معنی و تلفظ کلمات درس ۴ ترم Pre 2

alligator
(noun)
/ˈæləˌgeɪtər/
سوسمار
argue
(verb)
/ˈɑrgjuː/
مشاجره کردن
broil
(verb)
/ˈbrɔjəl/
کباب کردن
concern
(noun)
/kənˈsərn/
نگرانی، اضطراب
consist
(verb)
/kənˈsɪst/
تشکیل شدن از
contain
(verb)
/kənˈteɪn/
در بر داشتن
convenience food
(noun)
/kənˈviːnjəns ˈfuːd/
غذای حاضری
description
(noun)
/dɪˈskrɪpʃən/
توصیف
extra
(adjective)
/ˈɛkstrə/
اضافی
fiber
(noun)
/ˈfaɪbər/
فیبر، رشته
gosh
(interj.)
/ˈgɑʃ/
خدا (که در موقع شگفتی یا شادی می گوییم)
inaccurate
(adjective)
/ɪnˈækjərət/
نادرست
include
(verb)
/ɪnˈkluːd/
در بر داشتن، داشتن
junk food
(noun)
/ˈdʒʌŋk ˈfuːd/
غذای کم‌ارزش (پر چرب، با قند بالا و ...)
lean
(adjective)
/ˈliːn/
(گوشت) کم چرب
nutrition
(noun)
/nʊˈtrɪʃən/
تغذیه
nutritional
(adjective)
/nʊˈtrɪʃənəl/
تغذیه‌ای
nutritious
(adjective)
/nʊˈtrɪʃəs/
مغذی
offer
(verb)
/ˈɔfər/
پیشنهاد کردن
omit
(verb)
/oʊˈmɪt/
حذف کردن
positive
(adjective)
/ˈpɑzətɪv/
مثبت، مطمئن بودن در مورد چیزی
probably
(adverb)
/ˈprɑbəbliː/
احتمالاً
reflect
(verb)
/rɪˈflɛkt/
بازتاب یافتن
remain
(verb)
/rɪˈmeɪn/
ماندن در جایی
selection
(noun)
/səˈlɛkʃən/
منتخب، گروه انتخاب شده
shark
(noun)
/ˈʃɑrk/
کوسه
sort of
(adverb)
/ˈsɔrt əv/
به نوعی، یه جورایی
substance
(noun)
/ˈsʌbstəns/
ماده
totally
(adverb)
/ˈtoʊtəliː/
کاملاً
towel
(noun)
/ˈtawəl/
حوله
value
(noun)
/ˈvæljuː/
ارزش
variety
(noun)
/vəˈrajətiː/
تنوع، گوناگونی
wide
(adjective)
/ˈwaɪd/
گسترده (مثلاً تنوع گسترده)
اگر ما را لایق حمایت می‌دانید، اینجا کلیک کنید

2 دیدگاه

  1. شما عالیییی هستین

  2. سایتتون عالیه خیلی ممنون

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *