لغت های PRE3 کانون زبان معنی فارسی و محل استرس

کلمه های Pre3 معنی فارسی، تلفظ و محل استرس واحد ۴

معنی فارسی لغات، کلمات و واژه‌ها، تلفظ و محل استرس لغت های درس ۴ سطح PRE 3 به همراه نقش دستوری آن‌ها.

Pre-Intermediate 3 – Vocabulary – Unit ۴

afford
(verb)
/əˈfɔrd/
از عهده (خرید) بر آمدن
apparently
(adverb)
/əˈperəntliː/
ظاهراً
beach
(noun)
/ˈbiːtʃ/
ساحل شنی
behavior
(noun)
/bɪˈheɪvjər/
رفتار
camper
(noun)
/ˈkæmpər/
خودرو ون مسافرتی
context
(noun)
/ˈkɑnˌtɛkst/
زمینه، شرایط
explanation
(noun)
/ˌɛkspləˈneɪʃən/
توضیح، توجیه
fulfill
(verb)
/fʊlˈfɪl/
انجام دادن (وظیفه)
gain
(verb)
/ˈgeɪn/
بهره بردن
give away
(verb)
/ˈgɪv əˈweɪ/
لو دادن
hire
(verb)
/ˈhajər/
اجاره کردن
honesty
(noun)
/ˈɑnəstiː/
درستی، صداقت
increase
(noun)
/ˈɪnˌkriːs /
افزایش
interpret
(verb)
/ɪnˈtərprət/
تفسیر کردن
itch
(verb)
/ˈɪtʃ/
خاریدن
liar
(noun)
/ˈlajər/
دروغگو
mileage
(noun)
/ˈmaɪlɪdʒ/
پول پرداختی برای مسافت طی شده
pay
(verb)
/ˈpeɪ/
مفید بودن، فایده داشتن
pickup truck
(noun)
/ˈpɪkˌʌp ˈtrʌk/
وانت
politician
(noun)
/ˌpɑləˈtɪʃən/
سیاستمدار
pressure
(noun)
/ˈprɛʃər/
فشار (مایع یا گاز)
profit
(verb)
/ˈprɑfət/
منغعت کردن
recreational vehicle (RV)
(noun)
/ˌrɛkriːˈeɪʃənəl ˈviːjəkəl/
خودرو بزرگ مسافرتی
roomy
(adjective)
/ˈruːmiː/
جادار
sensitive
(adjective)
/ˈsɛnsətɪv/
حساس
short
(adjective)
/ˈʃɔrt/
ناکافی
squirm
(verb)
/ˈskwərm/
به خود پیچیدن، وول خوردن
tend
(verb)
/ˈtɛnd/
متمایل بودن به
train
(verb)
/ˈtreɪn/
تعلیم دادن
tuxedo
(noun)
/ˌtʌkˈsiːdoʊ/
لباس رسمی آقایان
unconscious
(adjective)
/ˌʌnˈkɑnʃəs/
ناخودآگاه
be supposed to do/be sth
(exp.)
/ˈbiː səˈpoʊzəd ˈtuː/
قرار به انجام کاری یا چیزی بودن
in particular
(exp.)
/ˈɪn pɚˈtɪkjəlɚ/
به خصوص
با نظرات خود ما را دلگرم کنید

معنی فارسی لغات درس به درس pre 3 همراه با تلفظ و فونتیک با مشخص کردن جایگاه استرس (stress) در کلمات و نقش دستوری واژه‌ها – واحد۴ (یونیت ۴)

Farsi meaning – PRE 3 vocabulary – Unit 4 – Pronunciation- Phonetic – Stress

یک دیدگاه

  1. سلام.ممنون .خیلی خوب بود.از دست اندرکاران وبسایت به این خوبی
    سپاسگزارم

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *