ترجمه متن درس ۶ ترم Adv 1

توجه: متن زیر توسط یکی از زبان‌آموزان ترجمه شده و هنوز بررسی و ویرایش نشده است. بنابراین ممکن است شامل خطاهایی باشد.

The Other Population Crisis

بحران جمعیت دیگر

It is an unquestioned principle that has dominated international thinking for decades:

این یک اصل سوال نشده است که برای دهه ها بر فکر بین المللی حکمفرما بوده است:

we live in an overcrowded world teeming with billions of humans who are destined to suffocate our cities and squeeze our planet of its precious resources.

ما در یک جهان بیش از حد شلوغ پر از میلیاردها انسان که مقدر شده‌اند تا شهرهایمان را خفه کنند و به سیاره مان از منابع گرانبهایش فشار آورند.

Our species is inexorably wrecking Earth: flooding valleys, cutting down forests, and destroying the habitats of animals and plants faster than scientists can classify them.

گونه ما دارد با سنگدلی زمین را خراب می کند: زیر آب بردن دره ها - قطع کردن جنگل ها و تخریب بوم حیوانات و گیاهان سریع تر از اینکه دانشمندان بتوانند آنها را طبقه بندی کنند.

Our future is destined to be nasty, brutish, and cramped.

آینده ما مقدر شده است که کثیف و پست و شلوغ باشد.

Or is it? Now, it seems, population analysts have suddenly started to question the “self-evident” truth that we are destined eventually to drown under our own weight.

یا هست؟ الان به نظر می رسد تحلیل گران جمعیت ناگهان شروع کردند که واقعیت آشکار که ما نهایتا مقدر شده ایم که زیر وزن خودمان غرق شویم را تحقیق کنند.

While accepting that populations will continue to rise, they point out that this rise will not be nearly as steep or as long-lasting as was once feared.

درحالیکه پذیرفتند اینکه جمعیت به افزایش ادامه خواهد داد آنها اشاره می کنند که این افزایش تقریبا به اندازه ای که یک زمان (از آن) هراس میشد تند یا طولانی مدت نیست.

They even claim they can envisage the day when world population numbers will peak and begin to decline.

آنها حتی ادعا می کنند می توانند روزی که ارقام جمعیت جهان به اوج می رسد و شروع به کاهش می کند را تجسم کنند.

As evidence, statisticians point to a simple, stark fact: people are having fewer and fewer children.

به عنوان مدرک آمارگران به یک واقعیت رک ساده اشاره می کنند: مردم بچه های کمتر و کمتری دارند.

In the 1970s, global fertility rates stood at about six children per woman.

در دهه 1970 نرخ باروری جهانی بر تقریبا شش بچه (برای) هر زن قرار گرفت.

Today the average is 2.9 and falling.

امروز میانگین 2.9 است و دارد کاهش می یابد.

Such a rate will still see the world’s population increase to nine billion by 2050, a rise of fifty percent on today’s figure.

چنین نرخی همچنان افزایش جمعیت جهان به نه میلیارد در 2050 خواهد دید. یک افزایش پنجاه درصدی از تجسم امروز.

That is not good news for the planet, but it is far less alarming than the projections of fifteen billion that were once being made.

این خبر خوبی برای سیاره نیست. اما این بمراتب نسبت به پیش بینی پانزده میلیارد که زمانی شده بود کمتر نگران کننده است.

More to the point, statisticians predict that after 2050 the number of humans will go down.

از آن مهم تر آمارگران پیش بینی می کنند که بعد از 2050 تعداد انسان ها پایین خواهد رفت.

Such trends raise two key questions.

چنین روندی دو سوال کلیدی را بر می انگیزد.

Why has the rise in world populations started to die out so dramatically?

چرا افزایش در جمعیت جهان شروع کرده بسیار چشمگیر نابود شود؟

And what will be the consequences of this decline?

و نتایج این کاهش چه خواهد بود؟

Answers to the first question depend largely on locality.

جواب ها به سوال اول تا حد زیادی به مکان بستگی دارد.

In Europe, for example, couples will have only one or two children when they might have had three or four in the past.

در اروپا برای مثال زوج ها فقط یک یا دو بچه خواهند داشت وقتی آنها ممکن بود در گذشته سه یا چهار داشتند.

There are various reasons for this.

دلایل مختلفی برای این است.

Women now have their own career options, and are no longer considered failures if they do not marry and produce children in their twenties or thirties.

زنان حالا گزینه های شغلی خودشان را دارند و دیگر اگر ازدواج نکنند و در بیست یا سی سالگیشان بچه نزایند بازنده تصور نمی شوند.

This has taken a substantial number out of the pool of potential mothers.

این یک تعداد قابل توجه بیرون از اتحاد مادران بالقوه پنداشته شده است.

In addition, parents have aspirations for their offspring, choices not available to past generations but which cost money, for example, higher education and travel.

بعلاوه والدین اشتیاق بیشتری برای فرزندشان دارند انتخاب هایی که برای نسل های گذشته مقدور نبود اما آنکه پول خرج می کند برای مثال تحصیلات و سفر بیشتر.

These and other pressures have reduced the average birth rate in European countries to 1.4 per couple.

اینها و فشارهای دیگر نرخ میانگین تولد در کشورهای اروپایی را به 1.4 (برای) هر زوج کاهش داده است.

Given that a country needs a birth rate of 2.1 to maintain its numbers, it is clear to see that in the long term there will be fewer Europeans.

از آنجا که یک کشور به نرخ تولد 2.1 نیاز دارد تا تعدادش را حفظ کند این واضح است که در مدت طولانی اروپایی های کمتری خواهد بود.

The causes of declining numbers in other countries are more varied and more alarming.

علت تعداد در حال کاهش در کشورهای دیگر متنوع تر و نگران کننده تر است.

Russia’s population is dropping by almost 750,000 people a year.

جمعیت روسیه دارد تقریبا هر سال 75000 نفر افت می کند.

The causes are alcoholism, breakdown of the public health service, and industrial pollution that has had a disastrous effect on men’s fertility.

علت ها الکل- خرابی سرویس سلامت عمومی و آلودگی صنعتی هستند که اثری فجیع بر باروری مردان دارد.

In China, the state enforces quotas of offspring numbers, and it is expected that its population will peak at 1.5 billion by 2019 then go into steep decline.

در چین دولت سهمیه بندی تعداد فرزند را اجرا می کند و انتظار می رود که جمعیتش به اوج 1.5 میلیارد در سال 2019 برسد و سپس به کاهش تند برود.

Some analysts suggest the country could lose twenty to thirty percent of its population every generation.

بعضی تحلیل گران اظهار می کنند که کشور می توانست بیست تا سی درصد از جمعیتش را هر نسل از دست بدهد.

There is also the exodus from the countryside, a trek happening across the globe.

همچنین مهاجرت از حومه شهر هم هست یک کوچ که در زمین اتفاق می افتد.

Soon half the world’s population will have urban homes.

به زودی نیمی از جمعیت جهان خانه های حومه شهری خواهند داشت.

But in cities, children become a cost rather than an asset for helping work the land, and again pressures mount for people to cut the size of their families.

اما در شهرها بچه ها یک هزینه می شوند تا یک دارائی برای کمک به کار در زمین و دوباره فشارها برای مردم که اندازه خانواده شان را کم کنند زیاد می شود.

The impact of all this is harder to gauge.

اندازه گرفتن اثرات تمام اینها سخت تر است.

In Europe, demographers forecast a major drop in the numbers who will work and earn money, while the population of older people -who need support and help- will soar.

در اروپا جمعیت شناسان یک افت عمده در تعداد آنها که کار خواهند کرد و پول در می آورند پیش بینی می کنند درحالیکه جمعیت مردم مسن تر -که نیاز به حمایت و کمک دارند- بالا خواهد رفت.

So, the urging by a British politician that it is the patriotic duty of women to have children makes sense.

بنابراین اصرار کردن توسط یک سیاستمدار بریتانیایی که این وظیفه میهن دوستی زنان است که بچه داشته باشند معنا پیدا می کند.

There will be no workforce if people do not have children.

هیچ نیروی کاری نخواهد بود اگر مردم بچه نداشته باشند.

At present the median age of people is twenty-six; within a hundred years, if current trends continue, that will have doubled.

در حال حاضر میانگین سن مردم بیست و شش است در حدود صد سال اگر روندهای کنونی ادامه پیدا کنند آن دوبرابر خواهد شد.

More and more old people will have to be supported by fewer and fewer young people.

مردم مسن بیشتر و بیشتری باید توسط مردم جوان کمتر و کمتری حمایت شوند.

In China, the problem is worse.

در چین مشکل بدتر است.

Most young Chinese adults have no brothers or sisters and face the prospect of having to care for two parents and four grandparents on their own.

بیشتر بزرگسالان جوان چینی هیچ برادر یا خواهری ندارند و با انتظار اینکه باید از دو والدین و چهار پدربزرگ و مادربزرگ به تنهایی مراقبت کنند مواجه می شوند.

Pensions and incomes are simply not able to rise fast enough to deal with the crisis.

حقوق بازنشستگی و درآمدها بطور ساده قادر نیستند که به اندازه کافی سریع افزایش یابند تا به بحران رسیدگی کنند.

There are people who cling to the hope that it is possible to have a vibrant economy without a growing population, but mainstream economists are pessimistic.

مردمی وجود دارند که به این امید که این ممکن است که یک اقتصاد سرزنده بدون جمعیت در حال رشد داشت می چسبند اما اقتصاددانان اصلی منفی گرا هستند.

On the other hand, it is clear that reduced human numbers can only be good for the planet in the long term.

از طرف دیگر این واضح است که تعداد کاهش یافته انسان می تواند برای سیاره در طولانی مدت مفید باشد.

Until we halt the spread of our own species, the destruction of the last great wildernesses, such as the Amazon, will continue.

تا زمانی که ما گسترش گونه خودمان را متوقف کنیم تخریب آخرین طبیعت‌های بکر بزرگ، مانند آمازون، ادامه خواهد یافت.

Just after the last Ice Age, there were only a few hundred thousand humans on Earth.

درست پس از آخرین عصر یخبندان فقط چندصدهزار انسان روی زمین بود.

Since then the population has grown ten thousandfold.

از آن زمان جمعیت ده هزار چندان زیاد شده است.

Such a growth rate, and our imperfect attempts to control it, are bound to lead us into an uncertain future.

چنین نرخ رشدی و کوشش های ناقص ما برای کنترل آن مهیا هستند تا مارا به آینده ای نامعین هدایت کنند.

اگر ما را لایق حمایت می‌دانید، اینجا کلیک کنید

۱۰ دیدگاه

 1. خیلی تحت الفظی ترجمع کرده بودین

  • در ابتدای پست توضیح داده شده که این متن توسط یکی از زبان‌آموزان ترجمه شده و هنوز تصحیح نشده است.
   احتمالا در ترم پاییز ۹۷ ترجمه به روزرسانی خواهد شد.

 2. این سایت واقعا معرکست
  حیف که ترم پیش متوجه شدم همچین سایت خفنی هم وجود داره…

 3. ببخشید میشه فایل progress toward هم بزارین

  • سلام.
   امتیاز انحصاری کتاب‌های کانون متعلق به انتشارات خودشون است و ما نمی‌تونیم فایل کتاب‌ها را منتشر کنیم.

 4. سلام سایتتون خیلی خوبه
  خیلیم زحمت میکشین واقعا دستتون درد نکنه ولی کاش ریدینگ های سطح advanced رو کامل کنید منظورم لغت ها و ترجمه درس دو هست چون این سطح واقعا وقته زیادی میخواد و این کاره شما خیلی کمک میکنه
  ممنون بابت زحمتایی که میکشین

  • سلام
   حتما سعی می‌کنیم این کار را انجام بدیم. ولی چون ترم‌های Advanced 2,3 هم باید انجام بشه. فرایندش داره با سرعت کم انجام میشه.

 5. باسلام وخسته نباشید درصورت امکان درکنار ترجمه متون وحل تمرینات نکات مختص نوشتاری که در سطح advanced فوق العاده مهم است نیز عنوان کنید مطالب مربوط به پاراگراف که برای سطح های بالاتر زبان فوق العاده مهم است باتشکر

 6. خداییش ترجمشو دوس داشتم.ممنون بابت زحمتای ب شدت ارزشمندتون

 7. واقعا سایت خوبی دارید نمیدونم اگه نبودین چطور به این کتابا می چربیدیم ممنون از زحماتتون😍❤

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *