ترجمه متن دیالوگ درس ۴ ترم پری ۱

Failure is Not the End

شکست پایان (کار) نیست

 • FailureFailureˈfeɪljərشکست، عدم موفقیت، درماندگی

Carol has an exam today and she feels awfully anxious.

کارول امروز امتحان دارد و خیلی دلواپس است.

 • awfullyawfullyˈɑfliخیلی، به شدت
 • anxiousanxiousˈæŋkʃəsدلواپس، بیمناک

You know, Amy? I didn't sleep a wink last night. I'm afraid I might fail.

میدانی امی؟ دیشب پلک روی هم نگذاشتم. می‌ترسم مردود بشوم.

 • not sleep a winknot sleep a winknɑt slip ə wɪŋkچشم روی هم نگذاشتن، اصلاً‌ نخوابیدن
 • afraidafraidəˈfreɪdهراسان، ترسیده
 • failfailfeɪlموفق نشدن، قبول نشدن، رد شدن، مردود شدن

Don't be silly, Carol. Worrying won’t help.

احمق نباش کارول. نگران بودن کمکی نخواهد کرد.

 • sillysillyˈsɪliاحمق، نادان
 • worryworryˈwɜriنگران بودن

That's easy for you to say, but I do worry.

گفتنش برای تو ساده است، ولی من نگرانم.

 • easyeasyˈiziآسان، ساده

Well, in the first place, you should try to do your best.

بسیار خب، در وهله‌ی اول، تو باید سعی کنی که نهایت تلاشت را بکنی.

 • in the first placein the first placeɪn ðə fɜrst pleɪsدر وهله‌ی اول، در ابتدا
 • do one’s bestdu wʌnz bɛstنهایت تلاش خود را کردن

But What if I do my best and still fail?

ولی اگر من نهایت تلاش خود را کردم و هنوز هم مردود شدم چه؟

Failure is not the end. That’s how you ought to think about it.

شکست پایان (کار) نیست. این است که چطور باید درباره‌اش فکر کنی.

 • ought toɔt tuباید

I don’t see it that way and I’m worried to death.

من اینطوری به آن نگاه نمی‌کنم و تا حد مرگ نگرانم.

 • to deathto deathtu dɛθبسیار زیاد، تا حد مرگ

You must learn from your mistakes, Carol. That’s how to become wise.

تو باید از اشتباهانت بیاموزی، کارول. این روش خردمند شدن است.

 • mistakemistakemɪsˈteɪkاشتباه، خطا، سهو
 • wisewisewaɪzعاقل، دانا، خردمند

برای دانلود خلاصه (سامری) و سوال از متن این درس اینجا کلیک کنید

اگر ما را لایق حمایت می‌دانید، اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *