ترجمه متن Reading یونیت دوم Pre1

Conserving the World's Natural Resources

حفظ کردن منابع طبیعی جهان

 • Conserve: حفظ کردن، از صدمه محفوظ داشتن
 • Natural: طبیعی
 • Resource: منبع

In the decade of the 1970s, The United Nations organized several important meetings on the human environment to study a very serious problem.

در دهه‌ی ۱۹۷۰، سازمان ملل متحد، چندین جلسه‌ی مهم درباره محیط زیست انسان برگزار کرد تا مشکلاتی بسیار جدی را بررسی کند.

 • decade: دهه
 • The United Nations: سازمان ملل متحد
 • organize: ترتیب دادن، برگزار کردن
 • meeting: جلسه، دیدار،‌ نشست
 • environment: محیط، اطراف، محیط زیست
 • study: بررسی کردن، مطالعه کردن

We humans are destroying the world around us.

ما انسان‌ها در حال تخریب جهان پیرامون خود هستیم.

 • human: انسان
 • destroy: خراب کردن، تخریب کردن
 • around: اطراف، پیرامون

We are using up all of our natural resources.

ما داریم همه منابع طبیعی‌مان را تمام می‌کنیم.

 • use up: تا آخر استفاده کردن، تمام کردن

We must learn to conserve them, or life will be very bad for our children and our grandchildren.

ما باید یاد بگیریم که آنان را حفظ کنیم، در غیر این صورت زندگی برای فرزندانمان و نوه‌هایمان بسیار بد خواهد شد.

 • grandchildren: نوه‌ها

There are several major parts to this problem.

چند بخش اصلی درباره این مشکل وجود دارد.

 • major: اصلی، عمده، بزرگ

1. Population.

1. جمعیت

Most problems of the environment come from population growth.

بیشتر مشکلات محیط زیست از رشد جمعیت منشا می‌گیرند.

 • growth: رشد

In 1700 there were 625 million people in the world. In 1900 there were 1.6 billion, in 1950 2.5 billion, in 1980 4.4 billion, and in the year 2000 about 6 billion.

در سال ۱۷۰۰ ، ۶۲۵ میلیون نفر در جهان وجود داشت. در سال ۱۹۰۰، ۱٫۶ میلیارد، در سال ۱۹۵۰، ۲٫۵ میلیارد، در ۱۹۸۰، ۴.۴ میلیارد، و در سال ۲۰۰۰ حدود ۶ میلیارد نفر در جهان وجود داشت.

 • million: میلیون
 • billion: میلیارد

More people need more water, more food, more wood, and more petroleum.

افراد بیشتر به آب بیشتر، غذای بیشتر ،چوب بیشتر و نفت بیشتری نیاز دارند.

 • petroleum: نفت خام

2. Distribution.

2. توزیع

Scientists say there is enough water in the world for everyone, but some countries have a lot of water and some have only a little.

دانشمندان می‌گویند که در جهان آب کافی برای همه وجود دارد، ولی بعضی کشورها مقدار زیادی آب دارند و بعضی فقط کمی دارند.

Some areas get all their rain during one season, and the rest of the year is dry.

بعضی مناطق همه‌ی بارانشان را در یک فصل دریافت می‌کنند، و بقیه‌ی سال خشک است.

 • area: منطقه، ناحیه
 • during: در طول، طی
 • season: فصل
 • rest: مابقی، باقیمانده، بقیه
 • dry: خشک

3. Petroleum.

3. نفت

We are using up the world’s petroleum.

ما داریم نفت جهان را به اتمام می رسانیم.

We use it in our cars and to heat our buildings in winter.

ما از آن در خودروهایمان و برای گرم کردن ساختمان‌هایمان در زمستان استفاده می‌کنیم.

 • heat: گرم کردن، گرما دادن
 • building: ساختمان
 • winter: زمستان

Farmers may use petrochemicals to make the soil rich.

کشاورزان ممکن است از مواد پتروشیمیایی استفاده کنند تا خاک را غنی سازند.

 • Farmer: کشاورز
 • petrochemical: ماده‌ی پتروشیمی
 • soil: خاک
 • rich: غنی

They may use them to kill insects that eat plants.

آنها ممکن است از آن‌ها استفاده کنند تا حشراتی را که گیاهان را می‌خورند، بکشند.

 • kill: کشتن
 • insect: حشره
 • plant: گیاه

These chemicals go into rivers and lakes and kill the fish there.

این مواد شیمیایی به رودها و دریاچه‌ها می‌روند و ماهی‌های آنجا را می‌کشند.

 • chemicals: ماده‌ی شیمیایی
 • river: رودخانه
 • lake: دریاچه

Thousands of people also die from these chemicals every year.

هر سال هزاران نفر از مردم هم به خاطر این مواد شیمیایی می‌میرند.

 • Thousands: هزاران
 • die: مردن

Chemicals also go into the air and pollute it.

همچنین مواد شیمیایی به هوا می روند و آن را آلوده می سازند.

 • pollute: آلوده کردن

Winds carry this polluted air to other countries and other continents.

بادها این هوای آلوده را به کشورهای دیگر و قاره‌های دیگر حمل می کنند.

 • Wind: باد
 • carry: حمل کردن
 • continent: قاره

We now have the information and the ability to solve these huge problems.

ما اکنون آگاهی و توانایی برای حل این مشکلات بزرگ را داریم.

 • information: معلومات، اطلاعات، آگاهی
 • ability: توانایی
 • huge: بزرگ، کلان

However, this is not a problem for one country or one area of the world.

اگرچه، این مشکلی برای یک کشور یا یک منطقه از جهان نیست.

It is a problem for all humans.

این یک مشکل برای همه‌ی انسان‌هاست.

The people and the nations of the world must work together to conserve the world's resources.

مردم و ملت‌های جهان باید با یکدیگر کار کنند تا منابع طبیعی را حفظ کنند.

 • nation: ملت، امت
 • together: با هم،‌ دسته‌جمعی، با یکدیگر

No one controls the future, but we all help make it.

هیچ کس آینده را کنترل نمی‌کند، ولی ما همه کمک می‌کنیم تا آن (آینده) را بسازیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *