معنی و تلفظ کلمات درس ۴ ترم Pre 2

دانلود فایل PDF قابل چاپ لغات این ترم
alligator
(noun)
/ˈæləˌgeɪtər/
سوسمار
argue
(verb)
/ˈɑrgjuː/
مشاجره کردن
broil
(verb)
/ˈbrɔjəl/
کباب کردن
concern
(noun)
/kənˈsərn/
نگرانی، اضطراب
consist
(verb)
/kənˈsɪst/
تشکیل شدن از
contain
(verb)
/kənˈteɪn/
در بر داشتن
convenience food
(noun)
/kənˈviːnjəns ˈfuːd/
غذای حاضری
description
(noun)
/dɪˈskrɪpʃən/
توصیف
extra
(adjective)
/ˈɛkstrə/
اضافی
fiber
(noun)
/ˈfaɪbər/
فیبر، رشته
gosh
(interj.)
/ˈgɑʃ/
خدا (که در موقع شگفتی یا شادی می گوییم)
inaccurate
(adjective)
/ɪnˈækjərət/
نادرست
include
(verb)
/ɪnˈkluːd/
در بر داشتن، داشتن
junk food
(noun)
/ˈdʒʌŋk ˈfuːd/
غذای کم‌ارزش (پر چرب، با قند بالا و ...)
lean
(adjective)
/ˈliːn/
(گوشت) کم چرب
nutrition
(noun)
/nʊˈtrɪʃən/
تغذیه
nutritional
(adjective)
/nʊˈtrɪʃənəl/
تغذیه‌ای
nutritious
(adjective)
/nʊˈtrɪʃəs/
مغذی
offer
(verb)
/ˈɔfər/
پیشنهاد کردن
omit
(verb)
/oʊˈmɪt/
حذف کردن
positive
(adjective)
/ˈpɑzətɪv/
مثبت، مطمئن بودن در مورد چیزی
probably
(adverb)
/ˈprɑbəbliː/
احتمالاً
reflect
(verb)
/rɪˈflɛkt/
بازتاب یافتن
remain
(verb)
/rɪˈmeɪn/
ماندن در جایی
selection
(noun)
/səˈlɛkʃən/
منتخب، گروه انتخاب شده
shark
(noun)
/ˈʃɑrk/
کوسه
sort of
(adverb)
/ˈsɔrt əv/
به نوعی، یه جورایی
substance
(noun)
/ˈsʌbstəns/
ماده
totally
(adverb)
/ˈtoʊtəliː/
کاملاً
towel
(noun)
/ˈtawəl/
حوله
value
(noun)
/ˈvæljuː/
ارزش
variety
(noun)
/vəˈrajətiː/
تنوع، گوناگونی
wide
(adjective)
/ˈwaɪd/
گسترده (مثلاً تنوع گسترده)
اگر ما را لایق حمایت می‌دانید، اینجا کلیک کنید

۹ دیدگاه

  1. شما عالیییی هستین

  2. سایتتون عالیه خیلی ممنون

  3. واقعا تشکر می کنم از زحمات پر ارزشتان.

  4. رضا حسن پور رهبری

    کاش معنای انگلیسی به انگلیسی رو هم اضافه کنید چون اموزش و به یاد موندنش بیشتر میشه .ممنون از زحماتتون.

  5. سلام واقعا عالیه
    ممنون از شما ?

  6. سایتتون خیلی عاااالیه خیلی ممنون از زحماتتتون

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *