معنی کلمه های پری 2 pre

لغات Pre2 درس۶ – معنی فارسی، فونتیک و محل استرس

با سلام. امروز با ارائه معنی فارسی کلمه ها و لغات Pre-Intermediate 2 همراه با فونتیک، محل استرس و نقش دستوری کلمات در خدمت شما زبان‌آموزان عزیز کانون زبان هستیم. برای دسترسی به معنی کلمات سایر درس‌های پری ۲ یا سایر سطوح می‌توانید از کادر مطالب مرتبط در پایین همین نوشته استفاده کنید.

ILI – Pre 2 – Vocabulary – Farsi Meaning – Phonetic – Parts of Speech – Stress

معنی لغت های Pre 2 – یونیت ۶

adult
(noun)
/əˈdʌlt/
بالغ
alight
(verb)
/əˈlaɪt/
فرود آ مدن (پرندگان)
allow
(verb)
/əˈlaʊ/
اجازه دادن
ape
(noun)
/ˈeɪp/
بوزینه (حیوانی شبیه میمون اما بدون دم یا با دم بسیار کوتاه)
attempt
(verb)
/əˈtɛmpt/
مبادرت کردن به، تلاش کردن
bug
(noun)
/ˈbʌg/
حشره ریز و ناخوشایند
cling
(verb)
/ˈklɪŋ/
محکم جایی را گرفتن
crab
(noun)
/ˈkræb/
خرچنگ
develop
(verb)
/dɪˈvɛləp/
رشد و پرورش یافتن
feeler
(noun)
/ˈfiːlər/
شاخک (روی سر حشره)
freeze
(verb)
/ˈfriːz/
در جا خشک زدن فرد (به علت ترس و...)
hover
(verb)
/ˈhʌvər/
در هوا ثابت ماندن
indicate
(verb)
/ˈɪndəˌkeɪt/
اشاره کردن (به یک حقیقت یا مطلب)
injure
(verb)
/ˈɪndʒər/
زخمی شدن
insect
(noun)
/ˈɪnˌsɛkt/
حشره
judge
(verb)
/ˈdʒʌdʒ/
قضاوت کردن
lobster
(noun)
/ˈlɑbstər/
خرچنگ دریایی
locate
(verb)
/ˈloʊˌkeɪt/
در مکانی قرار داشتن، مکان یابی کردن
mammal
(noun)
/ˈmæməl/
پستاندار
mass
(noun)
/ˈmæs/
توده، انبوه
miracle
(noun)
/ˈmɪrɪkəl/
معجزه
outstanding
(adi.)
/aʊtˈstændɪŋ/
بارز، خیلی خوب
pupil
(noun)
/ˈpjuːpəl/
مردمک چشم
requirement
(noun)
/rɪˈkwajərmənt/
لازم، مورد نیاز
rope
(noun)
/ˈroʊp/
طناب، ریسمان
scenery
(noun)
/ˈsiːnəriː/
منظره
shape
(noun)
/ˈʃeɪp/
شکل
sight
(noun)
/ˈsaɪt/
بینایی، دید
spot
(noun)
/ˈspɑt/
لکه
unless
(conj.)
/ənˈlɛs/
مگر اینکه، فقط در صورتی که
wing
(noun)
/ˈwɪŋ/
بال
wonder
(noun)
/ˈwʌndər/
حیرت، تعجب
با نظرات خود ما را دلگرم کنید

معنی کلمات Pre-Intermediate 2 کانون زبان با فونتیک و موقعیت استرس (Strss) کلمه ها و نقش دستوری لغات.

2 دیدگاه

  1. عالی دستتون درد نکنه فقط اگه جوابای ورک بوو هم رایگان بود خیلی عالی تر میشد😍😍

    • چون راه‌اندازی سایت و تمدید سرورها هزینه داره و دوستانی که مطالب را آماده می‌کنند هم کارمزد دریافت می‌کنند، جواب ورک‌بوک را غیررایگان گذاشتیم تا بتونیم سایت را حفظ کنیم و پیشرفت بدیم.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *