlتسکین دادن،‌ آرام کردن
 • stomachstomachˈstʌməkمعده، شکم

Another more natural remedy is peppermint tea.

یک درمان طبیعی دیگر چای نعنا است.

In addition to the various cold medicines available, many people treat their colds by having a bowl of homemade chicken soup.

علاوه بر داروهای مختلف سرماخوردگی موجود، خیلی از مردم سرماخوردگیشان را با خوردن یک کاسه سوپ مرغ خانگی درمان می کنند.

 • In additionɪn əˈdɪʃənعلاوه بر
 • variousvariousˈvɛriəsمختلف، متفاوت
 • coldcoldkoʊldسرماخوردگی
 • bowlbowlboʊlکاسه، پیاله
 • homemadehomemadeˈhoʊmˈmeɪdخانگی

Others like to drink hot water with lemon and honey before they go to bed.

سایرین دوست دارند که قبل از اینکه به رختخواب بروند آب جوش با لیمو و عسل بنوشند.

Many books offer helpful suggestions for the treatment of minor medical problems at home and provide useful information about first aid procedure.

کتاب‌های زیادی پیشنهادهای مفیدی برای درمان مشکلات پزشکی جزئی در خانه پیشنهاد می‌دهند و اطلاعات مفیدی درباره‌ی روند کمک‌های اولیه ارائه می‌دهند.

 • offerofferˈɔfərپیشنهاد دادن
 • helpfulhelpfulˈhɛlpfəlمفید
 • suggestionsuggestionsəgˈʤɛsʧənپیشنهاد
 • treatmenttreatmentˈtritməntدرمان
 • provideprovideprəˈvaɪdفراهم کردن، ارائه دادن
 • usefulusefulˈjusfəlمفید، کاربردی
 • first aidfirst aidfɜrst eɪdکمک‌های اولیه
 • procedureprocedureprəˈsiʤərروند، رویّه

Modern medicine has progressed greatly in the past few years, but there are still times when it's very convenient to rely on good old home remedies.

پزشکی مدرن در چندین سال اخیر خیلی پیشرفت کرده است، ولی هنوز وقتهایی هست که اعتماد کردن به درمان‌های قدیمی خیلی راحت باشد.

 • ModernModernˈmɑdərnامروزی، مدرن
 • progressprogressˈprɑˌgrɛsپیشرفت کردن، ترقی کردن
 • greatlygreatlyˈgreɪtliخیلی، تا حد زیادی
 • convenientconvenientkənˈvinjəntراحت، مناسب
 • rely onrely onrɪˈlaɪ ɑnاعتماد کردن، تکیه کردن

برای دانلود خلاصه (سامری) و سوال از متن این درس اینجا کلیک کنید

اگر ما را لایق حمایت می‌دانید، اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *