لغات inter 1 کانون زبان با معنی فارسی

لغات Inter1 معنی فارسی، تلفظ و محل استرس واحد ۳

معنی فارسی لغات، کلمات و واژه‌ها، تلفظ و محل استرس کلمه های درس ۳ سطح Inter 2 به همراه نقش دستوری آن‌ها.

Intermediate 1 – Vocabulary – Unit 3

accomplishment
(noun)
/əˈkɑmplɪʃmənt/
به انجام رساندن
achieve
(verb)
/əˈtʃiːv/
موفق شدن
ahead
(adverb)
/əˈhɛd/
پیش، جلو
arrest
(verb)
/əˈrɛst/
دستگیر کردن
attack
(verb)
/əˈtæk/
حمله کردن
burglar
(noun)
/ˈbərglər/
سارق منزل
bury
(verb)
/ˈberiː/
دفن کردن
cab
(noun)
/ˈkæb/
تاکسی
career
(noun)
/kəˈrɪr/
حرفه
case
(noun)
/ˈkeɪs/
پرونده (جُرم)
chief
(noun)
/ˈtʃiːf/
رئیس
concern
(verb)
/kənˈsərn/
ارتباط داشتن با
convince
(verb)
/kənˈvɪns/
متقاعد کردن
crime
(noun)
/ˈkraɪm/
جُرم
criminal
(noun)
/ˈkrɪmənəl/
مجرم
detective
( noun)
/dɪˈtɛktɪv/
کارآگاه
disappointed
(adjective)
/ˌdɪsəˈpɔɪntəd/
ناامید
effort
(noun)
/ˈɛfərt/
تلاش
fellow
(noun)
/ˈfɛloʊ/
رفیق
forgery
(noun)
/ˈfɔrdʒəriː/
جعل (اسناد یا اثر هنری)
guilty
(adjective)
/ˈgɪltiː/
مقصر
hide
(verb)
/ˈhaɪd/
پنهان کردن
jaywalking
(noun)
/ˈdʒeɪˌwɔkɪŋ/
وسط خیابان یا محلی خطرناک با بی احتیاطی راه رفتن
litter
(verb)
/ˈlɪtər/
آشغال ریختن
mystery
(noun)
/ˈmɪstəriː/
داستان، فیلم یا نمایشنامه اسرارآمیز
political
(adjective)
/pəˈlɪtɪkəl/
سیاسی
possession
(noun)
/pəˈzɛʃən/
مالکیت
prove
(verb)
/ˈpruːv/
اثبات کردن
peace
(noun)
/ˈpiːs/
آرامش
pickpocketing
(noun)
/ˈpɪkˌpɑkətɪŋ/
جیب‌بُری
punishment
(noun)
/ˈpʌnɪʃmənt/
مجازات
reason
(verb)
/ˈriːzən/
استدلال کردن
reward
(noun)
/rɪˈwɔrd/
پاداش
satisfy
(verb)
/ˈsætəsˌfaɪ/
راضی کردن، خشنود کردن
scene
(noun)
/ˈsiːn/
چشم‌انداز
set up
(verb)
/ˈsɛt ˈʌp/
دست به کاری (تجاری، سازمانی، موسسه‌ای) زدن
steal
(verb)
/ˈstiːl/
دستبرد زدن، دزدیدن
square
(adjective)
/ˈskwer/
مربع (مثلا «متر مربع»)
thief
(noun)
/ˈθiːf/
دزد، سارق
thoroughly
(adverb)
/ˈθəroʊliː/
کاملاً، سراسر
thump
(verb)
/ˈθʌmp/
با صدای تلپ تلپ زدن یا راه رفتن
valuable
(adjective)
/ˈvæljəbəl/
باارزش
let us say
(exp.)
/ˈlɛt ˈʌs ˈseɪ/
فرض کنیم، مثلا بگوییم
kind of
(exp.)
/ˈkaɪnd əv/
به نوعی، یه جورایی
out of sight
(exp.)
/ˈaʊt əv ˈsaɪt/
ناپیدا
every inch (of sth)
(exp.)
/ˈɛvriː ˈɪntʃ əv sth/
همه جا، نقطه به نقطه
in vain
(exp.)
/ˈɪn ˈveɪn/
بیهوده
turn out to be sb/sth
(exp.)
/ˈtərn ˈaʊt ˈtuː ˈbiː/
از آب در آمدن، نتیجه دادن
با نظرات خود ما را دلگرم کنید

معنی فارسی لغت های درس به درس Inter 1 همراه با تلفظ و فونتیک با مشخص کردن جای استرس (stress) در کلمات و نقش دستوری واژه‌ها – واحد ۳ (یونیت ۳)

Farsi meaning – Inter 1 vocabulary – Unit 3 – Pronunciation- Phonetic – Stress

3 دیدگاه

  1. سلام ممنون واقعا زحمت کشیدین خسته نباشین

  2. عااااااااااالي ;))))))

  3. خیلی ممنون exellenttttttttttttttttttttttttttttt

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *