ترجمه دیالوگ درس اول PRE 1

At the Eye Specialist’s

پیش چشم پزشک

 • Eye Specialist: متخصص چشم، چشم‌پزشک

Harry’s left eye hurts badly.

چشم چپ هری به شدت درد می کند.

 • hurt: درد داشتن در قسمتی از بدن
 • badly: به طور بدی، با شدت زیاد

He’s at the eye specialist’s talking to the receptionist.

او در (مطب) چشم پزشک در حال صحبت کردن با منشی است.

 • receptionist: مسئول پذیرش، منشی

Good afternoon. Can I help you?

عصر بخیر. می توانم کمکتان کنم؟

Hello. I’m Harry Morgan. I have an appointment with Dr. Hunter.

سلام. من هری مورگان هستم. من یک وقت ملاقات با دکتر هانتر دارم.

Oh, yes, Mr. Morgan. Can I have your insurance card?

اوه، بله، آقای مورگان. می‌توانم کارت بیمه‌تان را داشته باشم؟

 • insurance: بیمه

Here you are.

بفرمایید.

Thank you. Please have a seat.

ممنونم. لطفا بنشینید.

 • have a seat: بنشین

Sorry ma’am. I really need to see the doctor right away.

ببخشید خانم، من واقعا نیاز دارم دکتر را همین حالا ببینم.

I’m afraid she’s busy at the moment.

متاسفم، او در حال حاضر سرش شلوغ است.

 • I’m afraid: متأسفم، اصطلاحی که وقتی می‌خواهیم چیزی بگوییم که ممکن است شنونده را ناراحت کند به کار می‌رود
 • busy: مشغول، شلوغ
 • at the moment: در این لحظه، در حال حاضر

But I have a sharp pain in my left eye and I feel dizzy.

ولی من درد شدیدی در چشم چپم دارم و احساس سرگیجه می کنم.

 • sharp pain: درد شدید، درد ناگهانی و شدید
 • dizzy: دارای حس سرگیجه

Well, let me see what I can do for you.

باشه، اجازه بدهید ببینم چه کار می توانم برایتان انجام دهم.

 • let: اجازه دادن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *