معنی فارسی متن دیالوگ درس هشتم اینتر۲

A Top Priority

یک اولویت اصلی

 • priorityprioritypraɪˈɔrətiاولویت
 • top prioritytɑp praɪˈɔrətiاولیت اصلی، مهمترین اولویت

Paula hasn’t finished her homework yet.

پائولا هنوز تکالیفش را تمام نکرده است.

She is nagging and comparing herself with her mother.

او دارد دائم نق می‌زند و خودش را با مادرش مقایسه می‌کند.

 • nagnagnægمرتب نق زدن، دائم غر زدن
 • comparecomparekəmˈpɛrمقایسه کردن

Did you use to have a lot of homework when you were at school, Mom?

مامان، آیا زمانی که در مدرسه بودی تکالیف زیادی داشتی؟

 • used tojuzd tuسابقه داشتن، برای بیان چیزی که در گذشته انجام می‌شده و الان دیگر ادامه ندارد به کار می‌رود

Yeah. And I had to do it in a foreign language.

آره. و من باید آن را به یک زبان خارجی انجام می‌دادم.

 • foreignforeignˈfɔrənخارجی، بیگانه

You used to live in Italy, didn’t you?

تو قبلاً در ایتالیا زندگی کردی، مگر نه؟

That's right. When I was your age, I also used to study about sixteen subjects.

درست است. وقتی من در سن تو بودم، همچنین شانزده تا درس را می‌خواندم.

 • ageageeɪʤسن
 • subjectsubjectˈsʌbʤɪktموضوع، مبحث، درس

Sixteen! Did you have time for anything else?

شانزده! آیا برای چیز دیگری وقت داشتی؟

Of course I did. It’s just a question of organizing, you know.

البته که داشتم. می‌دانی، مسئله برنامه‌ریزی است.

 • of courseʌv kɔrsالبته
 • it’s a question of sthɪts ə ˈkwɛsʧən ʌv sthمهم ترین واقعیت در این باره این است که، مسئله این است که
 • organizeorganizeˈɔrgəˌnaɪzمرتب کردن، منظم کردن، سازمان دادن، برنامه‌ریزی کردن

You’re right. I’d better get on with my homework, or I’ll never finish.

حق با توست. بهتر است به انجام تکالیفم ادامه بدهم، وگرنه هیچوقت تمام نخواهد شد.

 • had betterhad betterhæd ˈbɛtərبهتر است که
 • get on withget on withgɛt ɑn wɪðبه کاری ادامه دادن، کاری را دنبال کردن
 • ororɔrیا، وگرنه، در غیر این صورت

I'm glad you understand that.

خوشحالم که این را فهمیدی.

 • gladgladglædخوشحال، خرسند

برای دانلود خلاصه (سامری) و سوال از متن این درس اینجا کلیک کنید

اگر ما را لایق حمایت می‌دانید، اینجا کلیک کنید

یک دیدگاه

 1. خسته نباشین
  سایتتون فوق العاده اس
  و خیلی ب ادم کمک میکنه
  موفق باشین

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *