ترجمه فارسی متن Dialog درس ۳ ترم پری1

At a Hotel

در یک هتل

Mr. Harris plans to stay at a hotel during his visit to London.

آقای هریس قصد دارد که در مدت سفر به لندن در هتل اقامت کند.

 • planplanplænبرنامه‌ریزی کردن، قصد انجام کاری را داشتن
 • duringduringˈdʊrɪŋدر طول، در مدت
 • visitvisitˈvɪzətسفر، دیدار

Could I have a room for one night?

آیا می توانم یک اتاق برای یک شب داشته باشم؟

A single room or a double room?

اتاق یک تخته یا دو تخته؟

 • singlesingleˈsɪŋgəlتکی، تک‌نفره
 • doubledoubleˈdʌbəlدوتایی، دونفره

Single, please. And what are your rates?

یک تخته، لطفا. و قیمت‌ها چگونه‌اند؟

 • rateratereɪtنرخ، قیمت مصوب

Forty dollars for the room and breakfast. Would you like an evening meal?

چهل دلار برای اتاق و صبحانه، آیا وعده‌ی عصرانه می‌خواهید؟

 • mealmealmilوعده‌ی غذایی

No, thanks. Just breakfast. Can I pay by credit card?

نه ممنون، فقط صبحانه. آیا می‌توانم با کارت اعتباری پرداخت کنم؟

 • creditcreditˈkrɛdətاعتبار
 • credit cardcredit cardˈkrɛdət kɑrdکارت اعتباری

Yes, of course. Will you sign the register, please?

بله، حتما. لطفا فرم ثبت نام را امضا می‌کنید؟

 • signsignsaɪnامضا کردن
 • registerregisterˈrɛʤɪstərفرم ثبت‌نام

Sure. And is there anybody to carry my baggage?

بله، و آیا کسی هست که چمدان‌های من را حمل کند؟

 • carrycarryˈkæriحمل کردن
 • baggagebaggageˈbægəʤبار و بنه همراه مسافر، چمدان

Certainly. Here’s your key, and I hope you’ll enjoy your stay.

حتما، این کلید شماست، و من امیدوارم از اقامتتان لذت ببرید.

 • CertainlyCertainlyˈsɜrtənliقطعاً، مطمئناً، حتماً
 • enjoyenjoyɛnˈʤɔɪلذت بردن
اگر ما را لایق حمایت می‌دانید، اینجا کلیک کنید

یک دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *