ترجمه سطر به سطر متن دیالوگ درس ۴ ترم Inter 3

Traffic Regulations

مقررات ترافیکی

 • RegulationRegulationˌrɛgjəˈleɪʃənقانون، مقررات

A traffic cop follows Paul and orders him to pull over.

یک پلیس راهنمایی و رانندگی پائول را دنبال می‌کند و به او دستور می‌دهد کنار بزند.

 • copcopkɑpپلیس، افسر پلیس
 • orderorderˈɔrdərفرمان دادن، فرمودن، دستور دادن
 • pull overpull overpʊl ˈoʊvərماشین را در کنار جاده متوقف کردن، کنار زدن

Why did you stop me, officer?

جناب افسر، چرا مرا متوقف کردید؟

You know why? You're driving without a front license plate.

می‌دانید چرا؟ شما بدون پلاک جلو رانندگی می‌کنید.

I’m sorry, it fell off. I haven’t time to have someone fix it.

من متأسفم، آن افتاده است. وقت نداشتم تا بدهم کسی که تعمیرش کند.

 • fell (the past tens of Fall)fɛlافتادن
 • offoffɔfهمراه فعل به کار می‌رود و معنی جدا شدن می‌دهد

Could I see your driver’s license, please?

می‌توانم گواهینامه‌ی رانندگی شما را ببینم، لطفاً؟

 • driver’s licenseˈdraɪvərz ˈlaɪsənsگواهینامه رانندگی

Well…er…it’s at home, I’m afraid.

خب... ا... در خانه است، متأسفم.

 • I’m afraidaɪm əˈfreɪdمتأسفم، اصطلاحی که وقتی می‌خواهیم حرفی بزنیم که شنونده را ناراحت می‌کند به کار می‌رود

Mmm. Your insurance? Is the car insured?

ممم... بیمه‌تان؟ ماشین بیمه شده است؟

 • insuranceinsuranceɪnˈʃʊrənsبیمه
 • insureinsureɪnˈʃʊrبیمه کردن

Yes, but I don’t have my insurance documents on me.

بله، ولی من مدارک بیمه را همراهم ندارم .

 • documentdocumentˈdɑkjəmɛntسند، مدرک

Then bring your license and documents to the police station within seven days.

پس گواهینامه و مدارکتان را طی هفت روز به کلانتری بیاورید.

 • police stationpolice stationpəˈlis ˈsteɪʃənکلانتری، مقر پلیس
 • withinwithinwɪˈðɪnدر طول، طی

(The traffic police tows the car away.)

پلیس راهنمایی و رانندگی ماشین را بکسل می‌کند.

 • towtowtoʊبکسل کردن

برای دانلود خلاصه (سامری) و سوال از متن این درس اینجا کلیک کنید

اگر ما را لایق حمایت می‌دانید، اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *