ترجمه کلمه های اینتر 1

ترجمه لغت های Inter 1‌ – درس ۷

ترجمه فارسی لغات و کلمه های جدید درس هفتم اینتر وان (Intermediate 1) در جدول زیر ارائه شده است. علاوه بر معنی فارسی می‌توانید نقش دستوری، تلفظ (فونتیک) و محل استرس کلمات را نیز مشاهده کنید. هر روز یک مطلب جدید در سایت قرار داده می‌شود و بنابراین به زودی لغات سایر یونیت‌ها نیز به طور کامل در سایت قرار خواهد گرفت. برای دسترسی به معنی کلمات سایر یونیت‌ها و حل ورک بوک می‌توانید از کادر «مطالب مرتبط» در انتهای این مطلب استفاده کنید. لغات و کلمه های سایر سطوح نیز از طریق دسته‌های موجود در سایت به راحتی قابل دسترسی‌اند.

ILI – Intermediate 1 – Vocabulary – Unit 7 – Meaning – Parts of Speech – Phonetic – Stress

ترجمه کلمات اینتر ۱ – درس ۷

baby
(verb)
/ˈbeɪbiː/
لوس کردن
basically
(adverb)
/ˈbeɪsɪkliː/
به طور کلی
bony
(adjective)
/ˈboʊniː/
(جنس) استخوانی
capacity
(noun)
/kəˈpæsətiː/
ظرفیت (جسمی، روحی)
constant
(adjective)
/ˈkɑnstənt/
ثابت
critical
(adjective)
/ˈkrɪtɪkəl/
منتقدانه، دقیق
cut off
(verb)
/ˈkʌt ˈɔf/
محروم کردن، قطع کردن
deadly
(adjective)
/ˈdɛdliː/
مرگبار
demanding
(adjective)
/dɪˈmændɪŋ/
طاقت‌فرسا، نیازمند توجه بسیار
dependent
(adjective)
/dɪˈpɛndənt/
وابسته
distinct
(adjective)
/dɪˈstɪŋkt/
مجزا
dominant
(adjective)
/ˈdɑmənənt/
غالب، مسلط
faint
(verb)
/ˈfeɪnt/
غش کردن
fault
(noun)
/ˈfɔlt/
تقصیر
govern
(verb)
/ˈgʌvərn/
تسلط داشتن، کنترل کردن
handle
(verb)
/ˈhændəl/
(از پس کاری دشوار) بر آمدن
hemisphere
(noun)
/ˈhɛməˌsfɪr/
نیمکره
involve
(verb)
/ɪnˈvɑlv/
شامل بودن
mighty
(adjective)
/ˈmaɪtiː/
نیرومند
murder
(noun)
/ˈmərdər/
قتل
mute
(adjective)
/ˈmjuːt/
(حرف) بی‌صدا، لال
Neanderthal
(adjective)
/niːˈændərˌtɔl/
وابسته به انسان وحشی و اولیه
paralysis
(noun)
/pəˈræləsəs/
فلجی
personality
(noun)
/ˌpərsəˈnælətiː/
اخلاق و خصوصیات شخص
pizzeria
(noun)
/ˌpiːtsəˈriːjə/
پیتزا فروشی
politics
(noun)
/ˈpɑləˌtɪks/
سیاست
primitive
(adjective)
/ˈprɪmətɪv/
نخستین، (انسان) اولیه
prison
(noun)
/ˈprɪzən/
زندان
protection
(noun)
/prəˈtɛkʃən/
محافظت
reactions
(noun)
/riːˈækʃənz/
واکنش(ها)
recovery
(noun)
/rɪˈkʌvəriː/
ریکاوری، بازیابی سلامتی
removal
(noun)
/rɪˈmuːvəl/
بردن، برداشتن
represent
(verb)
/ˌrɛprɪˈzɛnt/
ارائه کردن
reverse
(noun)
/rɪˈvərs/
برعکس
shortage
(noun)
/ˈʃɔrtɪdʒ/
کمبود
skull
(noun)
/ˈskʌl/
جمجمه
slip
(verb)
/ˈslɪp/
لیز خوردن
steady
(adjective)
/ˈstɛdiː/
ثابت (مثلا شغل ثابت)
strength
( noun)
/ˈstrɛŋkθ/
شدت، قوت
stroke
(noun)
/ˈstroʊk/
سکته (مفزی)
supply
(noun)
/səˈplaɪ/
موجودی، ذخیره
suspense
(noun)
/səˈspɛns/
تعلیق، بلاتکلیفی
swell
(verb)
/ˈswɛl/
ورم کردن
temporary
(adjective)
/ˈtɛmpəˌreriː/
موقت
threaten
(verb)
/ˈθrɛtən/
تهدید کردن
uncover
(verb)
/ˌʌnˈkʌvər/
آشکار کردن
wonder
(noun)
/ˈwʌndər/
شگفتی
by no means
(exp.)
/ˈbaɪ ˈnoʊ ˈmiːnz/
به هیچ وجه
shift gears
(exp.)
/ˈʃɪft ˈgɪrz/
تغییر تفکر و صحبت از موضوعی به موضوع دیگر
با نظرات خود ما را دلگرم کنید

ما را از نظرات ارزشمند خود محروم نکنید. برای ارسال نظر، پیشنهاد و انتقاد از فرم پایین همین صفحه استفاده کنید.

4 دیدگاه

  1. حواسمون هست درس ۱و۴ رو نداشتینااا

  2. مرسی عالی بود 👌👌👌👌

  3. لطفا درس چهار رو زود تر بزارین من گرفتارم😓

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *