معنی کلمه های pre3 کانون زبان

لغات Pre3 معنی فارسی، تلفظ و محل استرس واحد ۳

معنی فارسی لغات، کلمات و واژه‌ها، تلفظ و محل استرس کلمه های درس ۳ سطح PRE 3 به همراه نقش دستوری آن‌ها.

Pre-Intermediate 3 – Vocabulary – Unit 3

دانلود فایل PDF قابل چاپ لغات این ترم
astronaut
(noun)
/ˈæstrəˌnɔt/
فضانورد
athletic
(adjective)
/æθˈlɛtɪk/
ورزشی
ATM
(noun)
/ˌeɪˌtiːˈɛm/
دستگاه خودپرداز
bar
(noun)
/ˈbɑr/
میله
bite
(verb)
/ˈbaɪt/
نیش زدن
brilliant
(adjective)
/ˈbrɪljənt/
زیرک، درخشان
cute
(adjective)
/ˈkjuːt/
جذاب، دلفریب
deliver
(verb)
/dɪˈlɪvər/
تحویل دادن (نامه)
discourage
(verb)
/dɪˈskərədʒ/
دلسرد کردن
drop sth (off)
(verb)
/ˈdrɑp sth (ˈɔf)/
سر راه تحویل دادن
eventually
(adverb)
/ɪˈvɛntʃəwəliː , ɪˈvɛntʃəliː/
نهایتاً
existing
(adjective)
/ɪgˈzɪstɪŋ/
موجود (مثلاً شرایط موجود)
frustration
(noun)
/ˌfrʌˈstreɪʃən/
ناکامی
function
(noun)
/ˈfʌŋkʃən/
عملکرد
guard
(noun)
/ˈgɑrd/
صفحه محافظ
hook
(noun)
/ˈhʊk/
قلاب
lead to
(verb)
/ˈliːd ˈtuː/
انجامیدن به
literally
(adverb)
/ˈlɪtərəliː/
واقعاً (مثلاً واقعاً زیبا)
mop
(noun)
/ˈmɑp/
چوب گردگیری، طی
mosquito
(noun)
/məˈskiːtoʊ/
پشه
open-ended
(adjective)
/ˌoʊpənˈɛndəd/
دارای پایان باز
overnight
(adjective)
/ˌoʊvərˈnaɪt/
شبانه، در مدت یک شب
paperwork
(noun)
/ˈpeɪpərˌwərk/
کاغذها و مدارک یک کار
popular
(adjective)
/ˈpɑpjələr/
مردم پسند
persevere
(verb)
/ˌpərsəˈvɪr/
پشتکار داشتن، تلاش کردن
priority
(noun)
/praɪˈɔrətiː/
اولویت
refine
(verb)
/rɪˈfaɪn/
بهبود بخشیدن با رفع عیب ها
reliable
(adjective)
/rɪˈlajəbəl/
قابل اطمینان
remove
(verb)
/rɪˈmuːv/
حذف کردن
rubber
(noun)
/ˈrʌbər/
لاستیک
swing
(noun)
/ˈswɪŋ/
تاب (وسیله بازی)
through
(adjective)
/ˈθruː/
تمام شده
turn down
(verb)
/ˈtərn ˈdaʊn/
رد کردن یک پیشنهاد
turn out
(verb)
/ˈtərn ˈaʊt/
از آب در آمدن، نتیجه دادن
waffle
(noun)
/ˈwɑfəl/
کیک پنجره‌ای
wildly
(adverb)
/ˈwajəldliː/
به شدت
wonder
(verb)
/ˈwʌndər/
از خود پرسیدن
اگر ما را لایق حمایت می‌دانید، اینجا کلیک کنید

معنی فارسی لغات درس به درس pre 3 همراه با تلفظ و فونتیک با مشخص کردن جایگاه استرس (stress) در کلمات و نقش دستوری واژه‌ها – واحد ۳ (یونیت ۳)

Farsi meaning – PRE 3 vocabulary – Unit 3 – Pronunciation- Phonetic – Stress

۱۹ دیدگاه

 1. واقعا عالیییی ممنون

 2. عااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالی

  • فوق العاده و عالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی

 3. خیلی ممنون که وقتتون رو برای ما صرف کردین

 4. عالی عالی عالی عالی

 5. ناموسا خیلی افتضاحه

 6. واقعا عااااااااااااااااااااالی❤????

 7. thanks a lot for your great help

 8. ععععععاااااااللللللللییییییییی

 9. بوسسسسسسسسسسس

 10. وای عالی…بموسا که نیاز بود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *