ترجمه متن دیالوگ یونیت ۶ ترم پری۱

Under Warranty

تحت ضمانتنامه

Mrs. Kidmanʼs vacuum cleaner does not work.

جاروبرقی خانم کیدمن کار نمی‌کند.

Is there anything I can help you with?

چیزی هست که من بتوانم درباره‌اش به شما کمک کنم؟

Yes, please. My vacuum cleaner is broken.

بله، لطفاً. جاروبرقی من خراب است.

 • brokenbrokenˈbroʊkənخراب، از کار افتاده

OK. What’s wrong with it?

خب. مشکلش چیست؟

The problem is it won't start.

مشکل این است که روشن نمی‌شود.

 • startstartstɑrtشروع به کار کردن، روشن شدن

Let me take a look… Oh, here, you need a new switch.

بگذار نگاهی بیندازم... اوه، اینجا، شما یک کلید جدید لازم دارید.

 • switchswitchswɪʧکلید برق، دکمه، سوئیچ

Looks like there is no need to leave it here.

به نظر می‌رسد لازم نیست آن را اینجا بگذارم.

 • look likelʊk laɪkبه نظر رسیدن
 • leaveleavelivرها کردن، گذاشتن

No, you can wait here. And how long have you had it?

نه، شما می‌توانید اینجا منتظر بمانید. و چه مدتی است که آن را دارید؟

 • waitwaitweɪtمنتظر ماندن، صبر کردن
 • how longhaʊ lɔŋچه مدت، چند وقت

I've had it since February, I guess.

من آن را از فوریه دارم، گمان میکنم.

 • sincesincesɪnsاز، از زمان
 • guessguessgɛsحدس زدن، گمان کردن

So the repair won't cost you anything. It’s still under warranty.

بنابراین تعمیر برای شما هیچ هزینه‌ای ندارد. آن هنوز تحت ضمانتنامه است.

 • repairrepairrɪˈpɛrتعمیر
 • costcostkɑstهزینه داشتن، ارزیدن
 • stillstillstɪlهنوز
 • warrantywarrantyˈwɔrəntiضمانتنامه

برای دانلود خلاصه (سامری) و سوال از متن این درس اینجا کلیک کنید

اگر ما را لایق حمایت می‌دانید، اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *